20 september 2019

Redaktionen

tisdag, 22 januari 2013 19:15

Castellum dubblerade vinsten

alt
Håkan Hellström, vd Castellum, presenterade sitt sista starka resultat.

 

Ett större Castellum dubblerade vinsten till 1 473 Mkr (711) för helåret 2012. Orsakerna till vinstförbättringen var dels att hyresintäkterna ökade till 3 073 Mkr (2 919), med ett driftsöverskott som steg med 7 procent till 2 031 Mkr

(1 916), dels att värdeförändringen på räntederivaten minskade till -110 Mkr (-429), dels att den uppskjutna skatten blev positivt 404 Mkr (-217), dels att bolaget erhöll en engångsintäkt om 647 Mkr eftersom bolagsskatten i Sverige har sänkts till 22 procent.

 

Castellum, som är ett av våra största noterade bolag, med ett börsvärde om cirka 16 Mdr kr, har en mycken stor andel utländska aktieägare, cirka 60 procent. Bolaget är bland annat därför transparent eftersom det presenterar en särdeles utförlig och pedagogisk bokslutkommuniké för 2012.

 

Värdet på de 635 (617) förvaltningsfastigheterna ökade till 36 328 Mkr (33 867), där totalt 2 798 Mkr (2 015) investerades under året. I denna totala investering var

1 279 Mkr (1 158) ny-, till- och ombyggnation och 1 519 Mkr (857) var förvärv. Efter försäljningar om 253 Mkr (107) blev nettoinvesteringen totalt 2 545 Mkr

(1 908). I de pågående projekten uppgår den återstående projektvolymen till cirka 1,1 Mdr kr. Under perioden blev värdeförändring på fastighetsportföljen -69 Mkr (194).

 

Castellum har en stark balansräkning. Vid årsskiftet var räntebärande skulderna totalt 19 050 Mkr (17 063), varav 1 200 Mkr (0) var utestående obligationer (MTN-program) och 1 872 Mkr (12 235) var utestående företagscertifikat. Denna finansiering innebar att räntetäckningsgraden stärktes till 284 procent (278) med en belåningsgrad som ökade till 53 procent (51).

 

Nu lämnar Håkan Hellström, efter 18 år, vd-posten till Henrik Saxborn vid årsstämman den 21 mars. Under de senaste tio åren har totalavkastningen i bolaget, inklusive utdelning, varit i genomsnitt 16 procent. Det är en bra siffra.

 

I prognos menar Hellström att år 2013 till stor del blir som år 2012 med sjunkande tillväxt i svensk ekonomi, vilket medför en stabil men trög hyresmarknad. Att hyresmarknaden har en viss tröghet visade bolagets ekonomiska uthyrningsgrad som under året sjönk till 88,6 procent (89,3) och där det totala värdet på outhyrda ytor steg till 447 Mkr (371). Å andra sidan ökade hyresnivåerna generellt med 2 procent, främst beroende på indexuppräkningar. På börsen sjönk aktien med 1,6 procent. Men det är en fortsatt god idé att vara en långsiktig investerare i aktien, dels på grund av att 50 procent av resultatet delas ut, dels har aktien ett långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) om 100 kr/aktie (97), dels uppvisar aktien historiskt en hög totalavkastning om 16 procent. SF

tisdag, 22 januari 2013 19:12

Catella Bank expanderar i Göteborg

alt
Mikael Pauli, chef för förmögenhetsförvaltningen på Catella Bank.

 

Catella Bank expanderar sin verksamhet inom förmögenhetsförvaltning genom att rekrytera fyra personer i Göteborg. Detta är ett led i Catellas strategi att etablera ett starkt alternativ till de stora bankernas standardiserade service genom att bygga vidare på Catellas starka position hos företags- och fastighetsägare.

 

Catella Bank har idag cirka 130 anställda och huvudkontoret ligger i Luxemburg. Den svenska bankfilialen är under uppbyggnad och idag finns 37 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.

 

– Den svenska bankfilialen är nu på plats i Göteborg. Det är med stor entusiasm och arbetsglädje som vi nu drar igång verksamheten med medarbetarna Magnus Larsson, Filip Hansen, Henric Jonsson och Jan Klippvik, säger Mikael Pauli, chef för förmögenhetsförvaltningen på Catella Bank.

tisdag, 22 januari 2013 19:08

Karl Persson blir vice vd i CBRE

alt
Karl Persson började på CBRE år 2011.

 

CBRE Sweden AB har utnämnt Karl Persson till vice vd. Han har varit anställd hos CBRE sedan hösten 2011 inom Capital Markets och kommer även fortsättningsvis att ha en stor del av sitt fokus där. Som vice vd får han bland annat även ansvar för affärsutveckling. Han ingår även som medlem i den svenska ledningsgruppen.

 

– Vi kommer att ha högsta fokus på att skapa ytterligare mervärden för våra kunder och detta med hjälp av våra samtliga service lines; Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Att samordna och utveckla detta blir en av Karl Perssons framtida huvuduppgifter tillsammans med att vara en del av vårt växande transaktionsteam, säger Mikael Wallgren vd CBRE.


   

alt
Wiklander slutar som vd i samband med frågor från Uppdrag granskning.

 

Norrportens vd Anders Wiklander, 59, har sagt upp sig efter 20 år.  Uppsägningen sker samtidigt som Norrporten utfrågas av Uppdrag granskning som riktar kritik mot Norrportens höga lönesättning samt bolagets stora sponsring av idrott och konserter. En kritik är Anders Wiklanders höga lön om 15,8 Mkr, vilken anses vara fem gånger mer än normalt.

 

Norrporten bildades under fastighetskrisen efter att Nordbanken år 1994 noterade norrländska konkursfastigheter. Den 4 december år 2000 avnoterades Norrporten, vid en tidpunkt då Anders Wiklander förvärvade förmånligt en större aktiepost i bolaget, då Wiklander ingick det förvärvande privata konsortiet NS Holding, som leddes av Sjätte AP-fonden. Det var förmånligt att förvärva aktier vid millennieskiftet eftersom fastighetsaktier var lågt värderade. Den 30 november år 2000 var Norrportens börsvärde knappt 1,2 Mdr kr.

 

I maj 2001 gjorde Norrporten en viktig och stor strukturaffär då bolaget förvärvade fastigheter av Vasakronan värderade till 5,1 Mdr, belägna på nio orter i Sverige: Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Karlstad, Örebro, Jönköping, Växjö och Kristianstad. Efter förvärvet steg värdet på Norrportens fastighetsinnehav om 1,25 miljoner kvm till cirka 9 Mdr med ett hyresvärde om drygt 1,1 Mdr kr. Det förvärvade beståndet var väl underhållet med en vakansgrad som understeg 5 procent. Efter affären förändrades ägarstrukturen i Norrporten så att Andra och Sjätte AP-fonderna samt Vasakronan kom att äga nya Norrporten till en tredjedel var. Det nya Norrporten fick eget kapital om 2 550 Mkr.

 

Norrporten fortsatte att växa efter år 2001, med bland annat fler affärer med Vasakronan. Idag äger Norrporten 127 fastigheter i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg. Fastigheterna omfattar cirka 1,1 miljoner kvm, med ett hyresvärde om 1,9 Mdr kr och ett uppskattat marknadsvärde om cirka 25 Mdr kr. Bolaget ägs numer till hälften var av Andra och Sjätte AP-fonden.

 

På Norrportens hemsida finns nu informationen att på grund av Uppdrag gransknings frågor har bolaget tillsatt en revision. Denna revision har nu pågått i några veckor och är nu klar. Revisionen visar, inte oväntat, att anklagelserna saknar grund.


Wiklander ska kvarstå som vd fram till den 19 juli 2013. Rekrytering efter hans ersättare har inletts, enligt Jan Kvarnström, styrelsens ordförande.

 

I en kommentar kan vi inte bortse ifrån att Wiklanders avgång är kopplat till Uppdrag gransknings frågor. Om och när Uppdrag gransknings reportage sänds är inte känt.

 

Sedan bör vi reflektera över hur fastighetsvärdena har stigit sedan år 2001 då Vasakronan säljer 0,75 miljoner kvm för 5,1 Mdr kr. Idag äger Norrporten 1,1 miljoner kvm, värderade till drygt 25 Mdr kr. SF

måndag, 21 januari 2013 18:48

Optimal i nya norrländska uppdrag

alt
Lena Wikman, ansvarig för Optimals kontor i Norrland.

 

Orderingången har varit god för Optimal i vinter, inte minst i Norrland, där två nya kunder valt att anlita Optimal. Dels väljer det brittiska Asset Mangementbolaget Aviva att samarbeta med Optimal gällande uthyrning i Birsta, Sundsvall, dels har fastighetsbolaget Mannberg Fastigheter kontrakterat Optimal för utveckling av köpcentrumet Arkaden i Skellefteå.

 

– Ända sedan start har vi fått ett väldigt positivt bemötande vilket nu bland annat resulterat i två nya, intressanta uppdrag. Tillsammans med de uppdrag vi har sedan tidigare börjar vi nu få en stadig volym norr om Dalälven, säger Lena Wikman, ansvarig för Optimals kontor i Norrland.

alt
Lars Björk.

 

Från och med 1 januari är Lars Björk ny fastighetschef på Familjebostäder. Han har varit anställd på Familjebostäder sedan 1996. Han har tidigare varit områdeschef och senast chef för Familjebostäders distrikt Nordväst/Innerstaden. Från årsskiftet har Familjebostäder gått från tre distrikt till en samlad fastighetsförvaltning.

 

– Med mångårig erfarenhet av förvaltning är Lars Björk rätt person att leda arbetet med att utveckla och ytterligare förstärka vår förvaltningsförmåga, säger Magdalena Bosson, vd Familjebostäder.

söndag, 20 januari 2013 16:41

Klövern hyr ut nära 11 000 kvm i Kista

alt
Rutger Arnhult, vd Klövern.

 

Klövern har tecknat ett tioårigt hyresavtal med affärs- och IT-tjänsteleverantören CGI (fd Logica) i Kista. Avtalet omfattar cirka 10 700 kvm kontor.


CGI kommer att flytta hela sitt svenska huvudkontor med 1 500 medarbetare från Nacka Strand till Kista. De nya lokalerna belägna på Torshamnsgatan tillträds vid årsskiftet 2013/2014.
    – Vi är mycket nöjda med att ytterligare ett storföretag väljer att flytta sin verksamhet till Kista. Det visar på fortsatt hög attraktionskraft i norra Storstockholm, säger Rutger Arnhult, vd Klövern.
    Det fanns många argument till att CGI valde Kista och Klöverns fastighet. Flexibla och yteffektiva lokaler i rätt storlek i kombination med bra kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter var viktiga faktorer som bidrog till beslutet.

söndag, 20 januari 2013 16:38

Scandic Foresta vässar klorna

alt
Scandic Foresta på Lidingö satte nytt rekord år 2012.

 

Scandic Foresta på Lidingö, som har haft ett rekordår 2012,  har utökat antalet rum genom att konvertera i befintliga ytor i fastigheten.  Det är en del av en offensiv satsning tillsammans med fastighetsägaren, Förvaltnings AB Foresta, som i år fortsätter med en uppgradering av den klassiska matsalen på plan 6 och renovering av köket.

 

– Med tanke på Scandic Forestas positiva utveckling de senaste åren och vikten av att vara konkurrenskraftiga på marknaden är det avgörande att vi ständigt utvecklar produkten för att behålla vår position som en av Stockholms ledande och mest attraktiva konferensanläggningar, säger Henrik Berghult, hotelldirektör på Scandic Foresta.

söndag, 20 januari 2013 16:34

Svenska Bostäder totalrenoverar i city

alt
Svenska Bostäder renoverar Upplandsgatan 27 i Stockholm.

 

Byggmästargruppen totalrenoverar en K-märkt bostadsfastighet åt AB Svenska Bostäder på Upplandsgatan 27 (Kv. Tuben 1) i centrala Stockholm.  Kontraktet är värt cirka 34 Mkr.
Entreprenaden avser totalrenovering av två K-märkta byggnader med totalt 21 lägenheter och 3 lokaler. Husen är uppförda år 1890.

 

Enligt uppdraget ska Byggmästargruppen utvändigt renovera fasad, byta plåttak, renovera befintliga fönster och renovera gårdsbjälklag. Invändigt blir det nya ytskikt; golvbeläggningar, nya badrum, målning, renovera befintliga kök samt nya installationer (rör, ventilation, el, styr).  I de gemensamma utrymmena ska hissen renoveras, trapphus målas, ny sopsugsanläggning installeras samt ett nytt soprum med sedumtak för grovsortering byggas på innergården.

 

De boende och hyresgäster i husen evakueras under produktionstiden, som beräknas bli ett år (färdigställande i januari 2014).

söndag, 20 januari 2013 16:31

Tyska städer hetast för investerare 

alt
München är mest intressant för europeiska fastighetsinvesterare.

 

Tyska städer är för närvarande mest intressanta i Europa för internationella fastighetsinvesterare, som för närvarande i första hand söker trygga placeringar. Det framgår av Emerging Trends in Real Estate Europe 2013 från Urban Land Institute och PricewaterhouseCoopers i rapporten.

 

I en ranking ses München som mest intressant, följt av Berlin på andra plats och Hamburg som femma, där investerarna särskilt uppskattar städernas mikroekonomiska klimat och anpassningsbara fastighetsmarknader.

 

London, som av många ses som den tryggaste hamnen ur ett investerarperspektiv, klättrade sju placeringar och tog tredje plats i rankingen, medan turkiska Istanbul tog hem fjärdeplatsen. På platserna 6 till 10 kom i tur och ordning Paris (±0), Zürich (+1), Stockholm (-3), Moskva (±0) och Warszawa (-7).