23 augusti 2019

Redaktionen

alt
Stenas nya hyror i Norra Kvarngärdet i Uppsala är skäliga anser Hovrätten. Bild: Tema

 

I ett beslut från i går gick Svea hovrätt på hyresnämndens tidigare bedömning angående hyresnivåer för Stena Fastigheters nya hyror efter stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Eftersom hovrätten är högsta instans när det gäller hyresprövningar är hyrorna därmed slutligen fastställda.

 

I målet har även frågan om successiv upptrappning av hyran till beslutad nivå prövats. Hovrätten delade även i den frågan hyresnämndens bedömning. Detta får till följd att hyran för hyresgäster som återflyttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnationen begränsas till 80, 90 respektive 95 procent av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

 

Stena Fastigheter genomför sedan några år tillbaka stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Efter att överenskommelse inte kunde nås med Hyresgästföreningen gällande ombyggnadshyrorna ansökte Stena om prövning i hyresnämnden, vilken kom fram till att de begärda hyrorna var skäliga vid en jämförelse med hyresnivåerna för ombyggda lägenheter hos AB Uppsalahem i grannområdet Södra Kvarngärdet. En skälighetsnivå som nu Hovrätten slutligen fastställt.

onsdag, 21 november 2012 20:33

Biomedicum byggs för 3,5 Mdr

alt
Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i ett nytt Biomedicum, Hagastaden. Bild: Berg Arkitektontor/C.F. Møllers

 

 

En av Europas största medicinska forskningsanläggningar ska byggas vid Karolinska Institutet i nya Hagastaden. Detaljplanen för bygget av Biomedicum, omfattande 76 000 kvm, klubbades av stadsbyggnadsnämnden i Solna i tisdags. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige i december. Byggstart beräknas ske i början av 2014 och inflyttning under 2018.

 

– Det är en mycket viktig pusselbit i att utveckla den nya Hagastaden till ett av världens ledande områden för Life Science. Anläggningen blir ett viktigt nav som kommer att ha stor betydelse för många människors hälsa och möjligheter till ett friskare liv, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna stad.

 

Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i byggnaden, som ska uppföras mellan Karolinska Institutets nya aula och Folkhälsohuset ska innehålla laboratorier, kontor och konferenslokaler.

tisdag, 20 november 2012 18:51

Graaf blir hållbarhetschef på White

alt
Anna Graaf är nu i företagsledningen på White.

 

White är pionjärer och marknadsledare inom hållbar arkitektur. Nu stärker företaget sin position ytterligare genom att utse Anna Graaf som hållbarhetschef, med placering i företagsledningen. 


Anna Graaf har arbetat på White i Göteborg sedan 2001 och har lång erfarenhet av att driva och samordna miljö- och hållbarhetsfrågor i såväl byggprojekt som stadsplanering. De senaste åren har hon även arbetat på den brittiska marknaden, där svensk hållbarhetskompetens är högt efterfrågad.

tisdag, 20 november 2012 18:42

Publik verksamhet ska lyfta Fatbursparken

alt
Södra Bangårdshuset i Fatbursparken på Södermalm ska rustas för kultur och restaurang.

 

Som en del av visionen Södermalms hjärta har Fastighetsnämnden beslutat att den uppålade byggnaden vid Fatbursparken – Siftelsen 1 – ska rustas upp och utvecklas för att skapa mer liv och rörelse.

 

– Vi vill att Medborgarplatsen, med kringliggande områden, ska bli en attraktiv och trygg plats i världsklass. Genom att inrymma publik verksamhet och öppna upp Stiftelsen 1 mot Fatbursparken kommer platsen bli betydligt mer levande och trygg, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 

– Det vore positivt om man kunde få in ett kafé, en restaurangverksamhet eller någon kulturverksamhet i huset. Det viktiga är att medborgarna får tillgång till huset och att det rör sig mycket folk i parken under olika delar av dygnet, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).


Fastigheten Stiftelsen 1 ingår som ett delprojekt inom det pågående projektet ”Södermalms hjärta”, vars vision är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass. Nuvarande hyresgästen Trafikverket, kommer att flytta ut ur fastigheten när arbetet med Citybanan avslutats.

 

Fatbursparken ligger nära Söder torn, mellan Stockholms södra och Medborgarplatsen. Fram till 1800-talet fanns här den lilla sjön Fatburen. Därefter låg Södra Stations godsbangård på platsen tills stationen på 1980-talet grävdes ned och parken anlades.

 

Av byggnaderna som hörde till Södra Stationsområdet finns Stiftelsen 1, som förr kallades Södra Bangårdshuset, även kallat Banmästarbostället. Byggnaden, som uppfördes 1859, är den enda bevarade från västra stambanans tidigare tid. Södra station var då Stockholms enda järnvägsstation.

tisdag, 20 november 2012 18:04

Castellum investerar för 435 Mkr

alt
Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter.

 

Castellum har via sina helägda dotterbolag påbörjat investeringar om totalt 435 Mkr. För merparten svarar Aspholmen Fastigheter, som bland annat har startat en om- och tillbyggnation för 190 Mkr i en fastighet om drygt 10 000 kvm i centrala Uppsala. I projektet ingår ombyggnation av 5 500 kvm och tillbyggnation av 3 700 kvm till moderna kontorsytor. Uthyrningsgraden i projektet är 30 procent och färdigställande kommer att ske successivt fram till tredje kvartalet 2014.

 

Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av en butiksbyggnad om 8 750 kvm i Boländerna, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 38 Mkr och färdigställandet ska ske under sista kvartalet 2013. Byggnaden är uthyrd till 65 procent. Dessutom har Aspholmen påbörjat en nybyggnation av 1 400 kvm fullt uthyrda kontorsytor i Kopparlunden, Västerås. Denna investering beräknas omfatta 24 Mkr och färdigställandet ska ske sista kvartalet 2013. 

 

I Fosie/Jägersro, Malmö, har Fastighets AB Briggen köpt en kontorsfastighet om 6 560 kvm, uthyrd till 82 procent, i anslutning till bolagets befintliga bestånd för 89 Mkr.   I Väla Södra, Helsingborg, har Briggen påbörjat nybyggnation av 2 450 kvm kontors- och lagerlokaler – en investering som beräknas uppgå till 35 Mkr och vara färdigställd tredje kvartalet 2013. Den nya byggnaden är fullt uthyrd.

 

I Växjö har Fastighets AB Corallen påbörjat ombyggnation i en fastighet om 30 930 kvm. Ombyggnationen innebär att 2 000 kvm produktionsytor byggs om till moderna kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2013. Ytorna som byggs om är fullt uthyrda. Corallen har även påbörjat en ombyggnation i en fastighet i Linköping om 18 000 kvm, där 4 800 kvm byggs om till moderna kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och beräknas vara färdigställd tredje kvartalet 2013. De ombyggda lokalerna är uthyrda till 38 procent.

 

Slutligen har Eklandia Fastighets AB köpt en kontors- och lagerfastighet om 2 270 kvm, belägen längs med E6 norr om Göteborg. Investeringen uppgick till 27 Mkr.

tisdag, 20 november 2012 17:54

Viktor Gustafsson till Bjurfors Näringsliv

alt
Viktor Gustafsson, Bjurfors Näringsliv.

 

Bjurfors Näringsliv fortsätter att utöka verksamheten i Sverige.  Bolaget förstärker nu i Göteborgsregionen med Viktor Gustafsson, som har lång erfarenhet av mäkleri, bygg- och fastighetsbranschen, samt ett brett kontaktnät.

 

– Bjurfors har en lång tradition och erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden och av ombildningsverksamhet, säger Mats Ljung, styrelseordförande i Bjurfors Sverige. Sedan många år finns Bjurfors Näringsliv etablerat på Stockholms- och Göteborgsmarknaden, och sedan ett antal år även i Öresundsregionen. I och med vår rekrytering av Viktor Gustafsson förstärker vi vårt erbjudande och vår position i Göteborgsregionen. Viktor Gustafsson har mångårig erfarenhet av mäkleri samt bygg- och fastighetsbranschen, han har ett omfattande kontaktnät och han besitter värdefull lokalkännedom.

 

– Målsättningen är att vi i Göteborgsregionen ska ha fyra-fem personer inom den här verksamhetsdelen. Vi håller därför dörren öppen för rekrytering av ytterligare medarbetare, fortsätter Mats Ljung.

 

Satsningen på Bjurfors Näringsliv är en vidareutveckling av ett affärsområde där Bjurfors varit aktiv sedan mitten av 1980-talet. Verksamheten är inriktad mot konsulttjänster inom den kommersiella fastighetssektorn, såsom rådgivning, förmedling, uthyrning samt ombildningstjänster.


Rekryteringen av Viktor Gustafsson är en naturlig fortsättning på den strategi som Bjurfors Sveriges ägare Mats Ljung och Ola Lundqvist slagit fast; fortsatt expansion inom de två verksamhetsgrenarna privat- och näringslivsmarknaden.

alt
Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

 

Andra AP-fonden investerar 325 MUSD (cirka 2,2 Mdr kr) och får en ägarandel om 41 procent i det amerikanska fastighetsbolaget US Office Holdings. Bolaget samägs med den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS samt ett dotterbolag till det amerikanska fastighetsföretaget Tishman Speyer.


Förutom tre direktägda fastigheter äger US Office Holdings, tillsammans med Government of Singapore Investment Corporation, fastighetsbolaget PPI (Prime Plus Investments Inc) med 12 fastigheter. Totalt omfattar fastighetsportföljen således 15 centralt belägna kontorsfastigheter på cirka 830 000 kvm.


Marknadsvärdet på US Office Holdings innehav uppgår till drygt 1,8 miljarder dollar, varav 70 procent i fastigheter på USAs öst- och västkust, i New York, San Fransisco, Seattle och Beverly Hills. Vidare finns 20 procent av portföljens värde i Chicago.


– Genom den här investeringen kan vi tillsammans med andra långsiktiga investerare med gedigen lokal kompetens och erfarenhet, investera på den amerikanska fastighetsmarknaden. Det är också attraktivt för oss att investera i USA eftersom detta är en mogen och transparent marknad med tillväxtpotential, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

alt
Med 144 stationer och 1 137 medarbetare är Bilprovningen ledande  för besiktning av motordrivna fordon.

 

Söderport Fastigheter AB, gemensamt ägt av Sagax och Hemfosa, har köpt Bilprovningens rörelsefastigheter. Förvärvet sker via bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 470 Mkr, motsvarande cirka 9 procents avkastning. Tillträde sker i slutet av december.

 

Förvärvet avser 142 fastigheter över hela Sverige. Fastigheterna omfattar 123 000 kvm uthyrningsbar area och 1 422 000 kvm mark. Lokalerna består huvudsakligen av verkstadslokaler som används för bilprovningsverksamhet. Löptiden på hyresavtalen varierar från 3 till 9 år. Vid tillträdet uppgår hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5 år.

 

– En majoritet av alla fordonsbesiktningar i Sverige sker i de aktuella fastigheterna. Vi bedömer att efterfrågan på lokaltypen således är relativt konjunkturoberoende samtidigt som fastigheterna genomgående har en mycket låg exploateringsgrad, vilket kan skapa intressanta utvecklingsmöjligheter på sikt, säger David Mindus, vd  Sagax.

måndag, 19 november 2012 19:57

Hufvudstaden gjorde vinst om 793 Mkr

alt
Ivo Stopner, vd Hufvudstaden.

 

Hufvudstadens niomånadersvinst efter skatt minskade till 793 Mkr (1 010), motsvarande 3,84 kr per aktie (4,89). En minskning som förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet, vilket uppgick till 420 Mkr (874).

 

Värdeförändringarna i räntederivat utgjorde -7 Mkr (-85). Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 16 procent till 800 Mkr (692), främst tack vare högre hyror och tillkommande ytor genom förvärv och investeringar i fastigheter.

 

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 144 Mkr (1 058) och rörelseresultatet förbättrades till 789 Mkr (682). Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,0 procent (3,9 vid årsskiftet).

 

Investeringarna uppgick till 126 Mkr (384) och vid periodens slut marknadsvärderades fastighetsbeståndet till 22,8 Mdr kr (22,3 vid årsskiftet).

 

Upplåningen ökade till 4 550 Mkr (4 375), varav 700 Mkr avsåg utestående företagscertifikat. Den genomsnittliga effektiva räntan var 3,4 procent (3,8). Det egna kapitalet ökade till 12 775 Mkr (12 487), motsvarande en soliditet om 55 procent (56). Substansvärdet beräknades till 77 kr per aktie (76 vid årsskiftet). LE

måndag, 19 november 2012 19:53

200 studentbostäder i Lund

alt
Akademiska Hus hyr ut mark för 200 studentbostäder i Lund. Illustration: Prime Living.

 

Lunds universitet har tecknat ett hyresavtal om att hyra 200 studentbostäder på mark som tillhör Akademiska Hus. Hyresavtalet har blivit möjligt genom att Prime Living AB arrenderar marken. Detta är första gången som temporära studentbostäder byggs i Lund.

 

I dagarna invigs byggnationen av den första etappen av fem. Bostäderna uppförs av det Malmöbaserade byggbolaget Modular Living.

 

I vår beräknas alla lägenheter stå klara. Husen finns på Ole Römers väg, i östra kanten av campus vid Lunds tekniska högskola och nära Ideon och Ekonomihögskolan.