24 april 2019

Redaktionen

tisdag, 23 april 2019 16:28

Lägsta nybyggnadsvolymen sedan 2015

 

Under kvartal 3 år 2018 noterades en rekordlåg nybyggnadsvolym i Sverige enligt Industrifakta.

 

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal.

 

Nedgången har skett på bred front och berört flertalet sektorer på byggmarknaden. Främst är det nybyggnadsvolymen som minskat. Detta konstaterades inte minst under kvartal 3 2018 då en rekordlåg nybyggnadsvolym noterades. Med drygt 31 Mdr kr i påbörjade investeringar var tredje kvartalet förra året det svagaste.

 

Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2018 var även den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 190 Mdr kr.

 

 

Komatsu Forests fabrik på Klockarebäcken i Umeå kommer att omfatta cirka 40.000 kvm.

 

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner, satsar med hjälp av TM Konsult, på ett nytt fabriksområde på Klockarbäcken i Umeå. Satsningen, som kallas ”KF One”, kommer bli en av de större investeringarna i moderbolaget Komatsu Ltd:s historia, en av de större industriella investeringar som görs i Sverige just nu och det största projekt som TM Konsult varit med och drivit.

 

Komatsu Forest har i dagsläget både huvudkontor och tillverkning i Umeå, där cirka 530 av företagets anställda sitter. Byggstart för den nya fabriken, på totalt närmare 40.000 kvm fördelat på produktionsyta i två plan samt en tillhörande kontorsbyggnad i sex plan, ska ske i maj och planen är att den ska invigas 2021.

 

– Vi ska bygga en framtidssäkrad fabrik, där vi kan lägga grunden för nästa generations skogsmaskiner. I de nya lokalerna kommer vi att kunna samla både tillverkning och utveckling. Vi satsar på en fabrik som tillgodoser vårt behov här och nu, men även ger oss utrymme att växa för framtiden, säger Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu Forest.

 

 


 

Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.


Sveriges långsiktiga inriktning för svensk energipolitik, Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005. Fabege uppnådde en faktisk sänkning av energianvändningen för hela förvaltningsbeståndet om 49 procent redan i fjol och fortsätter nu effektiviseringsarbetet ytterligare.

 

Fabeges nya energieffektiviseringsmål är uppdelat i etapper, varav det första ”50-procentsmålet” ska uppnås redan i år. Nästa milstolpe, som förväntas nås redan 2023, är en genomsnittlig energianvändning på 80 kWh/kvm, vilket är nära en 60 procentig minskning jämfört med 2005.

 

Vid årsskiftet redovisade Fabege en förbrukning på 98 kWh/kvm och år 2005 var motsvarande siffra 193 kWh/kvm. Beståndet delas i två delar, nyare fastigheter som fått bygglov efter 2012 som har en målsättning på 50 kWh/kvm och äldre fastigheter som har en målsättning på 90 kWh/kvm.

 

– Vi har haft ett stort fokus på energieffektiviseringsfrågorna sedan början av 2000-talet och vi vill hela tiden spänna bågen för att nå längre. Tack vare ny teknik finns helt nya möjligheter och vi är till exempel extra stolta över vårt nya projekt att bygga Skandinaviens första noll-energi hotell där fasaden kommer att ha solceller och vi borrar för geoenergi, säger Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.

 

Ett viktigt delmål som kommer att bidra till det övergripande energieffektiviseringsmålet gäller solenergi där Fabege gör ett långsiktigt åtagande att öka andelen förnybar energi i fastighetsbeståndet. Detta ska åstadkommas med en utbyggnadstakt av solceller om minst 320 MWh per år där varje nybyggnadsprojekt kommer att nyttja solenergi samtidigt som solceller även kommer byggas i det befintliga beståndet.

tisdag, 23 april 2019 15:11

685 nya bostäder i Vårberg

 

Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson

 Flygbild över området kring Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen.Totalt 685 nya bostäder planeras i området vid Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna i Vårberg. En ny förskola vid Falkholmsgränd och upprustning av park och gator ingår också i projektet.

 

Syftet är att pröva möjlighet att tillföra 685 lägenheter i blandad upplåtelseform, och med lokaler i bottenvåningarna samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Inom området prövas även möjlighet att uppföra en förskola med åtta avdelningar. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

 

Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö. Utgångspunkten är att skapa attraktiva stadsrum, i kombination med fler bostäder. Bebyggelse, i form av flerbostadshus med lokaler i bottenvåning, prövas längs Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen. Gatorna kompletteras med gång- och cykelbanor. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken och garagelängor längs Vårbergsvägen rivs och ersätts av bostadshus. Parkering löses under mark.

 

Stångholmsparken tas i anspråk men parken kommer att ersättas inom planområdet, dels genom en parkyta vid Vårholmsbackarna, dels genom ett torg vid skärningen mellan parkstråk och Stångholmsbacken. Befintliga tunnlar avses tas bort och gatorna kommer utformas utifrån att passagerna över gatan ska bli trafiksäkra.

 

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med 685 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

 

Tidplan

Samråd 23 april - 11 juli 2019. Granskning första eller andra kvartalet av 2020. Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till slutet av 2020

 

Inblandade aktörer

Anders Ivarsson AB. Brf Hasselholmen 1 . Fastighets AB Senator. Olov Lindgren AB. M2 Asset Management AB. Våtrumsteknik i Skandinavien AB. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm).

 

Världens högsta bostadspriser finns i Hongkong där man man i genomsnitt får lägga 1.235.220 dollar, cirka 11,5 Mkr för en bostad. På bilden syns Hongkongs hamn från Victoria Peak. Foto: Chris Drew

 

 

I CBREs årliga rapport, Global Living 2019, framgår bland annat var i världen man får betala mest för sitt boende. I topp ligger Sydostasien, med Hongkong där man får man i genomsnitt lägga 1.235.220 dollar, cirka 11,5 Mkr. Näst dyrast är det i 2. Singapore med en snittpris om 874.322 dollar. På tredje plats är Shanghai med 872.555 dollar. På plats 4. kommer Vancouver med 815.322 dollar, följt av 5. Shenzen med 680.283 dollar. På plats 6-10 kommer Los Angeles, New York, London, Peking och Paris, med priser från 679.200 dollar till 625.299 dollar. Bland de 35 städer som CBRE rankar finns inte Stockholm med.

 

Bostadspriserna växte i alla, utom i fem av de 35 städerna CBRE analyserade, och i fyra städer: Barcelona, Dublin, Shanghai och Madrid växte bostadspriser med upp till 100 procent under 2018.

 

I Sveriges fastighetsblogg skriver Amanda Welander på CBRE att i Bangkok har en stark efterfrågan från kinesiska köpare medfört en tillväxt på marknaden för  ägarlägenhetsmarknaden. Cirka 50.000 äganderätter färdigställdes under 2017, i en marknad med totalt 645.000 äganderätter. Staten införde nyligen nya amorteringsregler för att komma tillrätta med spekulationerna, som begränsar möjligheterna att låna när man köper ett andra hem. För en andra bostad värderad över 306.000 dollar får man nu max låna 80 procent av bostadens värde. Detta tillsammans med ökande markpriser kommer sannolikt kyla ned marknaden under 2019.

 

Transaktionsvolymerna i Barcelona var 43 procent över 10-årssnittet under 2017. Den höga efterfrågan innebar även prisstegringar om 17 procent. Hyrestillväxten 2017 var 8 procent, vilket innebar en historiskt hög nivå; tillväxten saktade ner under 2018.

 

I Kapstaden har man haft en hög pristillväxt under många år, i snitt 9,1 procent under åren 2012 – 2017. Till och med juli 2018 var pristillväxten 8,7 procent per år, men det finns vissa tecken på avmattning. Eftersom pristillväxten har varit högre än lönetillväxten har färre råd att köpa än tidigare. Detta märks framförallt i priskorrektioner på de dyraste lyxbostäderna, till exempel nära Table Mountain.

 

I Dublin ökade hyrorna med 10,9 procent under tredje kvartalet 2018. Det är drivet av en obalans i utbud/efterfrågan, stark ekonomisk tillväxt och demografiska trender. Investeringar i att bygga för att hyra stod för 25 procent av totala fastighetsinvesteringar i Irland under första halvåret 2018, jämfört med ett snitt om 9 procent mellan 2012 och 2017.

 

Hög efterfrågan och lågt utbud har gjort att hyrorna i London är de femte högst i världen. En genomsnittlig månadshyra i staden går loss på 2.400 dollar, cirka 22.400 kr/mån. En kombination av stark tillväxt, höga priser och nya bolåneregleringar har påverkat marknaden. Transaktionsvolymer har minskat och pristillväxten var 1 procent  i fjol. Framöver tros priserna fortsatt växa, men i lägre takt än tidigare år.

 

I Milano finns det en ökande efterfrågan på flerfamiljshus med inslag från hotellsektorn, såsom reception, bilpooler, spa och gym. Huspriserna ökade med 7 procent i fjol medan hyrestillväxten var 1 procent. En ny tunnelbanelinje med 21 stationer i Milano kommer att öppna mellan 2021 och 2023.

tisdag, 23 april 2019 13:40

Novi hyrde ut 4.200 kvm i Göteborg

 

Precis när SEB Trygg Liv sålde Gullbergsvass 1:2 på Lilla Bommen i Göteborg till Castellum hyrde Novi Real Estate ut 1.000 kvm i fastigheten. I transaktionen, som totalt omfattade 16.600 kvm, ingick även fastigheten Gullbergsvass 1:12.

 

Novi Real Estate har inom förvaltningsuppdraget åt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tecknat nya hyresavtal i Göteborg om totalt cirka 4.200 kvm under årets första kvartal. Hyresavtal är tecknade med Göteborgs universitet, Cerner Sweden och Adecco.

 

– Det finns fortsatt en stor efterfrågan på centralt belägna, moderna och flexibla lokaler. Vi är både stolta och glada över att ha kunnat erbjuda våra nya kunder dessa ytor, säger Jimmy Ronstad, regionchef på Novi Real Estate.

 

Göteborgs Universitet utökar sin etablering på Rosenlundsgatan i fastigheten Inom Vallgraven 40:14 med cirka 1.900 kvm. Cerner utökar sin förhyrning på Lilla Bommen i fastigheten Gullbergsvass 1:2 med cirka 1.000 kvm och Adecco blir ny hyresgäst på Spannmålsgatan i fastigheten Nordstaden 25:23 med cirka 700 kvm.

 

– Att Göteborgs Universitet väljer att låta Campus Rosenlund fortsätta växa och samla sina enheter på en central adress är både roligt och ett kvitto att de är nöjda med oss som hyresvärd. Utvecklingen av Rosenlundskajen och närområdet fortsätter och det är ett bevis på områdets attraktivitet att det inte ens hinner uppstå någon vakans när Kultur i Väst flyttar till Regionens Hus, säger Anton Drott, kontraktsförvaltare på Novi Real Estate.

 

Han fortsätter:
– För oss var det extra glädjande att vi hann fylla fastigheten Gullbergsvass 1:2 under en pågående försäljningsprocess innan vi lämnade över den till Castellum och att vi hann få en lösning på plats för Cerner. Hyresavtalet tecknades samma dag som försäljningen färdigställdes.

torsdag, 18 april 2019 15:49

Mälardalen Omsorgfastigheter noteras

 

Totalt äger Mälardalen Omsorgsfastigheter 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen med ett underliggande fastighetsvärde om 550 Mkr.

 

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB ska noteras på Spotlight Stock Market den 1 juli 2019. Mälardalen Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden (LSS = Lagen om stöd och service till funktionshindrade). I detta undersegment av samhällsfastigheter finns ett stort underliggande behov i kombination med brist på platser för patienter som behöver vård. I ett tillägg har Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB engagerat Kvalitena AB som förvaltare till portföljen.

 

Totalt är 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Portföljen består i huvudsak av LSS boenden. 19 av de 25 fastigheterna utgörs LSS boenden, de övriga 6 är förskolor och vårdcentraler. Cirka 62 procent av hyresintäkterna ifrån LSS boenden och arealmässigt så utgör de 10 största fastigheterna cirka 65 procent av portföljen.

 

I ett prospekt heter det att attraktiva lägen och uppsida i hyror bidrar till begränsad risk samt god alternativanvändning. Befintlig uppsida i hyror och utvecklingspotential (hyresökningar, utökning av kvadratmeter och nya byggrätter samt yield kompression) som skulle kunna ge en potentiell IRR förbättring med hela 10 baspunkter.

Underliggande fastighetsvärde är 550 Mkr med 7-årig skuldfinansiering. Bruttohyra om cirka 32 Mkr för 2019 (snitthyra cirka 1.900 kr/kvm)

torsdag, 18 april 2019 15:21

Oscar Properties redovisar luftslott

 

Oscar Properties redovisar i sin årsredovisning ett bostadsprojekt i Karl Staffs park som bolaget inte har. Karl Staaffs park ligger på Norrmalm i centrala Stockholm, belägen vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Platsen där torget och Eriksbergsplan på andra sidan Birger Jarlsgatan ligger var tidigare känt som Träsktorget där skampålen för offentliga bestraffningar en tid var placerad.

 

Under flera års tid har Oscar Properties redovisat byggprojekt som inte finns, rapporterar SvD Näringsliv. I sin senaste årsredovisning skriver bolaget att det planerar att bygga 55 nya lägenheter mitt i centrala Stockholm, i Karl Staaffs park.


Men det är kommunens mark och den saknar Oscar Properties rätt till. Markanvisningen drogs in redan år 2015 och utan markanvisning kan det vara ett luftslott i det krisande bolagets allt kortare projektlista.

 

– Det finns inga som helst planer på ett projekt där nu, säger Anders Hallberg vid Exploateringskontoret i Stockholms stad, till tidningen.

 

Aktien i Oscar Properties Holding har varit nedpressat en längre tid. I onsdags var kursen 6,86 kr och under Skärtorsdagen steg aktien med 14,01 procent till 7,65 procent till låg omsättning. Eftersom det endast finns 28,5 miljoner aktier i bolaget finns spekulationer på Avanza att Oscar Engelbert kommer att köpa samtliga aktier i bolaget. En aktieägare skriver på Avanza: ”Efter att aktieägare och långivare har pinats kommer Oscar Engelbert själv som en "räddande ängel". Han lägger själv ett bud på bolaget. Stamaktieägarna bjuds generöst 15 kr per aktie och med nära 100 procent överkurs mot aktiekurs kommer han att få in nästan alla aktier. Han äger redan 39 procent av alla aktier. De 17,4 miljoner aktier han inte äger kommer han att behöva betala endast 261 Mkr. Preffägarna får ett snålare bud, cirka 30 kr för preffen och 150 kr för Preff B. Det spelar ingen som helst roll om preffägarna knorrar och säger nej. Får han in stamaktierna med sitt generösa bud så har han redan över 90 procent av aktierna och kan påkalla tvångsinlösen av preffarna till skambudskursen. Det har tidigare gjorts i exempelvis Agora. Det kommer att kosta knappt 90 Mkr. Sammanlagd kostnad för att ta över 100 procent av aktierna i Oscar Properies blir alltså cirka 350 Mkr. Det är pengar han har fått ut tidigare när han sålt av aktier. När han har total kontroll över bolaget ser han till att genast skjuta till mer pengar och genom en serie pressmeddelanden skapa trygghet kring bolagets fortlevnad.


Resultatet blir att den knappa miljard som bolaget har i eget kapital kommer Oscar Engelbert att ha tagit över till en stor rabatt. Nu kan han i lugn och ro sälja av ett par projekt som till exempel Primus för att få pengar att genomföra de projekt som finns kvar i bolaget.”

 

I en kommentar kan sägas att en förutsättning för att Oscar Engelbert ska kunna lägga bud på samtliga aktier i Oscar Properties är att bolaget lyckas förlänga ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september, eller finner en annan finansiering för detta lån då det förfaller. Se länk:

SF

 

 

 

Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om 300 MEUR (cirka 3,15 Mdr kr) på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen, som övertecknades med mer än två gånger den emitterade volymen, har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 4,625 procent. Emission sker den 26 april och notering sker på Euronext Dublin.

 

– Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


Deutsche Bank agerade struktureringsrådgivare i transaktionen, och Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

 

Riksbyggens nya seniorboende byggs i kvarteret Trollberget ligger mellan Bonum Brf Trollbacken och det planerade området Sigtuna stadsängar.


Den 25 april är det dags att ta det första spadtaget för Riksbyggens Bonum Brf Trollberget i Sigtuna. Bonum Brf Trollberget kommer att innehålla 40 bostadsrätter som vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. Med och tar det första spadtaget är bland andra Mats Weibull, kommunstyrelsens vice ordförande i Sigtuna samt ordförande i bygg- och trafiknämnden och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen.

 

– Sigtuna växer och Riksbyggen vill bidra till kommunens fortsatta tillväxt genom att bygga fler bostäder. Fler seniorbostäder innebär både fler anpassade bostäder för den äldre målgruppen och bidrar samtidigt till öka rörligheten på bostadsmarknaden vilket är viktigt med tanke på den bostadsbrist som finns idag, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

 

Kvarteret Trollberget ligger mellan Bonum Brf Trollbacken och det planerade området Sigtuna stadsängar, som kommer att karaktäriseras av småskalig kvartersbebyggelse med stadskaraktär. Trollberget är format som en hästsko, med en grön gård som öppnar sig mot söder och Trollbacken.

 

Bonum Brf Trollbacken innehåller 40 lägenheter i storlekarna 2–4 rum och kök. Alla lägenheter har egen inglasad balkong eller uteplats. Vissa har till och med dubbla balkonger – en i morgonsol och en i kvällssol.

 

Riksbyggens Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Den första skissen till Bonum ritades 2006 och 2008 startades konceptet officiellt. Idag är cirka 1.200 Bonum-bostäder inflyttade runt om i landet. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har tillgång till en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor.

 

Sida 1 av 876