18 april 2019

Redaktionen

måndag, 15 april 2019 12:42

Skandia väljer TL Bygg i Mörby

 

Skandia Fastigheter bygger om Mörby Cetntrum. Visionsbild: Wester + Elsner Arkitekter/TMRW
Skandia Fastigheter anlitar TL Bygg för kommande etapp i ombyggnationen av Mörby Centrum norr om Stockholm. Ombyggnadsfasen avser omkring 38.000 kvm och beräknas pågå under tre år. Den är en del av en stor satsning på området där Mörby Centrum förvandlas till det mer moderna Danderyds Centrum där dagens centrum med 18.300 kvm butiksyta utökas till 33.000 kvm, samtidigt som dagens kontorsyta dubbleras.

Avtalet mellan Skandia och TL Bygg avser primärt ombyggnad av centrumområdets Hus 03 som byggdes på 60- och 70-talet med tillhörande kontor, handel och garage. Huset ska totalrenoveras med bland annat kontorsanpassningar, uppfräschning av handelsytor och flytt av befintligt fläktrum. Renoveringen ska pågå utan att störa den pågående handeln i centrumet som ska vara öppet enligt ordinarie tider under hela projektet.

– Vi är väldigt glada över att Skandia Fastigheter har valt oss som samverkanspartner i ombyggnationen av Mörby Centrum. Det är ett riktigt prestigeuppdrag vi tilldelats, med tanke på projektets art och omfattning, som vi nu tar oss an med stor stolthet, säger Tomas Sahlström, affärschef på TL Bygg.

– Genom avtalet med TL Bygg har vi fått en partner som vi i nära samarbete med kan genomföra denna etapp i om- och tillbyggnaden av Mörby centrum, blivande Danderyds Centrum. TL Byggs organisation med stor erfarenhet av projekt med kvarsittande hyresgäster både i handel och kontor tillför ett stort mervärde till genomförandet av detta komplexa projekt, säger John Walters, projektchef på Skandia Fastigheter.

måndag, 15 april 2019 12:37

Pia Meijer tar över i Sollentuna Centrum

 


Sollentuna Centrum, ägt av Thon Property, får en ny centrumchef i Pia Meijer (bilden). I höst efterträder hon Carl Isaksson, som kliver av tjänsten efter elva och ett halvt år och blir pensionär.

Pia Meijer, som lämnar sin nuvarande tjänst som centrumchef via CBRE på Sturegallerian, har över 30 års erfarenhet av strategisk och operativ fastighetsförvaltning hos både kommunala och privata svenska bolag samt även av flera olika internationella ägare. 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, har sett hur aktien rasat från 82 kronor i januari 2017 till dagens kurs om cirka 7 kronor.Sedan Oscar Properties revisorer i torsdags varnat att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer om bolagets fortsatta drift beslutade Nasdaq Stockholm AB i fredags att stamaktierna, preferensaktierna och preferensaktierna av serie B samt obligationerna i Oscar Properties Holding AB, ska noteras på observationslistan. Under torsdagen sjönk aktien med 13,8 procent och nu under måndagen den 15 april har aktien sjunkit ytterligare med 3,25 procent till 7,13 kronor. I januari 2017 stod Oscar Properties i 82 kronor.

 

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag noteras på observationslistan om det föreligger omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet hos emittenten, något som bolagets revisor Ingemar Rindstig påkallade i torsdags, då han varnade i sin revisionsberättelse att Oscar Properties är beroende av ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september 2019, förlängs. Se länk:

fredag, 12 april 2019 15:02

Atrium Ljungberg ökade hyresintäkterna

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.Under det första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna med drygt 30 Mkr till 633 Mkr (601). Det innebar att hyresintäkterna steg i jämförbart bestånd med 5,6 procent. Driftnettot ökade med nästan 11 Mkr efter en positiv nettoförsäljning av fastigheter. Det medförde att resultatet före värdeförändringar blev nära nog oförändrat med 306 Mkr (309). Men, efter mindre orealiserade värdeförändringar om 148 Mkr (499) och realiserade värdeförändringar om 17 Mkr (5), sjönk resultatet för första kvartalet 2019 till 223 Mkr (621).

 

Bolaget säger i en prognos för helåret 2019 att resultatet före värdeförändringar om 1.200 Mkr (1.214) står oförändrat fast.

 

Atrium Ljungberg är ett spännande bolag med en osedvanligt stor projektportfölj. Totalt finns hela 17 Mdr kr i möjliga projekt för bostäder, kontor och handel i Barkaby, Järfälla om 19.000 kvm; kontor på Lindholmen, Göteborg om 6.000 kvm; kontor och handel i Hagastaden, Stockholm om 17.000 kvm; kontor och handel i Mobilia och i Malmö om 22.000 kvm; utbildning kontor, bostäder och handel i Sickla, Nacka om 77.000 kvm; kontor i Sundbyberg om 39.000 kvm; kontor och handel på Södermalm, Stockholm om 75.000 kvm samt bostäder, kontor och handel i Uppsala om 87.000 kvm. Det innebär att Atrium Ljungberg har 190.000 kvm i projekt med detaljplan och 273.000 kvm i projekt med framtida detaljplaner.

 

Utöver dessa 17 Mdr kr i möjliga projekt finns även cirka 7 Mdr för cirka 167.000 kvm i kommande projekt i Slakthusområdet i avtal med Stockholms stad fram till år 2030.

 

Under första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungbergs investeringar i egna fastigheter till 398 Mkr (364), varav 202 Mkr (253) i projektfastigheter och 15 Mkr (6) i exploateringsfastigheter.

 

Investeringar i projektfastigheter avsåg främst Sickla, Mobilia och Gränbystaden. Övriga investeringar var huvudsakligen hyresgästanpassningar i fastigheter i Sickla, på Södermalm, i Sundbyberg och i Liljeholmen.


Den kvarstående investeringsvolymen för beslutade projekt var vid första kvartalets slut 3.730 Mkr.


I balansen ökade fastighetsvärdet och anläggningstillgångarna till 45.259 Mkr (41.145) samtidigt som omsättningstillgångarna steg till 47.009 Mkr (42.834).

 

Vid periodens slut utgjorde bankfinansiering 43 procent (48) av total lånevolym. De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 18.727 Mkr (.7 473). Under första kvartalet ökade de räntebärande skulderna med 221 Mkr främst kopplat till pågående investeringar i egna fastig­heter. Utestående obligationer under MTN­ programmet ökade till 7.958 Mkr (6.300). Den genomsnittliga räntan var vid periodens slut till oförändrat 1,7 procent och inklusive outnyttjade lånelöften var den genom­snittliga räntan oförändrat 1,8 procent med en genomsnittlig räntebind­ningstid om 4,1 år (4,4).

 

Derivatportföljen bestod vid periodens slut av 9.796 Mkr (9.296) i ränteswappar och valutaswappar med förfall mellan 2021 och 2029.

 

Det innebar att det egna kapitalet steg under perioden till 20.240 Mkr (18.844).

 

Bolaget hade vid periodens slut outnyttjade lånelöften utöver lånelöften som täcker utestående företagscertifikat cirka 3.260 Mkr (2.150), exklusive outnyttjad check­kredit om 300 Mkr (300).

 

Bolaget redovisade fortsatt starka nyckeltal med en soliditet om 44,1 procent (44,0), en räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (5,0) och en justerad belåningsgrad om 41,8 procent (42,3).

 

I rapporten anger bolaget fyra skäl till att investera i aktien.

1. Stabil direktavkastning. Under de senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till i genomsnitt 3,1 procent per år. Sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

2. Låg finansiell risk. Bolaget har en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad samt en investment graderating hos Moody’s med betyget Baa2 med stabil utsikt.

3. Möjlighet till god värdetillväxt. Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – en möjlighet till god värdetillväxt över tid. Under de senaste fem åren har total avkastningen uppgått till i genomsnitt tolv procent per år.

4. Hållbar stadsutveckling. Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete är integrerat i affärsmodellen där bolaget kontinuerligt utvecklar sina områden i en hållbar riktning. Bolaget är en långsiktig aktör som tar ansvar för verksamhetens påverkan på människor och miljö.

 

Atrium Ljungberg har stora och säkra projekt som kommer att kontinuerligt öka värdet i fastighetsportföljen och därmed i aktien och därför rekommenderar Fastighetsaktien ett långsiktigt innehav.

 

I en kommentar till kvartalsrapporten säger vd Annica Ånäs:

– Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investerings mål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år. SF


 

 


fredag, 12 april 2019 14:59

Stenvalvet växer

 

 


Fastighets AB Stenvalvet har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om cirka 12 Mdr kr. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för cirka 3 Mdr kr. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker bolaget organisationen med fyra medarbetare i nya roller och dessa rekryteringar är ett led i företagets fortsatta fokus på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter.

 

Stenvalvet utvecklar kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet. För att kunna lägga ännu större kraft inom projekt har Anders Lööv och Stefan Fontaeus rekryterats som projektansvariga, eftersom de båda har mångårig erfarenhet av att leda och genomföra stora byggprojekt.

 

Förvaltningsenheten har även utökats med Jan Persson som har anställts som fastighetsförvaltare till det nyöppnade kontoret i Örebro. Även affärsutvecklingsenheten förstärks genom rekryteringen av Charlotte Högberg som affärsutvecklare.

 

– Vår enhet arbetar primärt med nyproduktion och större ombyggnadsprojekt och för att kunna vara ännu effektivare så har vi rekryterat Anders. Han kommer med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat skolfastigheter att bli ett bra tillskott till vår enhet, säger Eva Kriegelstein projektutvecklingschef på Stenvalvet.

 

– Förvaltningsenheten har många pågående projekt i den befintliga fastighetsportföljen. Vi nytecknar och omförhandlar löpande stora hyresavtal och i samband med detta behöver ofta lokaler verksamhetsanpassas. Stefan kommer att driva sådana större ombyggnadsprojekt i nära samarbete med förvaltarna. Det känns roligt att vi lyckats knyta till oss Stefan med sin långa projekterfarenhet, säger Mattias Tegefjord förvaltningschef på Stenvalvet. Stefan kommer närmast från en roll som projekteringsledare på Skanska och får i sin roll på Stenvalvet även en plats i ledningsgruppen för förvaltningsenheten.

 

fredag, 12 april 2019 14:44

Starkt förvaltningsresultat av Fabege

 

Fabege medverkar i arbetet att bygga en ny stadsdel i Haga Norra, Solna. Bild: BAUFabege fortsatte att växa under årets första kvartal med hyresintäkter som ökade till 718 Mkr (614), motsvarande en ökning om 19 procent i identiskt bestånd, och ett driftsöverskott om 509 Mkr (439), motsvarande en överskottsgrad om till 71 procent (72).

 

Förvaltningsresultatet förbättrades med 33 procent till 366 Mkr (274). Till följd av lägre värdeförändringar sjönk vinsten efter skatt till 1.148 Mkr (2.539), motsvarande 3:47 kr per aktie (7:86). De orealiserade värdeförändringarna för Fabeges fastigheter minskade till 1.324 Mkr (2.700), där projekt svarade för 641 Mkr (1.138).

 

– Året inleddes med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt främst genom projekt och ökade hyresnivåer. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror, säger Christian Hermelin, som under året kommer att lämna vd-posten i Fabege till Stefan Dalbo.

 

Under perioden investerade Fabege 658 Mkr (786) i ny-, till- och ombyggnationer, vilket bidrog till att portföljen, bestående av 89 fastigheter, ökade i värde till 69,6 Mdr kr (67,6), varav 4,8 Mdr kr kategoriserades som förädlingsfastigheter och 2,9 Mdr som projektfastigheter.

 

Det största projektet just nu är Bilias nya anläggning i Haga Norra i Solna, vilket beräknas bli en investering om 1.270 Mkr. I denna summa ingår även grundläggningsarbeten för två bostadskvarter med 420 lägenheter, som Brabo ska uppföra ovanpå anläggningen.

 

Skuldportföljen växte till 26.518 Mkr (26.275) och finansierades till en snittränta om 1,67 procent. Det egna kapitalet ökade till 36.102 Mkr (34.964) motsvarande en soliditet om 50 procent (51). Substansvärdet (EPRA NAV) steg till 130 kr (125) per aktie. LE

 

Oscar Nyströmer, byggnadsnämndens ordförande i Sollentuna kommun och Patrik Emanuelsson, vd HEBA, och Britta Cesar Munck, vd för Skanska hyresbostäder. Foto: Anders Degerstedt, affärsutvecklare SkanskaTorsdagen den 11 april togs, med hjälp av en grävskopa, ett första spadtag för 52 hyreslägenheter i kvarteret Murklan i Silverdal, Sollentuna. Här blir det fyra huskroppar i 2-plans lamellhus med tredje våningen i etage i de större lägenheterna. Fastigheten ligger i ett grönt bostadskvarter, i ett lummigt, välmående och etablerat bostadsområde utöver det vanliga.

De som grävde var Oscar Nyströmer, byggnadsnämndens ordförande i Sollentuna kommun och Patrik Emanuelsson, vd HEBA, och Britta Cesar Munck, vd för Skanska hyresbostäder.

– Sollentuna är en kommun i tillväxt och HEBA är gärna med och växer där. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i Sollentuna, där vi sedan tidigare har ett äldreboende, säger Patrik Emanuelsson.

 

Enligt Datscha ligger transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden på nivån ”All time high" med en volym om 39 Mdr kr under första kvartalet 2019.Färsk statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha visar att transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden ligger på nivån ”All time high. Redan ett kvartal in på det nya året uppgår transaktionsvolymen till 39 Mdr kr. Det motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period 2018 och utgör den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det innebär att de senaste tolv månaderna har affärer till ett värde av 190 Mdr kr omsatts. Det segment som omsatte mest sett till volym var kontor med en andel på 32 procent. Hittills har vi inte kunnat se några tecken på den inbromsning av fastighetsmarknaden som många befarat, säger Kristina Andersson global analyschef på Datscha.

 

Utlandskapital fortsätter att driva svensk fastighetsfest

Statistiken visar att intresset från utländska investerare är fortsatt starkt. Hela 37 procent av volymen kommer från utländsk kapital under första kvartalet i 2019. Ser man till nettokapitalinflödet av det utländska kapitalet så uppgår det till 7 Mdr kr. Trendbrottet kom 2017, då nettokapitalinflödet visade på positiva siffror efter många år där utflödet av utländskt kapital var större än inflödet.

 

– Det alltjämt låga ränteläget skapar stora kapitalflöden till länder med ekonomisk tillväxt. Dessutom har den svenska valutan försvagats, vilket skapat nya möjligheter och gjort Sverige till en het marknad för utländska investerare, säger Kristina Andersson.

 

Kontor mest eftertraktade fastighetstypen

Kontor stod för den högsta transaktionsvolymen med 12,5 Mdr kr. Med 28 procent av affärsvärdet var logistik- och industrifastigheter näst största segmentet. Vilket motsvara en ökning med 275 procent jämfört med motsvarande period 2018 och är det segment som växte snabbast.

 

– Kvartalets största affär skedde inom just logistiksegmentet när amerikanska Prologis förvärvade 13 logistikfastigheter för 3,8 Mdr kr från Alecta och Bockasjö i månadsskiftet mars/april. En stor kontorsaffär är Blackstone och Scius Partners förvärv av fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm från AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Affären genomfördes i mars med ett underliggande fastighetsvärde på dryga 2 miljarder, säger Kristina Andersson.


Hetaste områdena för affärer

Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Storstockholm. Volymen slutar på 14,3 Mdr kr, vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2018. Storgöteborg har också en stark utveckling med affärer värda hela 6,3 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 117 procent jämfört med samma period 2018. I Stormalmö gjordes affärer för på 4,3 Mdr kr.

 

– En stor affär som gjorts i Göteborg är Söderport och NRP som sålde Volvo Cars globala centrallager, med fastighetsbeteckningen Sörred 7:20, i Torslanda till Allianz och CBRE GIP. Bedömt försäljningspris ligger på knappt 1,5 Mdr kr, säger Kristina Andersson.

 

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019 enligt Kristina Andersson. Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken bedöms fastigheter vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ och utländska investerare fortsätter att lockas av Sverige som i ett internationellt perspektiv uppfattas som politiskt stabil marknad. Men även den svenska kronans svaga utveckling ger extra skjuts till det utländska intresset.

 

– Det finns dock stora frågetecken kring ett viktigt marknadssegment, menar Datscha. Den privata bostadsmarknaden har haft ett svajigt år med en sjunkande byggtakt. Regeringen sänkte prognosen för BNP-tillväxten från 2,1 procent till 1,6 procent för 2019 i april i år. Anledningar till detta är bland annat Storbritanniens utträde ur EU, amerikansk handelspolitik samt just osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden. Efter att bostadsrättsmarknaden svajat rejält det senaste året så har svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter istället, avslutar Kristina Andersson.

 

 


 

Huvudbyggnaderna på Hermes 10 och Hermes 16 ritades av arkitekten Mogens Mogensen åt Helsingborgs Gummifabrik AB, senare Tretorn.

 Wihlborgs har köpt och tillträtt den så kallade Tretornfabriken i centrala Helsingborg med totalt 51.000 kvm uthyrningsbar yta. Säljare är Alecta och affären omfattar fastigheterna Hermes 10 och Hermes 16 vilka förvärvas genom en fastighetsaffär för en köpeskilling om 1.255 Mkr. CBRE har agerat rådgivare åt Alecta i affären.

Bland de större hyresgästerna finns IKEA IT, Lunds universitet, Helsingborgs Stad och CapGemini. Här finns också Mindpark, en coworking-verksamhet med cirka 75 företag och entreprenörer, konferens- och mötesrum i olika storlekar, eventytor, restaurang, kafé, inkubator- och acceleratorverksamhet samt cirka 1.000 p-platser.

Vid tillträdet är drygt 97 procent av ytorna uthyrda. Hyresvärdet beräknas till cirka 95 Mkr och fullt uthyrt beräknas avkastningen till cirka 5,5 procent. Wihlborgs finansierar förvärvet huvudsakligen via befintliga kreditfaciliteter.

– Förvärvet är en viktig del i vår fortsatta utveckling i Helsingborg. Vi ser en god efterfrågan och våra befintliga kontorsfastigheter i Helsingborg är i princip fullt uthyrda. Med detta tillskott får vi möjlighet att hjälpa både befintliga och nya kunder att utveckla sina verksamheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Skanska säljer ett projekt i finska Lahtis med 96 hyresbostäder för äldre.

 Skanska har sålt ett planerat äldreboende i Lahtis, Finland, för cirka 210 Mkr (20 MEUR) till Northern Horizons nordiska vårdfastighetsfond. Byggnaden som utvecklats av Skanska Finland består av 96 högkvalitativa hyresbostäder för äldre.

Byggnadsarbetet ska påbörjas inom kort och tillträdet till fastigheten är planerat till slutet av 2020 i samband med färdigställandet. Utöver bostäderna kommer byggnaden att innehålla kafé, restaurang och andra servicefaciliteter. Hyresgäst blir Saga Care Finland Oy. Projektet strävar efter att erhålla certifieringen LEED Silver.