18 september 2019

Redaktionen

 

Avgränsning för de markanvisade projektetn och ett start-PM markerat med rosa begränsningslinje.

 

 

Skiss på kvartersindelningen i projektet. Kvarter markerade med streckad linje är markanvisade enligt tidigare beslut. Kvarter markerade med heldragen linje (röd, blå, rosa) föreslås markanvisas i ett nytt beslut. 

A. Exploateringsnämnden i Stockholm godkände ett stort antal markanvisningar den 2 september. De bolag som har fått mark anvisad för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 är 1. ByggVesta AB. 2. Folkhem Trä AB. 3. Finlandsgatan Stadsutveckling AB (Mattsson Fastighetsutveckling samt 4. Veidekke Eiendom AB.B. Exploateringsnämnden har anvisat mark för hotell, handel och vård inom fastigheterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-4 till Fastpartner AB.C. Exploateringsnämnden anvisat mark för skola, förskola och idrottshall inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 samt del av Akalla 4:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB. och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Projektet Finlandsgatan syftar till att möjliggöra en omvandling av Finlandsgatan i norra Akalla och Husby från trafikseparerad matarled till stadsgata kantad av bebyggelse. Målsättningen är att med nya bostäder, skola och förskolor skapa en långsiktigt hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö.

 

En förstudie har utförts i syfte att utreda en möjlig omvandling av Finlandsgatan till stadsgata. Ur förstudieområdet har ett område avgränsats för planläggning. Förstudien omfattar utöver Finlandsgatan ett flertal angränsande gator och korsningspunkter. Genom tidigare nämndbeslut har AB Svenska Bostäder markanvisats 400 lägenheter inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1 samt del av Akalla 4:1.


Den tidigare anvisningen till AB Svenska Bostäder, tillsammans med markanvisningarna i det här ärendet, innebär cirka 1.400 bostäder inom projektområdet. De nya bostäderna avses uppföras i flerbostadshus och kompletteras med en ny skola, förskolor och idrottshall. Utöver bostäder och skola avses området kompletteras med verksamheter, upprustning av parker/grönområden, förändrad trafiknätsstruktur samt nya gång- och cykelvägar.

Med förstudien och den påbörjade detaljplanen som underlag föreslår kontoret att marken direktanvisas för bostäder enligt:

 

1. Kv A – ByggVesta AB. Bostäder, cirka 400 lägenheter (325 BR/75 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus BTA.


2. Kv B – Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB (inom koncernen Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm AB). Bostäder, cirka 250 lägenheter (200 BR/50 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs tillpris 4.500 kr/kvm ljus BTA.

 

3. Kv C – Veidekke Eiendom AB. Bostäder, cirka 250 lägenheter (200 BR/50 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus BTA.

 

4. Kv D – Folkhem Trä AB. Bostäder, cirka 100 bostadsrätter. Mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus
BTA.

 

Bostadsbolagen ska efter fastighetsbildning förvärva delar av marken och uppföra bostadsrätter, medan delar avses upplåtas med tomträtt för uppförande av hyresrätter. Ny bebyggelse ska till viss del uppföras med lokaler i bottenvåning. Marken direktanvisas till bostadsbolagen.

 

Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden direktanvisar mark inom Fastpartner AB för att utveckla sina tomträtter med hotell, handel och vård. Anvisningen avser ändrad användning för cirka 17.370 kvm BTA av bolagets befintliga lokaler. Tomträttsavgälden för lokaler med ändrad användning kommer att uppgå till för handel 96 kr/kvm BTA och år, för vård 105 kr/kvm BTA och år, och för hotell 135 kr/kvm BTA och år.

 

 

Skanskas äldreboende i Ängelholm om cirka 4.000 kvm säljs nu till Altura som har tecknat avtal med Attendo.Nu står det klart att Altura blir långsiktig ägare av ett modernt äldreboende i Ängelholm. Fastigheten förvärvas från Skanska och äldreomsorgen bedrivs av hyresgästen Attendo. Boendet inrymmer 54 lägenheter och ska bidra till välbefinnande genom ett naturnära koncept och miljöer som främjar social interaktion.

 

Altura är en långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare av högkvalitativa äldreboenden med fokus på stimulerande omgivningar och gröna miljöer. I skånska Ängelholm har Altura nu förvärvat ett äldreboende i ett första samarbete med Skanska Sverige. Fastigheten färdigställdes i slutet på 2018 och hyrs av omsorgsaktören Attendo. Det moderna äldreboendet rymmer 54 lägenheter och är utvecklat för att så väl boende som personal och anhöriga ska trivas i lokalerna om cirka 4.000 kvm.

 

Utöver lägenheterna består boendet av gemensamma ytor som ska främja gemenskap och social interaktion. De boende har tillgång till en trivsam trädgård med utomhusgym, växthus med kryddrabatter och en inomhusträdgård på varje våning. Fastigheten har även tilldelats miljöcertifieringen LEED Gold. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett internationellt miljöcertifieringssystem för byggnader.

 

– Jag är väldigt stolt över att få förvalta detta äldreboende. Det har varit en fröjd för oss att samarbeta med Skanska som har utvecklat fastigheten i linje med våra högt ställda krav på hur ett äldreboende bör vara utformat. Det är av högsta vikt för oss att våra fastigheter präglas av hemlika och naturnära miljöer för att främja välbefinnandet hos de boende, personal och anhöriga, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

 

– Vi är glada över att Altura kommer in som långsiktig ägare av denna fina fastighet. Äldreboendet drivs som ett livsstilsboende med betoning på utevistelse och trädgård. Närheten till natur och promenadstråk är lockande för många och vi är säkra på att de som vistas i äldreboendet kommer att fortsätta trivas väldigt bra, säger Joakim Åkesson, regionchef för kommersiell projektutveckling på Skanska Sverige AB.

måndag, 16 september 2019 10:52

Akelius säljer i Toronto för 1,35 Mdr kr

 

En av Akelius sålda fastigheter i Toronto ligger i Richmond Place Queen West.Akelius säljer 664 lägenheter i Toronto. Försäljningen som omfattar 13 fastigheterna ligger i stadsdelarna York, Old Toronto, East York, Scarborough, Etobicoke och North York.

 

Fastigheterna är uppförda mellan år 1927 och 1972. Försäljningspriset 186 miljoner kanadensiska dollar, eller SEK 1,35 miljarder.

 

Efter försäljningen äger Akelius ett betydande fastighetsinnehav i Montreal.

 

Främre raden, från vänster: Jan Persson och Joakim Hedin. Bakre raden från vänster Ove Nilsson, Anders Solberg från Kilenkrysset samt Linda Persson, Adam Ekdahl från Bockasjö.Fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö AB och Kilenkrysset AB har bildat ett gemensamt ägt bolag som kommer att uppföra en logistikfastighet i Rosersberg, där Kilenkrysset äger mark. Bolaget ägs till lika delar av Bockasjö och Kilenkrysset. Fastigheten kommer att uppföras i Rosersberg invid den existerande kombiterminalen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 18 000 kvadratmeter och uppförs enligt GreenBuilding-standard. Fastigheten kommer att vara inflyttningsklar hösten 2020.


Kilenkrysset, som äger 7 miljoner kvm i Mälardalen och i Staffanstorp, har ett betydande bestånd av fastigheter i Stockholmsområdet, Mälardalen och Skåne.

 

Bockasjö är en fastighetsutvecklare inom logistikområdet med ett betydande bestånd av logistikfastigheter belägna i Göteborg och Västra Sverige.

 

– Vi gläds åt samarbetet med Kilenkrysset säger Joakim Hedin. Jan Persson är en legendar i branschen och har varit förutseende att förvärva stora markområden på strategiskt placerade orter i Stockholm, Mälardalen och Skåne. Vår styrka är att hitta hyresgäster och bygga bra fastigheter på ett effektivt sätt. Tillsammans är vi en mycket bra kombination, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö AB.

 

– Vi har följt Bockasjö under många år och imponerats över deras skicklighet att få till affärer. De har tagit en betydande del av marknaden och de logistikfastigheter som uppförts, under lång tid. Vi befinner oss i en växande marknad med stor efterfrågan på nya ytor, mycket framdrivet av den växande e-handeln. Det här samarbetet är en vinn-vinn-situation, säger Jan Persson, vd och ägare till Kilenkryssetkoncernen.

fredag, 13 september 2019 14:45

Frysta hyror i Berlin kan vara olagliga

 

En av Akelius många lägenheter i Berlin ligger på Tempelhofer Damm 140. En fyra om 155 kvm på denna adress kostar 1.790 euro per månad, cirka 19.000 kr/månad.Den planerade frysningen av hyror för bostadsfastigheter i Berlin kan strida mot konstitutionen, säger den tidigare presidenten för Tysklands konstitutionella domstol, Hans-Juergen Papier, i ett yttrande som publicerats av tidningen Funke Media. Hans-Juergen Papier drar slutsatsen att den nya lagen om frysta hyror skulle motsäga en hyreslag som stiftades 2015.  Papiers slutsats finns i ett skriftligt yttrande som har publicerats av den kommersiella lobbykoncernen GdW, där han skriver att ny lag om frysta hyror i Berlin skulle blockera tidigare lagstiftning, eftersom juridiska organ måste se till att lagar inte strider mot varandra.

Efter denna nyhet steg aktien i Deutsche Wohnen med 1,1 procent och Vonovia med 0,6 procent under fredagen.

Berlins koalitionsregering – som består av socialdemokrater, de gröna och vänsterpartiet – vill hindra fastighetsägare, däribland Akelius, att höja hyrorna, hyror som medfört kraftig ökade kostnader för hyresgäster, som har svarat med massdemonstrationer där demonstranter krävde att regeringen köper ut stora fastighetsägare.


Förslaget med frysta hyrorna har varit ett problem för Akelius fastigheter, vilket Fastighetsaktien skrev i en kommentar den 23 augusti i år:
” I Tyskland har Akelius haft en stark hyrestillväxt om 6,4 procent. I juni i år beslutade de styrande i Berlin att frysa hyresnivån i fem år för att motarbeta hyreshöjningarna. Det efter att flera hyresgäster i Akelius fastigheter i Berlin protesterat i uppmärksammade demonstrationer mot hyreshöjningarna. Det är politik att reglera hyresnivåer inte ett enskilt slag i ansiktet mot Akelius som Ahlsén egentligen menar i sitt uttalande.” Se länk.

fredag, 13 september 2019 12:59

K2A bygger bostäder vid Gävle Högskola

 

Totalt kommer K2A att bygga cirka 370 student- och hyresbostäder i Kungsbäck, nära Gävle Högskola.Under september 2019 påbörjas bygget av den andra etappen i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projektet har varit inkluderat i K2A:s projektportfölj sedan mars 2017. Den andra etappen i Kungsbäck avser 107 hyresbostäder med en total yta på cirka 4.500 kvm. Projektet bedöms vara färdigställt under det första kvartalet 2021.

I mars 2017 vann K2A en kommunal markanvisningstävling i Gävle avseende student- och hyresbostäder samt en gruppbostad och en livsmedelsbutik. Första etappen om 136 studentbostäder påbörjades under det fjärde kvartalet 2018 med planerat färdigställande under det andra halvåret 2020. Nu startar den andra etappen som avser hyresbostäder och Grännäs Trähus, K2A:s dotterbolag, kommer att ansvara för husentreprenaden. Byggstart för den tredje och sista etappen, avseende 126 studentlägenheter, planeras ske under 2020.

Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter med varierad, småskalig och levande bebyggelse. Det blir bilfria, gröna innergårdar, lättillgängliga cykelparkeringar, tillgång till bilpool, men även ett antal parkeringsplatser. Förutom bostäder kommer det att finnas ett entrétorg med matbutik och kafé.

– De nya hyresbostäderna i Gävle kommer, liksom våra andra nyproducerade lägenheter, att miljöcertifieras med Svanen och byggas med trä som huvudsakligt byggmaterial. Bostäderna kommer att ha yteffektiva och väl genomtänkta planlösningar och vara välutrustade med hög standard, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A. 

fredag, 13 september 2019 12:08

Klövern säljer till Blackstone för 622 Mkr

 

Rutger Arnhult, stor ägare i Klövern, men även i Castellum,  Corem, Sagax och Agaora, gör ännu en affär med Blackstone.Klövern säljer sju logistikfastigheter i Örebro, Kalmar, Halmstad, Linköping och Västerås för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 622 Mkr till fonder förvaltade av Blackstone. Fastigheternas uthyrningsbara yta är cirka 94.000 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 54 Mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden är 91 procent. Frånträde är planerat till den 15 oktober 2019.


Transaktionen omfattar fastigheterna: Bleckslagaren 3 i Örebro, Borret 10 i Kalmar, Fläkten 1 i Halmstad, Kättaren 7, Navbössan 1 och Navhålet 3 i  Linköping samt Ringborren 15 i Västerås.


Affären kan ses som en fortsättning då Corem i början av juli i år frånträdde 30 fastigheter för totalt 4,22 Mdr kr till ett bolag kontrollerat av Blackstone. Se länk. En storaffär där Cushman & Wakefield var Blackstones rådgivare och då JLL var rådgivare åt Corem. JLL var även nu Klöverns rådgivare i affären med försäljningen av logistikfastigheter för 622 Mkr
.


Rutger Arnhult är storägare i Klövern sedan vintern 2008  och även i Corem, Sagax och Agaora. Sedan en tid tillbaka har Rutger köpt större poster i Castellum, vilket innebär att han äger drygt 10 procent av samtliga aktier i Castellum.

fredag, 13 september 2019 10:41

Nytt stort vattenland och hotell i Rosersberg

 

I Rosersberg planerar VI Invest Sveriges största och mest spektakulära vattenland med plats för 2.000 besökare samt ett 50 meter högt fullservicehotell med 240 hotellrum.

 

 


i Ulriksdal i Solna bygger nu Vi Invest ett nytt Marriot-hotell som ska öppna under våren 2020. Det ska bli ett fullservicehotell med 223 rum.


 

 

 


Grundarna till Vi Invest är från vänster: Martin Housseini och Jounan Abboud.


I Roserberg, norr om Stockholm i Märsta kommun och och nära Arlanda, förbereder Vi Invest AB tillsammans med Sigtuna kommun etableringen av Sveriges största och mest spektakulära
vattenland med plats för 2.000 besökare.  Temat för vattenlandet blir ljud, ljus och adrenalin. Ambitionen är att erbjuda Sveriges längsta och häftigaste vattenrutschkanor och waterrides.


Vi Invest har förvärvat en tomt på närmare 6,5 hektar vid Roserbergs trafikplats i Märsta kommun och bolaget planerar även där ett påkostat hotell med 15 våningar.  Det kommande 50 meter höga hotellet blir ett fullservicehotell med 240 hotellrum, generös konferensavdelning,  festvåning, restaurang, spa,  träningsanläggning och en stor takterrass på 15:e våningen. I fastigheten kommer det även att etableras kontorslokaler.


Placeringen för vattenlandet och hotellet är i direkt anslutning till E4:an, nära Preem vid Rosersbergs trafikplats,  innebär en stor exponering mot förbipasserande trafik. Lättillgängligheten kommer att göra etableringen till en välbesökt destination för såväl fritidsresenären som affärsresenären. Den tidsplan som Vi Invest AB AB har upprättat är ambitiös då bolaget avser att kunna inviga anläggningen under år 2022, vilket innebär att planarbetet ska vara genomfört till sommaren 2020.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet som Sigtuna kommun påvisar för detta projekt.
Visionen att skapa ett inomhus vattenland i Stockholm har Vi Invest AB AB haft under många år.
Med det strategiska läget och konceptet är vi starkt övertygade om att vattenlandet kommer att gynna hela stor Stockholm som länge efterfrågat detta likväl andra närliggande städer. Den planerade destinationen kommer tillföra kommunen ett betydande besöksmål, vilket i förlängningen kommer innebära både arbetstillfällen och inkomster för kommunen, säger Martin Hosseini, vd för Vi Invest.

 

 

I en affär med Peab under våren 2018 köpte Vi Invest AB en tomt i Ulriksdal i Solna för att bygga ett nytt Marriott hotell som ska öppna under våren 2020. Det ska bli ett fullservicehotell med 223 rum, lounge, bar och konferens, ett exklusivt spa och gym. Hotellet ligger på Ulrikdals torg nära pendeltågsstationen.

Vi Invest äger centrala hotellfastigheter som Bentleys på Drottninggatan, Hotel Karlaplan, Hotel Gamla Stan på Skeppsbron samt Vanadis Hotel & Bad på Sveavägen.

 

Bakom bolaget Vi Invest finns Martin Housseini och Jounan Abboud, en tredje styrelseledamot i bolaget är Ulf Adelsohn.


Bolaget grundades 1988 med en ursprunglig inriktning att driva kända restauranger som Viktoria i Kungsträdgården samt Crazy horse, Lorrys, Las Vegas och Biblos.


År 1999 ändrade bolaget affärsidé från verksamhet från restaurang till verksamhet med hotell. Vi Invest driver idag Hotell Bentleys på Drottninggatan, Hotel Karlaplan, Hotel Gamla Stan på Skeppsbron och Vanadis Hotel & Bad på Sveavägen.
SF

 

Ö

Ett förslag på ett höghus i 32 våningar mot Norra fältet i Karlstad. Bild: Utopia arkitekter

 

 


Arkitektskiss av föreslagna hus i slänten mellan Kasernhöjden och Tingvalla isstadion i Karlstad.Kasernhöjden Fastighets AB vill utveckla området Kasernhöjden med nya bostäder och verksamheter. Nu har Karlstads kommun presenterat ett förslag på ny detaljplan som gör det möjligt med runt 300 nya bostäder och ett höghus med 32 våningar.

– Kasernhöjden är historisk plats som vi kan göra mer med. Med den här detaljplanen vill vi knyta ihop denna lilla ö med resten av staden, säger Erik Nilsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kasernhöjdens befintliga bostäder och den pampiga innergården kommer inte beröras i det nya förslaget utan utvecklingen kommer i huvudsak ske i områdets ytterkanter.

I slänten mot Tingvalla isstadion skulle den nya detaljplanen göra det möjligt att bygga tre nya bostadskvarter. I slänten mot E18 kan det bli små kontorsvillor som varsamt placeras in bland träden. Utvecklat torg i norr

I den norra delen av området innebär förslaget till ny detaljplan att det lilla torget, där det bland annat finns bageri och inredningsaffär idag, kan kompletteras med en ny byggnad i anpassad stil.

– Det skulle stärka torget och ge området fler möjligheter att locka besökare, säger Erik Nilsson.

Mot Norra fältet skulle det kunna byggas ett parkeringshus och ett höghus med 32 våningar. Höghuset skulle kunna rymma båda handel, hotell, kontor och bostäder.

– Höghuset skulle bli ett modernt landmärke med utsikt över hela Karlstad som kommer komplettera Kasernhöjden på ett bra sätt, säger Erik Nilsson.

 

 


Rekryteringen av Carita Sandros (bilden) innebär att hon blir ny chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Hon kommer närmast från tjänsten som affärschef för arkitektur och projektledning på konsultföretaget Tyréns.

Carita Sandros har även lång erfarenhet från kommunal verksamhet från Ale kommun där hon arbetade i 14 år. De sista fyra åren var hon chef för sektorn samhällsbyggnad med över 100 medarbetare och med ansvar för bland annat översiktsplanering, detaljplanering och bygglovshantering. Carita har civilingenjörsexamen inom området väg och vatten från Chalmers i grunden.

– Jag är glad att vi lyckats rekrytera Carita Sandros till tjänsten och ser fram emot att arbeta med henne, säger Henrik Kant. Carita har en genuin erfarenhet från den kommunala samhällsbyggnadssektorn och från privat konsultverksamhet på ett större konsultföretag.

Carita Sandros börjar på stadsbyggnadskontoret den 18 november.

– Det är spännande att få möjlighet att bidra till framväxten av den moderna och hållbara staden Göteborg, säger Carita Sandros. Jag ser fram emot att komma tillbaka till den kommunala världen och medverka i samhällsutvecklingsfrågor utifrån det perspektivet. Det känns både viktigt och roligt att också få arbeta med ett fungerande och utvecklande samspel mellan förvaltning, kunder och politik.

Byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret ansvarar för bygglovs- och tillsynsärenden och har cirka 100 medarbetare.