18 april 2019

Redaktionen

torsdag, 04 april 2019 13:29

ALM exploaterar i centrala Huddinge

 

 

Fastigheten Tingshuset 1 i Huddinge byggdes 1959 och den förvärvades i augusti 2016 av ALM Equity. Byggnaden har en historisk betydelse och är med i kommunens kulturmiljöprogram. Därför ska hänsyn tas till dess utformning i samband med stadsutvecklingen i området. Foto: Johan Fredriksson

 

Kommunstyrelsen i Huddinge har beslutat att ge planuppdrag för fastigheterna Tingshuset 1 och 2, vilka idag innehåller kontor och parkeringsplatser nära Huddinge station. Uppdraget innebär att kommunen ska ta fram en detaljplan och pröva möjligheten att bygga bostäder, nya kontor och en förskola på platsen. Exploatör är ALM Equity AB och totalt beräknas mellan 400 och 500 lägenheter kunna byggas på platsen, som i regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är utpekad som ett strategiskt stadsutvecklingsläge med potential att utveckla en tät och sammanhängande stadsmiljö.

– Vi ser att projektet har stor potential att bidra med bostäder med varierade upplåtelseformer i ett mycket bra kollektivtrafikläge och skapa ett ännu mer levande Huddinge centrum, samtidigt som vi ska sträva efter att behålla de kulturhistoriska värden som det gamla Tingshuset har, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Bostadshusen planeras främst innehålla en- och tvårumslägenheter, men också ett antal treor.

– Att bygga bostäder på en yta som idag används till markparkering ser vi väldigt positivt på. Platsen är idag lite av en baksida. Förhoppningen är att projektet kan göra platsen mer tydlig där fler människor rör sig och skapa tydligare entréer till Kyrkdammarna. Det kan öka attraktiviteten i och runt Kyrkdammarna och ta vara på den potential som området besitter, säger Karin Segerdahl, områdesplanerare för mellersta och östra Huddinge.

torsdag, 04 april 2019 10:11

Atrium Ljungberg byggstartar Bas Barkarby

 

 

Bas Barkarby blir västra Stockholms nya knutpunkt.

 
Nu byggstartar Atrium Ljungberg projektet Bas Barkarby – ett multifunktionellt kvarter för lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik, samt för kultur, idrott och näringsliv. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11.000 kvm av den första etappen för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande yta, 13.400 kvm, fördelad på 14 våningar, kommer att inrymma moderna kontors- och utbildningslokaler i flexibla storlekar, samt restaurang och gym. Inflyttning planeras ske med start hösten 2021.

– Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under de kommande 15 åren planeras 14.000 nya bostäder i Barkarby, som kommer att bli västra Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar, precis intill Bas Barkarby.

– Vi vet från liknande projekt som Nod i Kista att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra utbildning med näringsliv, säger Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

torsdag, 04 april 2019 10:07

Aberdeen Standard säljer för 680 Mkr

 

 

Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete säljer Aberdeen Standard Investments sitt innehav i externhandelsplatsen Ingelsta utanför Norrköping.

 Aberdeen Standard Investments har, med Cushman & Wakefield som rådgivare, sålt externhandelsplatsen Ingelsta Retail Park i Norrköping till tyska Deka Immobilien. Köpeskillingen uppgår till cirka 680 Mkr och det är Dekas och Aberdeens andra detaljhandelsaffär i Sverige på kort tid. Så sent som i september i fjol köpte Deka Länna Market i Huddinge för cirka 830 Mkr från Aberdeen Standard Investments. I juni 2016 förvärvade Standard Life via fonden Euro Club II Ingelsta Handelscentrum för cirka 500 Mkr (56 MEUR).

Ingelsta Retail Park består av fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 och är en integrerad del av Norrköpings detaljhandelskluster Ingelsta, en av Sveriges tio största handelsplatser. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 37.000 kvm

– Denna transaktion är ett bevis på att aptiten fortfarande är stor för detaljhandelsområden med livsmedelsaktörer som starka ankarhyresgäster. Möjligheten att även ytterligare utveckla detaljhandeln inom området ökar värdet på både kort och lång sikt för denna redan mycket starka externhandelsplats, säger Daniel Turner, projektledare Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Aberdeen Standard Investment köpte Länna Market i Huddinge under det tredje kvartalet 2015 och Ingelsta Retail Park under det andra kvartalet 2016. Med hjälp av RICO Estate Development (RED) har nya affärsplaner tagits fram och en rad utvecklingsprojekt genomförts, vilket har resulterat i nya hyresgäster, längre hyresdurationer och att i stort sett alla tidigare vakanser på handelsplatserna har fyllts. Linklaters var Aberdeen Standard Investments legala rådgivare i båda transaktionerna.

Under de senaste sex månaderna har Cushman & Wakefield agerat säljrådgivare i tre större retailaffärer på den svenska marknaden. Affärerna har en total försäljningsvolym om 2,1 Mdr kr och en sammanlagd area om 114.000 kvm.

 

 

 

 


Riksbyggen har utnämnt Anders Tenggren (bilden) som ny chef för marknadsområde Rikskund på Riksbyggen. Han kom närmast från Mälarenergi där han var affärsområdeschef för Energitjänster.

 

Marknadsområde Rikskund ansvarar för Riksbyggens uppdrag från kommersiella och offentliga fastighetsägare med fastigheter över hela Sverige. Exempel på uppdragsgivare är Ica Fastigheter, SEB Domestica, Statens Fastighetsverk och Svenska Bostadsfonden.

 

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare leverera långsiktiga och hållbara affärer till befintliga och nya kunder, säger Anders Tenggren.

 

 

Catena påbörjar efter sommaren bygget av en logistikanläggning om 2.000 kvm i Katrineholm åt PostNord.

 


Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till PostNord.

 

Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2.000 kvm med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor. Byggnationen sker på Catenas fastighet Sothönan 3 som ligger invid Katrineholms logistikcentrum, en modern nod och ett utmärkt läge för godsflöden där bland annat järnvägs- och lastbilsgods kan hanteras effektivt.

 

– Vi är mycket glada att vi på ytterligare ett av Catenas strategiska logistiklägen får förtroendet att fördjupa vårt redan framgångsrika samarbete med PostNord. Platsen och förutsättningarna är optimala för deras verksamhet och behov, säger Catenas regionchef Maths Carreman.

 

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Årligen levererar PostNord mer än 170 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

– De e-handlade paketen blir fler samtidigt som breven blir färre och PostNord ser ständigt över hur vi arbetar för att möta nya behov och förväntningar hos våra kunder. Vi ser vi fram emot att samarbeta med Catena kring nya mer ändamålsenliga lokaler i Katrineholm, säger Agnes Karlsson, regionchef PostNord.

 

Byggstart sker efter sommaren 2019 och hyresavtalet sträcker sig över 10 år.

 

 

 

 

Vasakronans projekt Nya Kronan om 40.000 kvm i Sundbyberg ska Skanska färdigställa till slutet av 2021.

 


Skanska har tecknat avtal med Vasakronan om nyproduktion av två kontorsbyggnader samt renovering av ett befintligt hus i centrala Sundbyberg. Kontraktet är värt cirka 770 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2019.

 

 

– Vi är glada över förtroendet att, tillsammans med Vasakronan, få vara med och skapa det Nya Kronan med moderna och hållbara kontor som smälter in i centrala Sundbybergs stadsprofil, säger Henrik Gustavsson, distriktschef, Skanska Sverige.

 

 

Projektet Nya Kronan omfattar en total bruttoarea på 40.000 kvm. Rivnings- och grundläggningsarbetet har påbörjats och projektet kommer att vara färdigställt i slutet av 2021.

 

onsdag, 03 april 2019 15:18

Uppsala ska sälja för 5,3 Mdr kr

 

Uppsala kommun planerar att sälja delar av sitt fastighetsinnehav, bland annat Gottsunda Centrum, bilden ovan. Fotograf: Göran Ekeberg

 


För att möta Uppsalas investeringsbehov i bostäder, arbetsplatser och kommunal service föreslås att delar av kommunkoncernens fastigheter säljs till ett beräknat värde av 5,3 Mdr kr. De fastigheter som planeras gå till försäljning ägs inom Uppsala kommunkoncern genom Uppsala kommuns Fastighets AB (UKFAB), Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS) och Uppsalahem. Kommunstyrelsen väntas fatta beslutet på sitt sammanträde 10 april.

 

Bland de fastigheter som föreslås säljas finns Gottsunda centrum, något som kräver en aktör med stor erfarenhet, kunskap och resurser för centrumutveckling. Gottsunda kommer bli hjärtat i södra Uppsala med ett nytt stadsstråk med spårväg spårväg, minst 5.000 nya bostäder, arbetsplatser, parker och torg. Försäljningen kommer ske genom en tävling kring idékoncept med tydliga kriterier där kommunen tar ansvar för Gottsundas utveckling.

 

– När Uppsala växer ska vi ta ansvar för både ekonomin och den sociala utvecklingen. Nu ser vi en möjlighet att få in fler aktörer med mer erfarenhet, kunskap och resurser för att både drifta och utveckla våra fastigheter. Det kommer behövas när vi utvecklar Gottsunda och hela södra Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Andra delar i fastighetsbeståndet kan säljas till aktörer som har som affärsidé att fortsätta förse det lokala näringslivet med prisvärda och ändamålsändliga lokaler. Även en mindre del av Uppsalahems bestånd kan säljas. Vinsten ska då återinvesteras i nya bostäder och möjliggöra att företaget både kan växa och renovera befintliga lägenheter.

 

– Vi är glada att försäljningarna äntligen initieras. Det finns inget egenvärde i att kommunen ska göra det som privata aktörer kan göra och på detta sätt frigör vi resurser till att stärka Uppsalas ekonomi och möjliggöra framtida investeringar i en kommun där alla ska kunna förverkliga sin livsdröm, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

 


 

 


onsdag, 03 april 2019 14:41

IN3PRENÖR bygger om Pir B på Arlanda


Pir B på Arlanda.

 

¨

Lars-Erik Einerman, avdelningschef Uppsala, på IN3PRENÖR.

 

 


IN3PRENÖR har fått förtroendet av Swedavia att genomföra ombyggnaden av pir B. Projektet utförs som utförandeentreprenad i samverkan och är en del i arbetet med att höja priens effektivitet genom att skapa ytterligare ytor för resenärer och förbättra möjligheter till att boarda plan via buss. Byggstart sker i april och färdigställande under hösten 2020.

 

– Genom ytterligare en beställning från Swedavia har vi fått ett kvitto på vår långsiktiga ambition att vara en självklar och långsiktig partner för utvecklingen av Arlanda flygplats. Samtidigt visar vi att vi är en aktör för genomförande av projekt i komplexa miljöer, säger Lars-Erik Einerman, avdelningschef Uppsala, på IN3PRENÖR.


Flygbild över område Pylonen, Orminge med fem punkthus för Viktor Hansson. Fotograf: Arkitema Architects

 

¨

Området Amperen i Orminge med radhus för Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB.

 

 

 

Byggnadsfirman Viktor Hanson med Arkitema och Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB vinner markanvisningstävlingen för två naturnära bostadsområden i Orminge, Nacka kommun. Totalt planeras för fem punkthus med sex-sju våningar och cirka 70 radhus. Det ena området som nu markanvisats ligger nära Myrsjön och det andra intill ett blivande naturreservat och Centrala parken. Bostäderna planeras bli klara 2022–2023.

 

– Vi ser fram emot att samarbeta med de här byggaktörerna som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid byggaktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsernas potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

 

Område 1, Pylonen för Viktor Hansson

Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13.965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud var 9.100 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

Område 2, Amperen för Mjöbäck Entreprenad AB.

Mjöbäck Entreprenad AB tillsammans med Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8.175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

 

 

  

 

Efter Studentbostäders förvärv av Freja 14 och Hästen 4 har SBS totalt 300 bostäder i Karlstad och 1.600 studentlägenheter i landet.
Colliers International med Sofia Folstad som projektledare har agerat rådgivare då det rikstäckande studentbostadsbolaget Studentbostäder i Sverige (SBS) har förvärvat två studentfastigheter i Karlstad för 115 Mkr. Fastigheterna innefattar tillsammans 158 lägenheter och har en sammanlagd boarea om 3.438 kvm.

Efter förvärvet har SBS 300 studentlägenheter i Karlstad och totalt 1.600 studentlägenheter i landet. I juli förra året bildade Amasten, SBB och Offentliga Hus tillsammans Studentbostäder i Sverige (SBS). Vid den tidpunkten omfattade fastighetsportföljen 21 fastigheter om cirka 900 Mkr, som bolagen sålde till det gemensamma bolaget, där Offentliga Hus blev största ägare med 45,77 procent, följt av Amasten med 28,17 procent, SBB med 21,69 procent samt övriga ägare med 4,38 procent.

SBS tillträdde till Freja 14 och Hästen 4 i Karlstad den 28 februari respektive 2 april. Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen – Freja 14 i Karlstads centrala stadsdel Tingvallastaden och Hästen 4 i Herrhagen som är ett av Karlstads mest populära bostadsområden.

Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige, säger:
– Karlstad är en fantastisk stad med ett mycket bra universitet, vilket återspeglas i den stora bostadsbrist som finns för studenter. Det känns därför väldigt kul att vara med och utöka utbudet av studentbostäder just här och dessutom i så pass fina områden. Vi kommer att fortsätta expandera genom förvärv och nybyggnation och bli Sveriges största studentbostadsbolag.

Med ovan affär inräknad har Colliers det senaste året agerat trans-aktionsrådgivare till totalt 1.716 studentlägenheter, motsvarande en uthyrningsbar area om cirka 54.500 kvm i studentstäder över hela Sverige, motsvarande ett fastighetsvärde om cirka 1,1 Mdr kr.

Rebecka Norberg, Head of Capital Markets på Colliers, säger:
– Intresset för samhällsfastigheter har växt kraftigt och däribland även segmentet studentbostäder. Det ser vi dels på studentbostäders ökning av omsättningsvolymen och att aktörerna inom segmentet blivit fler. Vi har de senaste åren haft förmånen att arbeta i studentstäder över hela Sverige, stora som små, vilket har gett oss en god förståelse och insyn i segmentet.

I samband med förvärvet i Karlstad gör Studentbostäder, SBS, en riktad nyemission om 61.392 aktier till en teckningskurs om cirka 244 kr per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärvet där de 61.392 aktier ska tecknas av säljaren Älvstranden i Karlstad AB. Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 2 april 2019 med stöd i bemyndigande från extra bolagsstämman samma dag. Emissionen förväntas slutföras under början av juni månad. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 2 oktober, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.