24 april 2019

Redaktionen

onsdag, 09 maj 2012 20:40

Catella planerar fler auktioner

alt
Erik Westerlund, Catella Corporate Finance

 

Catella Corporate Finance utvecklar sin transaktionsrådgivning med fastighetsauktioner. Hittills är klart att fyra välkända fastighetsägare, internationella och svenska, bidrar med fastigheter till auktionerna, som planeras äga rum i oktober/november.


– Den här typen av försäljningsprocess används idag i såväl Storbritannien som Tyskland och har fungerat mycket bra där. Efter framgångarna med Kefren-auktionerna ifjol, ser vi stor potential för det här försäljningsformatet även i Sverige, säger Erik Westerlund, Catella Corporate Finance.  


Förberedelser pågår just nu för fastighetsauktioner för ett antal objekt, värda cirka 50 Mkr och lokaliserade över hela landet som samtliga fastighetstyper. Arbetet med att ta fram informationsmemorandum pågår och fastigheterna kommer att marknadsföras i en bred och strukturerad kampanj.


– Genom att göra mycket information om fastigheterna tillgänglig via internet, samtidigt som vi har en tät dialog med ett stort antal köpare ser vi till att nå rätt köpare för varje fastighet, säger Westerlund.

alt
Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Diligentia


Diligentia säljer två kvarter med bostadsbyggrätter i den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö, till Riksbyggen. Samtidigt tar Diligentia det första spadtaget för Masthusens första nya byggnad invid det blivande stadsdelstorget.


Det blir ett hållbarhetscertifierat kontorshus i det blivande kvarteret nummer 11. Första hyresgäst på plats är Kronofogdemyndigheten, som flyttar in med 150 medarbetare på 3 500 kvm. Parallellt färdigställs Masttorget. Lagom till julen 2013 ska torget och huset stå klara.


Masttorget, som ska ligga alldeles i närheten av dagens ICA Maxi-butik i Masthusen, kommer att omgärdas av sex kvarter. Två av dessa (kvarter 7 och 8) är nu sålda till Riksbyggen med tillträde i sommar.


– Vi vill öka hastigheten i uppförandet av Västra hamnens nya stadsdel och fokuserar först på att skapa Masttorget och bebyggelsen kring det, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Diligentia.


Han fortsätter:


– Utvecklingen kommer att gå betydligt fortare än vår plan var från början. Efterfrågan på lokaler och bostäder är stor och nu är vi med och möter upp den. I och med att vi säljer två kvarter till Riksbyggen kan vi påbörja uppförandet av ännu fler kvarter snabbare.


Diligentia förhandlar även med intressenter för att kunna starta nästa byggprojekt redan i höst. Det handlar om en fastighet om cirka 10 000 kvm kommersiella lokaler kompletterade med bostäder.

onsdag, 09 maj 2012 20:30

Balder ökar på Avenyen

alt
.Lorensberg 46:5, på Kungportsavenyen 7.

 

Eklandia har sålt butiksfastigheten Lorensberg 46:5, omfattande 1 000 kvm, belägen på Kungportsavenyen 7. Transaktionen, som skett utan mäklare, värderas till 40 Mkr. Största hyresgäst är Nessim, som dock ska flytta från fastigheten i slutet av maj.

 

Sedan tidigare äger Balder bland annat Lorensberg 46:1, omfattande 1 929 kvm på Teatergatan 4; Lorensberg 46:10, omfattande 1910 kvm på Avenyen 17; Lorensberg 46:11, omfattande 1 929 kvm på Teatergatan 18; Lorensberg 46:12, omfattande 1929 kvm på Avenyen 11-13 samt Lorensberg 46:6, omfattande 1 950 kvm på Avenyen 9.

alt
Bert-Ove Johansson, vd Newsec Sverige.
alt
Anders Thorell, tillträdande vd för Newsec Investment.


Med hjälp av Rosengren & Co samt sex personer som tidigare verkat inom DTZ Näringsliv i Stockholm gör Newsec en satsning på förmedling av kommersiella fastigheter i segmentet privata fastighetsägare samt mindre och medelstora fastighetsbolag. Den nya verksamheten samlas under namnet Newsec Investment och har redan från start en marknadsledande position i Stockholm och Mälardalen.


– Newsecs starka varumärke, ledande ställning inom fastighetsförvaltning samt att de är en heltäckande fastighetskonsult är givetvis betydelsefullt. Vi räknar med att genom den plattformen som Newsec ger oss få en gemensam tillväxt inom fastighetstransaktioner, säger Anders Thorell, tillträdande vd för Newsec Investment.


Newsec Transactions befintliga verksamhet fokuserar på större fastighetsaffärer och genom etableringen av Newsec Investment breddas kunderbjudandet samtidigt som synergier avseende främst distributionskapacitet och marknadsnärvaro skapas. Efter integrationen av de nya verksamheterna har Newsecs svenska transaktionsverksamhet ett 30-tal medarbetare. 


– Vår samlade kompetens och gemensamma kontaktnät är en svårslagen kombination på den svenska fastighetsmarknaden, säger Bert-Ove Johansson, vd Newsec Sverige.

 

tisdag, 08 maj 2012 19:30

DTZ utvecklar mäklarverksamheten

alt
Agneta Jacobsson, vd DTZ Sweden AB.

 

Under 2009 breddade DTZ verksamheten inom Capital Markets till att även omfatta förmedling av mindre fastigheter samt bostadsrättsombildningar. Förändringen skedde genom ett licensavtal med ett befintligt bolag. Tre år har nu förflutit och DTZ ser verksamheten som en stor framgång.


– Vi har utvecklat en bredd inom fastighetsförsäljningar som är unik. I och med att licensavtalet nu avslutats är vi nöjda med att kunna direktanställa de bästa mäklarna och genom detta förbättra och fortsätta utveckla verksamheten, säger Agneta Jacobsson, vd för DTZ i Sverige.


DTZ rekryterar de seniora konsulterna Sven-Olof Johansson, Fredrik Angelin och Daniel Björnfot som länge önskat arbeta direkt för DTZ och har även långtgående planer på fortsatt expansion.


– Under 2010 respektive 2011 har DTZ sålt ett 90-tal fastigheter per år. Genom att vi nu anställt större delen av den affärsgenererande personalen och blivit av med den administration som två olika bolag innebär, kan vi få väsentliga synergier och därmed erbjuda bättre service till våra kunder, säger Fredrik Lidjan, Head of Capital Markets, DTZ Sweden AB

tisdag, 08 maj 2012 19:20

Helt klart för Musikhögskolan

alt
Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus.

 

alt

Nya Musikhögskolan får bland annat fyra nya konsertsalar.

I decennier har det planerats och utretts för att finna en fullgod ersättning för Kungl. Musikhögskolans lokaler vid Valhallavägen i Stockholm, som redan vid invigningen 1958 var ett provisorium.


Ett domslut i Mark- och miljööverdomstolen ska nu ha undanröjt de sista hindren. Kungl. Musikhögskolan (KMH) kommer att flytta in en stor nybyggnad som på ett spännande sätt kombinerar nyskapande arkitektur med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna på tomten.


De nya byggnaderna innebär en ny central mötesplats för musik i Stockholm. De innehåller bland annat fyra nya konsertsalar i olika storlekar och för olika typer av musik.


– Vi är oerhört glada för att äntligen kunna få de förutsättningar som krävs för högre utbildning och forskning inom musik, säger KMH:s rektor Johannes Johansson.


För Akademiska Hus, som är KMH:s hyresvärd, innebär också beslutet ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor stockholmssatsning.


– Vi ser fram emot att kunna förverkliga ännu en akademisk spetsmiljö i Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus. Det här är ju dessutom ett stort och för stockholmsregionen viktigt projekt: tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och andra intressenter skapar vi en helhetslösning för ett helt kvarter med både musikhögskola och ett stort antal nya bostäder.


KMH:s byggnader blir också betydligt mer än ytterligare ett konserthus. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har redan gått in med ett stöd om 20 Mkr så att de nya lokalerna ska kunna utrustas för att utveckla ännu outforskade former av möten mellan musik och publik.


Mark- och miljödomstolens beslut innebär att den överklagade detaljplanen för kvarteret i hörnet Valhallavägen-Lidingövägen kan fastställas och vinna laga kraft. Därmed kan den redan långt gångna byggnadsplaneringen återupptas, med sikte på inflyttning årsskiftet 2015/16.

tisdag, 08 maj 2012 19:04

BSK ritar overkliga rum åt EA Games

 

alt
Marco Checchi, affärschef på BSK Arkitekter.

 

När Electronic Arts, världens största spelproducent expanderar Sverigekontoret för dotterbolaget EA Games får BSK Arkitekter förtroendet at formge lokalerna.            

BSK Arkitekters koncept för kontoret blir att gestalta EA Games produkt – konstruerade världar. Konceptet för inredningen bygger på att skapa overkliga rum som förvrängs med hjälp av speglar och metallnät. Inflyttning beräknas till sommaren.

 

– Det känns spännande att få vara med och gestalta EA Games varumärke som en fysisk miljö, säger Marco Checchi, affärschef på BSK Arkitekter.

måndag, 07 maj 2012 20:04

SEB ImmoInvest i likvidation

alt
Barbara Knoflach, CEO, SEB Asset Management.

 

För att skydda fondandelsägarnas intressen liksom för att värna om likabehandling av alla andelsägare, har det beslutats att likvidera den tyska fastighetsfonden SEB ImmoInvest senast den 30 april 2017. Fonden har ej sålts i Sverige.


SEB ImmoInvest, är en tysk fastighetsfond med 132 fastighetsinnehav och en fondförmögenhet om 6 miljarder euro. Fonden förvaltas av SEB Investment GmbH i Tyskland. Den har sedan den lanserades 1989 varit en av de tyska fastighetsfonder som har haft den bästa avkastningen med en genomsnittlig årlig avkastning om 5,2 procent.  


I samband med den stora oron som följde på marknaderna under finanskrisen 2008 och 2009 påverkades likviditeten i fonden. För att säkra fondandelsägarnas likabehandling stängdes SEB ImmoInvest liksom många andra tyska fastighetsfonder för uttag i maj 2010.


Den 26 april 2012 gjordes ett försök att öppna fonden. För att värna andelsägarnas intressen och säkra fondens fortlevnad gjordes då ett tillägg till fondbestämmelserna som innebar att andelsägarna erbjöds ett begränsat uttag av andelar fram till den 7 maj 2012. Detta förutsatt att likviditeten i fonden kunde säkras. Så blev tyvärr inte fallet och fonden kommer nu att likvideras.


Andelsägarna kommer att få en första utbetalning motsvarande cirka 20 procent av tillgångarna i juni 2012. Därefter kommer utbetalningar att ske halvårsvis i takt med att fastighetsinnehaven i fonden säljs. 

alt
Joachim Hallengren, vd NCC Property Development.
alt
Hämeenlinna köpcentrum.

 

NCC Property Development säljer det pågående projektet Hämeenlinna köpcentrum i Tavastehus cirka tio mil norr om Helsingfors till det finländska pensionsförsäkringsbolaget Keva. Tillträdet skedde igår, medan resultatet avräknas i fjärde kvartalet 2014. Affären genomförs som en så kallad forward funding, där köpeskillingen betalas månadsvis i relation till färdigställandegraden av projektet från tidpunkten för tillträdet fram till färdigställandet.


Projektet bedöms med nuvarande uthyrningsgrad om

47 procent få en köpeskilling om cirka 800 Mkr och beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2014. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande outhyrda ytor fram till projektets färdigställande och ytterligare tre år därefter. Uthyrning av resterande ytor genererar maximalt ytterligare cirka 130 Mkr i tilläggs-köpeskilling.


Hämeenlinna köpcentrum byggs som en överdäckning ovanför motorvägen mellan Helsingfors och Tammerfors. Det omfattar 26 200 kvm uthyrningsbar butiksyta och 600 parkeringsplatser.


– Med den här försäljningen befäster NCC sin ledande position som fastighetsutvecklare i Finland som är en av våra viktigaste marknader och där vi för närvarande har sex pågående projekt. Vi glädjer oss åt att en stark och långsiktig ägare som Keva blir ägare till köpcentret, säger Joachim Hallengren, vd NCC Property Development.

måndag, 07 maj 2012 19:54

Karlshamn Special

alt

 

Brinova har intervjuat logistikexperten Paul Kleiby om Karlshamn som logistiknav i ett videoavsnitt som kallas Karlshamn Special. Intervjun handlar inte om margarin eller flaggpunsch utan om färjelinjen Karlshamn–Klaipeda.


Sedan 2007 trafikerar danska DFDS färja Tor Neringa linjen Karlshamn och Klaipeda i Litauen med 10 avgångar i veckan.


Gods från och till Karlshamn via Klaipeda har öppnat nya handelsvägar till Ryssland, Turkiet, Vitryssland och Kina, bland annat via järnvägsförbindelsen Viking Train.


Hamnen Klaipeda har fördubblat sin fraktvolym till 380 000 ton under det senaste året. Framtiden för Karlshamns fraktfart är ljus, menar Brinova.