17 september 2019

Redaktionen

tisdag, 03 september 2019 13:28

Profi säljer hela Bredden till Alecta

 

Bredden ska växa till en stor stadsdel i Upplands Väsby med bostäder för flera tusen människor. Profi Fastigheter har engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå helt klar år 2030. Visionsbild av Strategisk Arkitektur

 

Alecta köper Bredden (före detta InfraCity) omfattande 200.000 kvm, i Upplands Väsby. Alecta var sedan 2017 ägare till 33 procent av aktierna i Bredden. I affären var Pangea Profis rådgivare. Även efter försäljningen ska Profi var en aktiv förvaltare av Bredden.

 

Profi köpte i mars 2013 hela InfraCity av Orion European 2 Investment Sarl, en fastighetsfond som förvaltas av Orion Capital Managers. Köpeskillingen var inte publik, men den har skattats till cirka 1,8 Mdr kr. Vasakronan sålde InfraCity, då omfattande 190.000 kvm, med hög vakansgrad i oktober 2005 för 1,4 Mdr kr.

 

Försäljningen av Bredden sker lämpligt eftersom det knappast finns några vakanta handelsytor att hyra, enligt Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning på Profi Fastigheter. Se länk. Att Bredden är nu fullt uthyrd,  indikerar att priset för hela Bredden är drygt 2,2 Mdr kr och där Alecta kan dra av 33 procent av det beloppet vid tillträdet.

 

I ett e-brev till Tidningen Fastighetsaktien bekräftar Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter, försäljningen och att det framtida Bredden ska växa som en stor stadsdel i Upplands Väsby:

– Det stämmer att Alecta förvärvat övriga investerares aktier och därmed är ensam ägare till Bredden. Profis uppdrag är fortsatt, precis som de senaste sex åren, att ansvara för den aktiva förvaltningen och utvecklingen av beståndet. Bakgrunden till ägarförändringen är att vi uppnått den ursprungliga affärsplanen, vilket innebär att övriga ägare planenligt avslutat sina respektive engagemang. Bredden står nu inför en spännande och omfattande utveckling, något som kräver mycket stora investeringar och genomförandekraft. Alecta är en optimal ägare att tillsammans med oss fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att göra Bredden till en levande stadsdel med flera tusen boende, besökande och arbetande människor. SF

 

 

 

 

tisdag, 03 september 2019 12:56

Per Sundequist lämnar NCC för SBB

 


 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, fortsätter att stärka den västsvenska organisationen och rekryterar Per Sundequist (bilden) som ny regionchef från mitten av november.

 

Per Sundequist kommer närmast från NCC Property Development med ansvar för större projekt i Göteborg och har fastighetserfarenhet från Skandia Fastigheter, HSB och Götenehus. Han har även bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning och han har varit regionchef i Västsvenska Handelskammaren.

 

– Vi är mycket glada att Per vill ansluta till oss på SBB då vi ser att Västsverige kommer spela stor roll för vår fortsatta utveckling, säger Fredrik Holm, förvaltningschef i SBB.

 

Per Sundequist har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer med goda resultat. SBB ser västra Sverige som en viktig tillväxtmarknad där potentialen är stor inom bolagets segment av bostäder och samhällsfastigheter.

 

– Jag har länge tittat på SBB:s utveckling och varit imponerad av den tillväxttakt bolaget har med säkra investeringar. Jag kommer att bidra till att utveckla verksamheten i Väst och ser fram emot att börja arbeta under hösten, säger Per Sundequist.

 

Jonny Göthberg verkar som t.f. regionchef i Väst fram till dess att Per Sundequist börjar som regionchef i mitten av november.

 
 

 

 

 

 


tisdag, 03 september 2019 11:59

CLS säljer hela aktieinnehavet i Catena

 

Fredrik Widlund, verkställande direktör för CLS, säger i kommentar tillförsäljning av hela innehavet i Catena: ”Vi har beslutat att stärka vårt fokus på CLS genom att tillgodogöra vår koncern Catenas nuvarande kurspremie vid en försäljning.”

 

CLS har efter 15 år sålt hela sitt innehav i Catena, nära 4 miljoner aktier, till ett pris av 340 kr/aktie. Försäljningen, som har skett via CLS och dess helägda dotterbolag, Endicott Sweden AB, motsvarar cirka 10,5 procent av samtliga röster och aktier i Catena.

 

Kursen i Catena har varit starkt stigande under några veckor och den nådde all time high igår med 367,50 kr/aktie, motsvarande en kursökning sedan årsskiftet om 67 procent. Efter att Catena genomfört försäljningen tappade aktien fart med en nedgång om cirka 9,5 procent till 332,50 kr/aktie under tisdagen.

 

ClS har varit aktieägare i Catena sedan år 2007, och efter försäljningen innehar CLS och Endicott inga aktier i Catena. CLS har i försäljningen realiserat en vinst om 15,4 miljoner pund, cirka 181,7 Mkr, exklusive kostnader, en vinst som är högre än värderingen av CLS aktieinnehav i Catena per den 30 juni 2019. Vinsten motsvarar en ökning av substansvärdet, EPRA, med 3,8 pence per aktie, vilket har medfört att koncernens likvida medel har ökat till 113,9 miljoner pund, cirka 1,34 Mdr kr.

ABG Sundal Collier AB agerade som den enda mäklaren i försäljningen.

 

Fredrik Widlund, verkställande direktör för CLS, säger i kommentar:

– Catena är ett mycket välskött företag där vi har varit aktieägare sedan år 2007. Vi har beslutat att stärka vårt fokus på CLS genom att tillgodogöra vår koncern Catenas nuvarande kurspremie vid en försäljning. Vi kommer att återinvestera försäljningsintäkterna i kontorsfastigheter på våra kärnmarknader i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där vi kan tillföra värden genom aktiv kapitalförvaltning.

 

 tisdag, 03 september 2019 10:43

Elite Alfred Berg säljer i Helsingfors

 

Pitäjänmäki Health Center är ett stadshälsocenter i Helsingfors som nu uppgraderas.


 


Elite Alfred Bergs fastighetsfond har sålt en vårdfastighet till eQ Care och dess särskilda investeringsfond. Den sålda vårdfastigheten, omfattande 10.000 kvm, ligger i Helsingsfors på adressen Konalantie 6-8. Fastigheten har genomgått en större uppgradering för vård- och kommersiell verksamhet.

Fastighetens nuvarande hyresgäster är Helsingfors stads hälsostation, den privata vårdoperatören Mehiläinens samt en K-Market livsmedelsbutik. Under våren 2020 kommer lokaler hyras ut till en annan vårdoperatör samt till ett privat daghem. Reforma Property Development Oy var ansvarig för projektledningen och den kommersiella utvecklingen av fastigheten.

– Vår fond har genomfört flera lönsamma utvecklingsprojekt under senare år, varav projektet för den nu sålda fastigheten är den största. Vi är glada över att denna exceptionellt stora vårdfastighet har fått en långsiktig vårdfokuserad ägare efter ett fyraårigt utvecklingsprojekt, säger Jaakko Ristola, chef för fastighetsinvestering i Elite Alfred Berg.

 

– Den här fastigheten passar oss utmärkt både på grund av dess läge och dess hyresgäster. Elite Alfred Berg har gjort bra arbete med att utveckla fastigheten. eQ Cares särskilda investeringsfonds fokus är långsiktig fastighetsägande, vilket gör att vi kan erbjuda våra hyresgäster lämpliga lokaler och hållbart samarbete, säger Jennifer Eloheimo, investeringschef på eQ Care.

JLL agerade som Elite Alfred Bergs kommersiella rådgivare vid transaktionen. Bird & Bird gav juridisk rådgivning.

 

 

tisdag, 03 september 2019 10:07

JM Entreprenör AS säljs till Vicon AS

 

Johan Skoglund, vd för JM, kan dra ett lättnadens suck, efter att den norska entreprenadverksamheten kan säljas med ett resultat om 15 Mkr. Avvecklingen av den svenska entreprenadverksamheten gav en förlust om –180 Mkr.


JM har avvecklat JM Entreprenad i Sverige till en engångskostnad om cirka 180 Mkr. Riktigt så illa blev det inte för entreprenadverksamheten i Norge som i Sverige. Nu har JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM Entreprenör AS, till Vicon AS, ett bolag i norska KB Gruppen AS. Överenskommet värde på JM Entreprenör AS uppgår till cirka 40 Mkr.

 

Affären innebär ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2019 om 15 Mkr som kommer att redovisas inom affärssegment JM Entreprenad. Försäljningen förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. JM Entreprenör AS har de senaste åren haft en genomsnittlig omsättning om cirka 550 Mkr. JM Entreprenads verksamhet inriktas framöver mot anläggningsverksamhet i Sverige, i nuvarande form, där synergierna är tydliga med JM:s projektutveckling av bostäder.

 

– I och med försäljningen av JM Entreprenör AS tar JM ytterligare ett steg i att renodla vår verksamhet mot projektutveckling av bostäder samtidigt som JM Entreprenör AS ges möjlighet att utvecklas som entreprenadbolag, säger Johan Skoglund, vd för JM.

 

 

Flygbild över Skärholmen och Bredäng. Foto: Stockholms stad

 


Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade under måndagskvällen, att gå vidare med en reviderad version av projektet Fokus Skärholmen. Projektet har fått en välbehövlig genomgång efter att ha visat röda siffror. Staden kan efter revideringar besluta om 6.500 nya bostäder med investeringar som går ihop.

 

– Det är glädjande att projektet nu kan gå framåt, vi vet att vi behöver fler bostäder i staden och detta är ett steg i rätt riktning för Skärholmen. Den tidigare majoriteten misslyckades tyvärr att styra projektet med eskalerande kostnader som följd. Vi har nu lyckats vända detta till att bli ekonomiskt hållbart för staden, säger Johan Nilsson (M), ordförande exploateringsnämnden.

 

– Vi går nu framåt med en ny detaljplan för projektet Mälaräng, där Bredäng och Mälarhöjden binds samman med cirka 1100 bostäder, förskolor och en F-9 skola med plats för cirka 900 elever. Området kommer att ha levande bottenvåningar med möjlighet till handel och lokaler för centrumändamål. Det är spännande att staden för projektet prövar en mer generellt hållen detaljplan som vi hoppas kan bidra till att korta tiden mellan idé och färdig byggnation, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

 

Fokus Skärholmen omfattar sammanlagt 16 exploateringsprojekt i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, vilket är samtliga pågående plan- och genomförandeprojekt i området. Sammanlagt utreds förutsättningar för cirka 6.500 bostäder inom ramen för inriktningsbeslutet. Översynen av projektet har medfört att kalkylerna nu går ihop och det beräknade nettonuvärdet inklusive nedlagda utgifter ökat från minus 237 miljoner kronor till plus 62 miljoner kronor.

 

Under kvällens kommunfullmäktige togs ett beslutat om ett reviderat inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen, ett genomförandebeslut om projektet Mälaräng. Delprojektet Sätra Centrum, som omfattar ombyggnad av centrum och bland annat 415 nya bostäder har tillkommit och ingår i det reviderade inriktningsbeslutet.

 

måndag, 02 september 2019 15:09

Heimstadens vinst steg till 2.912 Mkr

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 


För första halvåret 2019 steg Heimstadens vinst, efter en skattebelastning om –522 Mkr (–272 ), till 1.668 Mkr (1.685). Till denna vinst kunde Heimstaden redovisa 1.245 Mkr (541) i ett övrigt totalresultat som utgjordes av valutaomräkningsdifferenser som uppstod vid konsolideringen av koncernens utländska dotterbolag. Det innebar att Heimstadens totalresultat för första halvåret steg till 2.912 Mkr (2.226).

 

I resultatet ingick värdeförändringar av fastigheter med 2.341 Mkr (1.527) och värdeförändringar av finansiella instrument med –348  Mkr (–12). Det svenska fastighetsbeståndet uppvisade en orealiserad värdeförändring på 1.172 Mkr motsvarande +3,2 procent, det danska en förändring på 576 Mkr, motsvarande+1,9 procent och det norska en förändring på 596 Mkr eller +3,6 procent. Värdeförändringarna förklaras primärt av sänkta direktavkastningskrav i de befintliga bestånden. Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 3,67 procent, att jämföra med 3,75 procent vid utgången av 2018. Efter valutajustering uppgick den totala värdeförändringen på fastigheter i resultaträkningen till 2.341 Mkr (1.527).

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 1.997 Mkr (1.444), vilket gav ett resultat före finansiella poster om 993 Mkr (717). Förvaltningsresultatet minskade till 196 Mkr (443) beroende på att de finansiella kostnaderna steg till –802 Mkr (–273). De ökade finansiella kostnaderna förklaras främst av en större låneportfölj till följd av en större fastighetsportfölj.

 

Genomsnittsräntan på balansdagen för den totala upplåningen, derivaten samt avgifter för outnyttjade krediter uppgick till 2,0 procent (1,82). Ökningen förklaras i huvudsak av skillnader i spread mellan obligationer och banklån, förändringar av underliggande basräntor samt ökad räntesäkring.

 

I balansen steg värdet stort på bolagets 980 fastigheter (882) om 2,91 miljoner kvm (2,47) till totalt 86.429 Mkr (66.456). I samband med tidigare förvärv av norska förvaltningsfastigheter har Heimstaden även förvärvat byggrätter och pågående byggprojekt om 716 Mkr (680), avseende utveckling av ägarlägenheter i Oslo som ska avyttras vid färdigställande.

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 52.889 Mkr (35.676) medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.240 Mkr (3.357). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 34.710 Mkr (31.596) med en soliditet som minskade till 38,6 procent (52,0) och en räntetäckningsgrad om 2,2 gånger (2,7).

 

Heimstaden är ett stort bostadsbolag. I rapporten säger vd Patrik Hall:

– Under 2019 har vi nyproducerat och färdigställt 765 lägenheter i regioner med bostadsbrist. Vi har just nu 1.340 lägenheter i produktion, där vi i Sverige valt att söka investeringsbidrag i våra byggprojekt i syfte att kunna erbjuda en nyproduktionsstandard till en för de allra flesta sökanden rimlig hyra och en hyra som hushållsekonomin kan klara av att hantera.  I Heimstadens fastigheter bor idag 100.000 boende och medmänniskor. Vi är därmed aktiva i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

 

 

När nu Johan Magnusson, född 1959, sparkas som vd för Första AP-fonden, får han lämna sina styrelseuppdrag som ledamot i Vasakronan och som ledamot i Willhem.

 

 

Styrelsen för Första AP-fonden har beslutat att omedelbart entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att han som vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument. Första AP-fonden äger fastigheter för cirka 86 Mdr kr, i bland annat i Vasakronan och som helägare i Willhem.

 

Styrelsen har utsett nuvarande chefsjurist Teresa Isele till tillförordnad vd. En process för att rekrytera en ny vd kommer att inledas omgående.

 

– Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att han har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan Magnusson att fortsätta i sin roll som vd. Fonden är en organisation med mycket kompetenta medarbetare som nu kommer att ledas av Teresa Isele till dess att en ny vd tillträder, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande för Första AP-fonden.

 

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 352 Mdr kr i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt. Fonden är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

 

 

Efter 15 år lämnar Martin Bjöörn posten som chef över Eurocommericals svenska verksamhet då han i november i år blir ny vd för Castellums verksamhet i Stockholm, Uppsala och Gävle,

 

Eurocommercial ökade hyresintäkterna för helåret mellan 30 juni 2018 till 30 juni 2019 till 206,3 MEUR (197,1), med ett resultat som steg 120,2 MEUR, cirka 1,29 Mdr kr (115.7, cirka  1,24 Mdr kr).

 

Vakanserna i Eurocommercials fastighetsportfölj är bland de lägsta i branschen med i genomsnitt 1 procent, jämfört med genomsnittliga vakanser i köpcentrum om mellan 10 och 15 procent i Storbritannien eller USA.

 

Onlineförsäljningen ökar bland Eurocommercials hyresgäster men tillväxttakten avtar. Det kommer att förbli avgörande för återförsäljare att vara närvarande i det bästa och mest lönsamma köpcentrumen, skriver bolaget i rapporten. Bra butiker säkerställer alltmer att deras fysiska butiker och deras onlinebutiker kompletterar varandra.

 

I balansen minskade det justerade egna kapitalet till 2.220,7 MEUR (2.224,9) bland annat beroende på att Eurocommercial har tecknat ett avtal om ett joint venture med AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) om att sälja 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgick till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr, enligt en oberoende värdering vid årsskiftet.

 

Värdet på Eurocommercials fastigheter i Belgien minskade till 554,4 MEUR (452,8), liksom i Frankrike där värdet sjönk till 1.908,8 MEUR (1.255,8). Medan värdet på fastighetstillgångarna ökade i 1.568,1 MEUR i Italien, liksom i Sverige där fastighetstillgångarna steg till 873,9 MEUR (845,3).

 

I Sverige ökade hyresintäkterna under det brutna räkenskapsåret med 2,9 procent efter att 92 nya avtal tecknades, vilket medförde en genomsnittlig ökning av intäkterna med 4,6 procent.

 

Trots att denna intäktsökning var lägre än motsvarande period förra året, finns det fortfarande en stark hyresgästefterfrågan av detaljhandelsutrymmen i bolagets regionala köpcentrum, vilket också återspeglas i en låg vakans, som fortfarande är under 1 procent. Under året öppnades två stora H&M-butiker i C4 och Bergvik och i
december, avtalades om ytterligare avtal för tre större  HM-butiker i Valbo, Hallarna och Elins Esplanad, vilket innebär att H&M nästan kommer att fördubbla sina butiksytor.

 

måndag, 02 september 2019 10:56

AL i ny stor satsning i Slakthusområdet

 

Gruppen bakom Nobelbergets konsert- och klubblokaler hyr drygt 2.000 kvm i fastigheten Fållan i Slakthusområdet. Fållan öppnar den 8 november i höst.

 

 Atrium Ljungberg har tecknat ett hyresavtal med gruppen bakom Nobelbergets konsert- och klubblokaler. Avtalet omfattar drygt 2.000 kvm i fastigheten Fållan i Slakthusområdet. Fållan kommer att fungera som en venue för konserter, klubbar och scenkonstprojekt. Det planeras även för en sommarscen i Förbindelsehallen, med en publikkapacitet upp till 3 500 personer. Öppning av Fållan sker den 8 november.

 

I juni 2019 tillträdde Atrium Ljungberg de första lokalerna om 51.000 kvm i Slakthusområdet efter en affär med Stockholms stad. Området ska bli en ny dynamisk stadsdel och en mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. De nya evenemangslokalerna kommer ha en central roll i områdets utveckling. Fållan och Förbindelsehallen blir bryggan till en permanent kulturarena med förväntad öppning år 2023.

 

Nattlivet i Stockholm har under våren fått stor uppmärksamhet då flertalet spelställen hotats eller tvingats stänga ner. Det rådande läget har bland annat resulterat i att många turnerande mellanstora artister valt bort Sverige eftersom det är brist på passande fysiska scener. Detta vill Atrium Ljungberg och Stockholm Stad, tillsammans med kulturaktörerna bakom Nobelberget ändra på.

 

– Slakthusområdet ska bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser där vi vill se ett brett och varierat kulturutbud. Redan idag finns där ett antal aktörer som driver verksamheter inom konsert, klubb och konst men det råder fortfarande stor brist på lite större scener, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg. Närheten till event och konsertytor är också något vi ser en stor efterfrågan på från många av de företag som är intresserade av att hyra lokaler i Slakthusområdet.

 

– Stockholm ska vara en modern, växande, dynamisk och attraktiv storstad i världsklass och därför behöver vi säkra att staden fortsatt har ett levande musik- och nattliv. Att flera live- och kulturscener tvingats stänga är förödande för stockholmarnas musik- och kulturliv men även för stadens attraktionskraft, jobb och trygghet. När Stockholm växer måste vi därför planera in kulturen från början och förväntningarna på just Slakthusområdet är höga. Det ska bli kul att se den här utvecklingen ta fart på riktigt och jag hoppas fler fastighetsägare ser hur kulturaktörer höjer attraktiviteten och värdet på ett område, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).


Fakta om  Slakthusområdet
I augusti 2018 tecknade Atrium Ljungberg en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter och att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. Förvärv av befintliga fastigheter görs vid två tillfällen, där tillträde för 51.000 kvm uthyrbar area skedde i juni 2019. Bolaget har även en option om att förvärva ytterligare 32.000 kvm uthyrbar area efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft. Dessutom innefattar affären ytterligare optioner, där Atrium Ljungberg ges möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100.000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200.000 kvm BTA och den totala investeringen uppgår till cirka 8 Mdr kr under perioden 2019–2030.