18 april 2019

Redaktionen

torsdag, 11 april 2019 16:49

Nära krasch för Oscar Properties

 

I Oscar Properties årsredovisning för 2018 skriver bolagets revisor Ingemar Rindstig: ” … koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 


Oscar Properties Holding AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2018. Årsredovisningen innehåller en särskild revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift samt en nedjustering med 140 Mkr av koncernens nettoomsättning och produktionskostnader för 2018, utan resultatpåverkan.

 

Bolagets revisor, Ingemar Rindstig, varnar i sin revisionsberättelse att Oscar Properties är beroende av ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september 2019. Bolaget meddelar också att förhandlingar pågår om en förlängning av detta obligationslån.

 

Redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnader för 2018 har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. Bakgrunden är att koncerninterna intäkter och kostnader om 140 Mkr tidigare har bruttoredovisats och att de nu i årsredovisningen har eliminerats. Ändringen har ingen resultatpåverkan.

 

Bolagets revisor Ingemar Rindstig lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet Verksamhetens art, omfattning och risker av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.”

 

Avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” i förvaltningsberättelsen och not 1 lyder:

”Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet måste bibehållas i syfte att bolaget skall kunna fortsätta sin verksamhet och därmed kan förväntas att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

 

Av årsredovisningen framgår vidare en fortsatt minskning av risken i projektportföljen genom nya partnerskap i projekten Veddesta och Kraus samt frånträdande av markanvisningen Umbra i Värmdö.

 

torsdag, 11 april 2019 14:53

Grönt ljus för Nyhamnens översiktsplan

 

Fullt utbyggt ska Nyhamnen i Malmö rymma närmare 9.000 bostäder, 16.000 nya arbetsplatser samt närmare 2.000 grundskoleplatser och 1.000 förskoleplatser.


I takt med att Malmö växer behöver staden byggas ut med fler bostäder och arbetsplatser. Därför planeras det för en helt ny stadsdel i Nyhamnen, som när den står klar kommer att erbjuda attraktiva stadsmiljöer för boende och företag. På torsdagen togs ännu ett steg för förverkligande när stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan för området.

 

Med sitt läge norr om Centralstationen, söder om Frihamnen och väster om Västkustvägen är Nyhamnen ett av Malmös mest centrala områden. Här finns närheten till vatten, men också gamla industrimiljöer som präglar stadsbilden. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att tas tillvara i omvandlingen, samtidigt som det kommer att anläggas parker, trädplanteringar och mötesplatser intill vattnet. Det planeras också för två helt nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen med plats för bostäder och kontor. Fullt utbyggt ska Nyhamnen rymma närmare 9.000 bostäder, 16.000 nya arbetsplatser samt närmare 2.000 grundskoleplatser och 1.000 förskoleplatser.

 

Malmös framgångsrika och uppmärksammade arbete med hållbar stadsutveckling kommer att göra avtryck i området som blir en arena för kommunens fortsatta arbete med frågan. Här kommer stadens högt ställda ambitioner på miljöområdet att visa sig i form av visionära infrastrukturlösningar, som till exempel högklassig kollektivtrafik.

 

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under lång tid framöver, stadsdelen förväntas stå helt klart år 2055.

 

Kommunfullmäktige ska ta ställning till översiktsplanen under hösten 2019.

 

– Steg för steg förbereder vi för en ny, spännande stadsdel som kommer att förändra vår bild av centrala Malmö och ge staden en helt ny siluett. Nyhamnen blir en tät och grön stadsdel med korta avstånd och en närhet till vattnet som bidrar till områdets karaktär, men också attraktivitet, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

– En ny central stadsdel håller på att växa fram i Nyhamnen. En stadsdel som ska bidra till en miljömässigt hållbar stadsutveckling med klimatsmart byggande, närhet till snabb, säker och grön kollektivtrafik. Här skapas möjligheter till att kunna bygga Malmö på höjden och skapa spännande siluetter, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

 

 

torsdag, 11 april 2019 14:11

NCC utvecklar 17.000 kvm för ICA

 

NCC ska bygga ett e-handelslager om 17.000 kvm åt ICA i Arendal intill Göteborgs hamn.NCC och ICA utvecklar tillsammans nytt e-handelslager om 17.000 kvm i Arendal intill Göteborgs hamn samtidigt som ICA tecknar ett tioårigt hyresavtal för samtliga ytor. Lagret ska förse ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan. På sikt väntas det möjliggöra nya arbetstillfällen för över 500 personer.

 

– Den växande e-handeln har gjort att det finns ett stort och utökat intresse för logistikprojekt i stadsnära lägen. Vi på NCC har utvecklat flera framgångsrika projekt här i Arendal där vi kan erbjuda en kombination av flexibla lokaler med det unika läget vid järnvägen och hamnen, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef väst, NCC Property Development.

 

E-handelslagret beräknas kunna färdigställas under det tredje kvartalet 2020.

torsdag, 11 april 2019 13:31

Wirdenius slutar som vd för Vasakronan

 

Jag tror att det är bra för alla företag att inte ha en vd som sitter för länge, säger Fredrik Wirdenius, född 1961, som har meddelat styrelsen att han vill avgå som vd för Vasakronan.Efter elva år som vd på Vasakronan har Fredrik Wirdenius, född 1961, informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag. Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen är överens med Wirdenius om att han kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder.

 

I samband med att Fredrik Wirdenius tillträdde som vd för Vasakronan år 2008 genomfördes en av Europas största fastighetsaffärer, då AP Fastigheter köpte gamla Vasakronan och samtidigt tog namnet Vasakronan. Sedan dess har Vasakronan etablerat sig som ett av de mest utvecklingsorienterade bolagen på den svenska marknaden. Under 2019 utnämndes bolaget bland annat till Europas mest hållbara fastighetsbolag och det nionde mest hållbara i världen.

 

– Under Fredriks tid har Vasakronan visat att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Den utveckling vi har sett tror jag många kan skriva under på är ett bevis på hur ett modernt ledarskap kan bygga något unikt. Avkastningen till ägarna, som utgör en del av Sveriges pensionskapital, har legat långt över snittet i branschen under alla år, säger Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan.

 

– Det här är för mig inget plötsligt beslut utan något som jag gått och funderat på ett tag. Jag tror att det är bra för alla företag att inte ha en vd som sitter för länge. Det här bolaget är väl positionerat för framtiden och jag tror att den som tar över kommer att bli imponerad över den kunskap som finns i bolaget, säger Fredrik Wirdenius.

 

torsdag, 11 april 2019 13:21

ETTELVA satsar på utbildningslokaler

 

Den senaste tiden har arkitekt Yusuf Pektas på ETTELVA bland annat ansvarat för Rimbo nya skola (bilden) och kulturscen, Rinmangymnasiet i Eskilstuna, en ny grundskola och träningsskola i Eskilstuna samt ett antal förskolor i Norrtälje kommun.

 

 

ETTELVA Arkitekter startar det nya fokusområdet Utbildningslokaler med Yusuf Pektas som ansvarig. Sedan tidigare har ETTELVA kompetens inom flertalet sektorer såsom bostäder, stadsbyggnad, automotive, hotell/restaurang, kontor/industri och kulturarv.

 

Yusuf Pektas har varit uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA sedan 2006 och har bred erfarenhet av projektering av utbildningslokaler. Den senaste tiden har han bland annat ansvarat för Rimbo nya skola och kulturscen, Rinmangymnasiet i Eskilstuna, en ny grundskola och träningsskola i Eskilstuna samt ett antal förskolor i Norrtälje kommun.

 

Uthyrningen till Sail Racing är den andra på kort tid som Cushman & Wakefield har bistått Oscar Properties med i Nacka Strand.

 

 

Det svenska seglarmärket Sail Racing väljer Nacka strand när de etablerar ett nytt showroom i Stockholm. Med huvudkontoret kvar på västkusten öppnar det innovativa klädmärket en ny filial i Stockholm. Uthyrningen till Sail Racing är den andra på kort tid som Cushman & Wakefield har bistått Oscar Properties med i Nacka Strand. Lokalernas inramning precis vid kajkanten och med utsikt över havet förstärker den känslan av varumärket som Sail Racing vill lyfta fram.

 

Jessica Gräsberg, Leasing Manager på Cushman & Wakefield säger:

– Vi har den senaste tiden sett att det ställs allt högre krav på att valet av lokaler ska spegla företagets varumärke och samtidigt bidra till att attrahera kompetenta medarbetare. Sail Racing är ett gott exempel på när dessa höga krav leder till en perfekt matchning. Närheten till vattnet passar perfekt och Sail Racing kommer dessutom att bidra till att förstärka den redan nu marina känslan i området.

 

Nacka strand är en snabbväxande stadsdel som på kort tid har attraherat många nya företag och boende. Närheten till naturen, utsikten över havet och Stockholms inre skärgård samt tillgången till nya bostäder, kontorslokaler och mötesplatser erbjuder en livfull miljö att bo, arbeta och leva i.

 

Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51.000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder dollar och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster.

 

 

Kerstin Hessius vd för AP3, Johan Magnusson vd för AP1 och Niklas Ekvall vd för AP4.


 


Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden bildar ett gemensamt bolag, Polhem Infra, för investeringar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

 

Första, Tredje och Fjärde AP-fonderna har bildat Polhem Infra för att skapa bästa förutsättningar att professionellt och kostnadseffektivt göra långsiktiga investeringar i infrastruktur för att möta samhällets långsiktiga behov av investeringar. Samverkan och hållbarhet är i fokus.

 

Infrastruktur definieras av Polhem Infra som verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare.

 

Polhem Infra ska inrikta sig på större investeringar inom den privata och offentliga sektorn. Investeringar ska företrädesvis göras tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners.

 

Bakom Polhem Infra står svenskt pensionskapital genom ägarna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. AP-fondernas roll i pensionssystemet är att generera god avkastning till väl avvägd risk för att stärka pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer. Polhem Infra följer lagstiftningen för AP-fonderna.


AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag. Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem är exempel på detta. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden.

 

Johan Magnusson, vd Första AP-fonden, Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden och Niklas Ekvall, vd Fjärde AP-fonden, uttalar sig gemensamt:

– Sverige har stora behov av både offentliga och privata infrastrukturinvesteringar. Delar av befintlig infrastruktur kommer att kräva stora investeringar för att klara av samhällets krav på såväl kvalitet som hållbarhet. Med ett långsiktigt ägande och ett fokuserat hållbarhetsarbete har Polhem Infra förutsättningar att bli en attraktiv och prioriterad aktör och affärspartner, vilket långsiktigt kommer att gagna både pensionssystemet och samhället i stort.

 

Fyra av Signalistens sex hus i Ritorp har renoverats.Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är klar med sin års- och hållbarhetsredovisning för 2018 och av den framgår att resultatet för året landade på 37,4 Mkr. Under året togs krafttag för förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna, samtidigt som trygghetsinsatser vidtogs och stiftelsens arbete med renovering och nyproduktion fortsatte. Totalt förmedlades 332 lägenheter med medelkötider på cirka 5 år för seniorkön och cirka 13 år för ordinarie bestånd.

 

– Signalisten har en fortsatt stabil ekonomi och jag är trygg med årets resultat. Med tanke på de planerade investeringarna i renovering och nyproduktion på över 5 Mdr kr de närmaste tio åren så är det här en bra grund, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

– Vårt resultat ligger på en nivå som är nödvändig för att vi ska klara våra långsiktiga åtaganden. En viktig förklaring till resultatet är också att planerade ombyggnadsprojekt har försenats. Hyresgästerna kan vara trygga med att all vinst återinvesteras i organisationen i form av bland annat renoveringar och utveckling av vårt fastighetsbestånd, säger Per Anders Hedkvist, vd för Signalisten.

 

Under året reste Signalisten byggnaderna som ska bli Solnas första trygghetsboende, Palsternackan, som blir klar för inflyttning hösten 2019. Vidare togs ytterligare steg mot att förverkliga de planerade nyproduktionsprojekten i Bagartorp centrum och trygghetsboendet Torsken i Bergshamra centrum.

 

Renoveringen av bostadsområdet Ritorp, Järva, fortsatte under året där fyra av sex hus är nu klara och återstående hus blir klara 2020. Under året togs vidare en ombyggnadsstrategi fram för att planera renovering av hälften av Signalistens fastigheter, cirka 1.700 lägenheter. Inom den delen av beståndet planeras omfattande renoveringar under de närmaste tio åren.

 

 


Styrelseordförande i Svensk Byggtjänst är från den 9 april Ingela Lindh (bilden). Dessutom stärks styrelsen i Svensk Byggtjänst med två nya namn med fokus på digitalisering och teknik: Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna och Per-Olof Nilsson från Bravida.

 

Ingela Lindh är i grunden arkitekt. Hon kommer närmast från Stockholms stad där hon bland annat varit stadsdirektör och direktör på Stadsbyggnadskontoret. Dessförinnan var hon bland annat vd på allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem och har haft flera tunga styrelseuppdrag.

 

– Ingela är ett väldigt starkt namn i samhällsbyggnadssektorn. Hennes breda och gedigna erfarenhet från näringsliv, allmännytta och politik blir ett riktigt bra tillskott till Svensk Byggtjänsts styrelse, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen och medlem i valberedningen.

 

Han fortsätter:

Jag ser fram emot att tillsammans med vd Urban Månsson, medarbetare och övriga styrelsen driva Svensk Byggtjänst framåt i en föränderlig och spännande fas för svensk byggsektor.

 

– Vi står alla inför utmaningar gällande främst digitalisering och hållbarhet ur olika aspekter. Svensk Byggtjänst är en viktig och stabil aktör med stort förtroende i branschen som kan verka och göra nytta för hela sektorn, säger Ingela Lindh.

 

Ingela Lindh efterträder Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, som nu tar plats i valberedningen.

 

onsdag, 10 april 2019 10:38

Kindred ska växa i Urban Escape

 

Interiör hos speloperatören Kindred i Urban Escape på Regeringsgatan 29 i Stockholm.
Speloperatören Kindred Group flyttar till toppmoderna lokaler hos AMF Fastigheter i Urban Escape i centrala Stockholm.Kindred har växt snabbt de senaste åren och sysselsätter idag cirka 1.500 personer globalt, varav cirka 350 personer i Stockholm. Flytten innebär att Kindreds kontorsyta ökar från de nuvarande 3.000 kvm till 7.000 kvm. Med den nuvarande tillväxttakten förväntar sig Kindred att antalet medarbetare i Stockholm ska fördubblas under de kommande åren.– Det är oerhört spännande att äntligen flytta in i nya lokaler mitt i Stockholm där vi kan fortsätta vår fantastiska tillväxtresa. Sedan starten för mer än 20 år sedan har det varit viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö som reflekterar vår starka kultur och våra värderingar, säger Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.Kindred flyttar in på två våningsplan på Regeringsgatan 29 med start den 8 april. Övriga hyresgäster i den nya techklustret är bland andra EQT, Netlight och Microsoft.