17 augusti 2019

Redaktionen

 

Anders Danielsson efterträdde Johan Karlström som vd och koncernchef för Skanska den 1 januari 2018.  Johan Karlström fortsatte att arbeta i Skanska som senior rådgivare fram till januari 2019 då han gick i pension.

 

 

 

Rättsprocesser påverkar Skanskas rörelseresultatet positivt med 408 Mkr under andra kvartalet.

Konkurrensmyndigheten i Tjeckien informerade nyligen Skanska om att de kommer att utfärda ett beslut om att avsluta den process som inleddes under 2016 gällande R4-projektet i Tjeckien. Uttalandet följer efter den dom från Tjeckiens högsta domstol i mars 2019 som upphävde det tidigare beslutet från konkurrensmyndigheten att bötfälla Skanska och andra bolag. Mot bakgrund av den låga sannolikheten för någon fortsatt finansiell exponering i ärendet, kommer Skanska att återföra en avsättning som påverkar rörelseresultatet Centralt med totalt 212 Mkr under andra kvartalet 2019. Kassaflödet påverkas inte.

 

Som tidigare kommunicerat beviljades också Skanska Norge skadestånd av appellationsdomstolen i fallet Follo EPC Oslo S efter att Norges högsta domstol beslutat i april 2019 att inte ge beställaren (norska järnvägsverket Bane NOR) prövningstillstånd. Detta får en positiv påverkan om 196 Mkr på Skanskas rörelseresultat och kassaflöde i verksamhetsgrenen Byggverksamhet under andra kvartalet 2019.

 

 

Planområdet för kvarteret Gustav och Gunhild avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1.000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar. De sydvästra kvarteren avgränsas av Mälarbanan och de nordöstra kvarteren av Spångaån.

 

 

 

Eftersom detaljplanen för Bromsten har vunnit laga kraft erhåller Fastpartner en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr.

 

Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019. Länsstyrelsen beslutade den 19 mars 2019 att överpröva detaljplanen med hänsyn till översvämningsrisk. Efter förtydliganden från Stockholms stad och dialog med Stockholms Stad har Länsstyrelsen beslutat att inte upphäva beslutet om detaljplan. Detaljplanen vinner därmed laga kraft.

 

Fastpartner avyttrade i mars 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40 procent. Se länk.

 

Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 Mkr med en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr vid lagakraftvunnen detaljplan. Den totala köpeskillingen om 850 Mkr översteg bokfört värde med cirka 440 Mkr och realisationsvinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019.

 

Det nya sjukhuset i Hillerød ska omfatta en byggnad om 118.000 kvm med fyra våningar Skissbild: Region Hovedstaden

 

 

Region Hovedstaden väljer NCC för att bygga Nyt Hospital Nordsjælland, det sista av de så kallade supersjukhusen som ska byggas i Danmark. NCC och Nyt Hospital Nordsjælland ska nu utforma detaljerna och planerar att teckna avtal under fjärde kvartalet.

 

– Vi är mycket stolta över att få bygga detta unika sjukhus till glädje för tusentals patienter, anhöriga och medarbetare. Byggherren har redan från början lagt stor vikt vid samarbete, så vi har mycket goda förutsättningar för ett bra resultat, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef NCC Building Nordics i Danmark.

 

Sjukhuset omfattar en byggnad om 118.000 kvm med fyra våningar. Projektet är redan känt för sin design med en byggnad som ovanifrån liknar en fyrklöver. Sjukhuset ska ligga i Hillerød.

 

NCC har stor erfarenhet av sjukhusbyggen och att använda digitala verktyg för att skapa ett hållbart och flexibelt projekt. Det passar bra ihop med Region Hovedstadens önskan om en effektiv och digitaliserad byggprocess, som ska säkerställa en god överblick över projekt, tidsplaner och budget.

 

– I ett projekt av den här storleken är det helt avgörande att all relevant information om bygget finns tillgänglig för de inblandade. Det ställer höga krav på digital kompetens som vi är övertygade om att NCC har, säger Henrik Schødts, projektledare för Nyt Hospital Nordsjælland.

 

NCC blir huvudentreprenör för projektet. Budgeterat för Nyt Hospital Nordsjaelland är cirka 3,4 Mdr kr. NCC och Nyt Hospital Nordsjælland ska nu ta fram detaljerna för projektet och planerar att teckna avtal under fjärde kvartalet. Projektet kommer att orderanmälas successivt under projekttiden i affärsområdet NCC Building Nordics.

 

 

Kontorsfastigheten Brädstapeln 13, omfattande 12.000 kvm, belägen intill Trygg Hansa-huset på Kungsholmen säljs nu av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Köpare är Europa Capital, kontrollerat av Mitsubishi Estate Co. Ltd.

 

 

 

 

 

Det nya förslaget för kvarteret Brädstapeln har tagits fram i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och är ritat av den franska arkitekten Manuelle Gautrand och svenska arkitektkontoret Equator.

 

 

Nytt förslag för Trygg Hansa-huset med påbyggnad på taket. Illustration: Manuelle Gautrand

 

Europa Capital har tillsammans med NCAP som partner avtalat att köpa kontorsfastigheten Brädstapeln 13, omfattande 12.000 kvm, belägen intill Trygg Hansa-huset på Kungsholmen i centrala Stockholm. NCAP är ett nordiskt fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolag med kontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Stockholm och London. Under det senaste året har NCAP genomfört affärer för cirka 600 MEUR. Säljare är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Köpeskillingen har inte meddelats.


Köparen Europa Capital är majoritetsägt av Mitsubishi Estate Co. Ltd, en av världens största fastighetsbolag. Europa Capital har sedan det bildades år 1995 öppnat tio fastighetsfonder och genomfört över 130 transaktioner om totalt 11,3 miljarder euro över 20 europeiska länder.

 

Catella och Cederquist har varit rådgivare åt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Törngren Magnell har agerat rådgivare åt Europa Capital och NCAP.

 

Den sålda fastigheten Brädstapeln är granne med Brädstapeln 16, Trygg-Hansa-huset, ägt av Areim.

 

I april 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för kvarteret Brädstapeln. Trygg Hansa-huset, om 44.000 kvm, har varit till salu en längre tid och projektet kvarteret Brädstapel är omfattande. Areim har bland annat tecknat hyreskontrakt med Ica, Systembolaget och ett Sats om cirka 5.500 kvm. Trygg Hansa och 600 medarbetare har nu minskat sin lokalyta till två våningar om 7.200 kvm.

 

Areim köpte Brädstapeln 16 av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv  i januari 2014 för cirka 2 Mdr kr.

 

 

Sedan 2017 har Skanska arbetat för att genomföra en omvandling av James A. Farley Post Office Building till Moynihan Train Hall. År 2016 slutförde Skanska expansionen av Penn Station West End, som kommer att ansluta till den nya tåghallen när byggnaden är klar. Tillsammans kommer dessa två projekt att förbättra Penn Stationens trängsel och förbättra passagerarupplevelsen för de 650.000 personer som pendlar dagligen.

 

 

Det går bra för Skanska i USA. Nu har bolaget fått tre nya uppdrag om totalt 2.775 Mkr.

 

Det första uppdraget är att Skanska ska bygga en ny entré till Pennsylvania Station i New York för  cirka 1,1 Mdr kr, 119 MUSD. Skanska har tecknat avtal med Vornado Realty Trust om att bygga ytterligare en entré till New Yorks historiska Pennsylvania Station (Penn Station). Kontraktet inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Den nya östra entrén som ligger på hörnet av 33:e gatan och Sjunde Avenyn kommer att omfatta fyra våningar, ett glastak som spänner över nya rulltrappor, en trappa och en hiss som förbinder passagerare till Long Island Rail Road (LIRR) samt gångar till tunnelbanan. Skanskas kontrakt inkluderar också arbeten på gatunivå för att utforma den nya ingången. Denna entré utgör en viktig förändring när det gäller att modernisera Penn Station till ett pulserande resecentrum.

 

Sedan 2017 har Skanska arbetat för att genomföra en omvandling av James A. Farley Post Office Building till Moynihan Train Hall. År 2016 slutförde Skanska expansionen av Penn Station West End, som kommer att ansluta till den nya tåghallen när byggnaden är klar. Tillsammans kommer dessa två projekt att förbättra Penn Stationens trängsel och förbättra passagerarupplevelsen för de 650.000 personer som pendlar dagligen.

 

Arbetet pågår och beräknas pågå under 2020.

 

Det andra uppdraget är att Skanska ska bygga ett center för vetenskap och innovation vid Seattle University, Seattle, Washington, USA, för 83,5 MUSD, cirka 788 Mkr.

 

Skanska har tecknat avtal med Seattle University om att bygga ett center för vetenskap och innovation vid deras campus i Seattle, Washington, USA. Kontraktet inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Centret – “The Center for Science and Innovation” – representerar framtiden för STEM-utbildningarna (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vid Seattle University. Projektet omfattar byggandet av en ny byggnad i 5 våningar om 10.300 kvm. Byggnaden kommer få en LEED Gold-certifiering och den ska rymma biologi-, kemi- och datavetenskapsprogram. Studenterna kommer att dra nytta av toppmoderna forsknings- och undervisningslaboratorier, ett datavetenskapligt forskningscenter samt ett flexibelt utrymme tillgängligt för dem som vill utforska, uppfinna och skapa.

 

Projektet inleds i juli 2019 och det är planerat att vara färdigt i april 2021.

 

Det tredje uppdraget är att Skanska ska bygga en strandpromenad i New York, för cirka 94 MUSD, cirka 887 Mkr. Skanska har tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga strandpromenaden East Midtown Greenway i New York, USA. Kontraktet inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Skanska kommer bygga en offentlig gång- och cykelväg längs östra floden mellan 53:e och 61:a gatan. I kontraktet ingår också att bygga en gångbro vid 54:e gatan. Skanska har tidigare arbetat på uppdrag av NYCEDC för att leverera ett antal projekt längs vattnet i New York, däribland Waterside Pier mellan 38:e och 41:a gatan.

 

Projektet inleds i september 2019 och är planerat att öppnas under början på 2022.

 

 

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 


För första halvåret ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna till 1.280 Mkr (1.198), medan projekt­- och entreprenadomsättningen minskade till 78 Mkr (113). För perioden ökade driftöverskottet från fastighetsförvaltningen till 879 Mkr (831). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69). Nettouthyrningen minskade till –14 Mkr (40), varav 23 Mkr (12) avsåg projektfastigheter.

 

Resultatet efter skatt sjönk till 1.227 Mkr (1.733), främst beroende på att den orealiserade värdeförändringen på derivat försämrades till –374 Mkr (–72). Den orealiserade värdeförändringen av fastigheter steg till 1.314 Mkr (1.216).

 

Prognosen för 2019 är oförändrat 1.200 Mkr för ett resultat före värdeförändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 1.700 Mkr, motsvarande 13,08 kr/aktie.

 

Investeringar i egna fastigheter ökade till 815 Mkr (775) samtidigt som förvärv av fastigheter steg till 1.160 Mkr (167). Inga försäljningar av fastigheter genomfördes under perioden (127 Mkr).

 

I balansen ökade värdet på samtliga tillgångar till 49.924 Mkr (43.642), varav värdet på fastigheter steg till 46.547 Mkr (42.012), medan värdet på exploateringsfastigheter ökade till 943 Mkr (880).

 

Under perioden steg de långfristiga skulderna till 27.225 Mkr (20.378), medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.501 Mkr (4.126), finansierade till en genomsnittlig ränta om 1,7 procent (1,6).

 

Det innebar att det egna kapitalet steg till 21.198 Mkr (19.138). Soliditeten blev 43,7 procent (43,9), med en räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (5,0)

 

Atrium Ljungbergs låga belåningsgrad med en hög räntetäck­ningsgrad har gett bolaget betyget Baa2 med stabil utsikt hos Moody’s.

 

Bolaget satsar på fastighetsutveckling. I rapporten heter det att Atrium Ljungberg i februari i år ökade sitt långsiktiga investeringsmål från 1 till 2 Mdr kr om året i egna fastigheter. Under första halvåret investerades drygt 800 Mkr.  Atrium Ljungberg skattar att investeringen för helåret kommer att uppgå till cirka 2 Mdr kr med en kvarstående investering i beslutade projekt om 3,6 Mdr kr.

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Annica Ånäs:

– Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden och vi har en fantastisk projektportfölj med möjligheter att investera ytterligare 24 miljarder kronor i egna fastigheter och markanvisningar. SF

 

 

 

 

Förvärvet som Catella Residential nu genomför omfattar högkvalitativa, moderna bostadsfastigheterna som är byggda år 2011 och som ligger främst i huvudstadsregionen.

 


Catella Residential går in i Finland med sin pan-europeiska fond och förvärvar 300 hyresrätter för cirka 80 miljoner euro, cirka 850 Mkr.

Catella Wohnen Europa, en paneuropeisk bostadsfond, som leds av Catella Residential Investment Management (CRIM), har nu gjort ett förvärv på fondens tionde marknad i Europa med ett förvärv av en portfölj med över 300 lägenheter, belägna runt om i hela Finland. Catella Asset Management Oy agerade som lokal partner för köparen.

Portföljen består av sex bostadsfastigheter med en uthyrningsyta om 18.500 kvm. Säljare är den finska försäkringsgruppen Fennia och dess dotterbolag Fennia Life. De högkvalitativa, moderna bostadsfastigheterna är byggda 2011 och de ligger främst i huvudstadsregionen, samt med en fastighet i Tammerfors och med en fastighet i Jyväskylä. Alla bostäderna är fullt uthyrda.

Benjamin Rüther
, investeringsrådgivare för Catella Residential Investment Management, säger:

– Finland är en mycket intressant och professionell marknad, eftersom många aktörer är institutionella investerare och att portföljtransaktioner är vanliga. Efterfrågan på bostäder ökar på grund av gynnsam demografi i landets huvudstäder, vilket gör Finland till en attraktiv marknad. Vi är en av pionjärerna bland den utvalda gruppen av utländska investerare som nu är verksamma på Finlands bostadsmarknad.

Jussi Rouhento
, vd för Catella Asset Management Finland, säger:

– Bostäder har blivit den största fastighetskategorin för institutionella investerare i Finland under det senaste decenniet. Utländska investerares andel av den totala volymen bostadsportföljer ökade till 58 procent under år 2018 och den starka investeringsvolymen har fortsatt i år. Denna portfölj med bostäder i Helsingforsregionen och i de  två universitetsstäderna Tammerfors och Jyväskylä har positiva befolkningsprognoser. Det är vår första affär i Finland tillsammans med Catellas europeiska bostadsgrupp och det ett viktigt steg för Catella Asset Management Finland i segmentet bostäder.

 

Michael Fink, vd för Catella Residential Investment Management, säger:

– Vi ser fler möjligheter i Finland och i andra länder i Europa. Vi är stolta över att "Catella Wohnen Europa", vår andra europeiska bostadsfond som lanserades 2016, använde vårt interna nätverk för att samarbeta med teamen från Berlin och Helsingfors för att genomföra vår första investering i finska bostäder. Genom detta förvärv kommer fonden att göra ett förvärv om nästa 800 miljoner euro och det stärker Catellas europeiska bostadsplattform i hela Europa. Vi strävar efter att expandera ytterligare med fokus på prisvärda bostäder för seniorer, unga yrkesverksamma och studenter.

 

På Smörslottsgatan planerar K-fastigheter att bygga 190 hyresrätter samt ett underjordiskt garage. I en intilliggande grannfastighet, planerar bolaget även att bygga 97 hyresrätter samt en butikslokal.

 


K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Savenäs 131:13 och planerar att uppföra en huskropp med totalt omkring 190 hyresrätter samt ett underjordiskt garage på Smörslottsgatan i Göteborg. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr. Tillträde är planerat att ske den 1 februari 2020.

 

Sedan tidigare äger K-Fastigheter intilliggande grannfastighet, Savenäs 131:12, där bolaget planerar att bygga 97 hyresrätter samt en butikslokal. Samtliga hus på Smörslottsgatan kommer att byggas enligt bolagets egenutvecklade flexibla och yteffektiva Lamellhus-koncept.

 

– Vi är glada över att kunna starta etapp två av vårt projekt på Smörslottsgatan. Det är ett område som många vill bo i och med våra fastigheter erbjuder vi attraktiva hyresrätter där fler kan hitta sitt hem. Vi vet att boende med hyresrätt är en viktig del i samhällsutvecklingen och K-Fastigheter vill gärna bygga hyresrätter i Göteborg och flera orter i den expansiva Västra Götalandsregionen. Med vårt engagemang i hela värdekedjan, från projektutveckling till förvaltning av egna hus, tar vi ansvar för långsiktig och hållbar utveckling, säger Åsa Fredin, chef för K-Fastigheters affärsområde Projektutveckling.

K-Fastigheter, som erbjuder omkring 1.400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige, utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 Mdr kr med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 Mkr.

 

tisdag, 09 juli 2019 10:07

CLS köper i Köln för 324 Mkr

 

Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.

 


CLS har avtalat om förvärv av en kontorsfastighet som heter CONNECT i Köln för 30,5 miljoner euro, cirka 324 Mkr. Fastigheten, som omfattar cirka 13.000 kvm, är fullt uthyrd och avkastningen skattas till cirka 6 procent. Den genomsnittliga löptiden på hyresavtalen är cirka 2,2 år.


CONNECT är en framträdande fastighet vid Kölns flygplats och dess Business Park. Fastigheten ligger intill S-Bahn-stationen Köln Frankfurter Strasse.

 

Fastigheten är en modern och väl underhållen kontorsbyggnad med starka hyresgäster. Fastigheten, som består dels av ett torn i 11 våningar, dels en byggnad i 6 våningar, kan delas upp i flexibla ytor. CONNECT har även en populär restaurang i bottenvåningen.

 

Köln har ett begränsat utbud av nya kontor med en vakansgrad om endast 2,5 procent. Staden har en växande befolkning, vilket gör den attraktiv för investeringar.

 

CLS avser att finansiera förvärvet initialt genom befintliga likvida medel och med ett tillträde om 4-6 veckor.

 

I en kommentar till förvärvet säger Fredrik Widlund, CEO för CLS:

– Detta förvärv ger oss möjlighet att utnyttja vårt tyska fastighetskapital för att kunna leverera värde till våra investerare på lång sikt. Köln har varit en prioriterad ort för CLS i flera år, och förvärvet tillåter oss att komma in på marknaden under en spännande tid.

 

 


Rekryteringen av Olle Jonsson (bilden) innebär att han den 22 augusti blir ny Senior Vice President för IT på Skanska AB.

 

Olle Jonsson har stor erfarenhet av att leda internationella IT-organisationer och att få dem att bidra till högre affärsvärde. Hans erfarenhet omfattar chefsroller inom informationsteknik hos stora företag som Caverion, som utvecklar lösningar för byggnader och infrastruktur, och tillverkningsföretaget SKF.

 

Han kommer att rapportera till Skanskas finansdirektör Magnus Persson.

 

– Jag välkomnar Olle till Skanska och ser fram emot vad hans erfarenhet och ledarskap kommer att bidra med till vår IT-verksamhet. I och med att IT blir allt viktigare, kommer Olle att spela en mycket viktig roll för att positionera Skanska på bästa sätt för framtiden. Olle fokuserar på att IT ska stödja verksamheten, våra anställda och våra kunder genom att använda ny och befintlig teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Jag är övertygad om att detta kommer att medföra långsiktiga fördelar för Skanska, säger Magnus Persson.

 

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av Skanska och dess kultur med starka värderingar. Tillsammans med hela Skanskas IT-organisation utvecklar vi IT-teamet som en partner till verksamheten och gör det möjligt för Skanska att uppnå affärsmål genom en robust och effektiv plattform, säger Olle Jonsson.

 

Olle Jonsson ersätter Jarosław Urbańczyk, som har lämnat Skanska.