18 april 2019

Redaktionen

 

 

Christina Hedberg (bilden), i dag kommunchef i Gnesta kommun, har rekryterats till motsvarande tjänst på Ekerö. Hon börjar sin nya tjänst i höst.

 

– Jag är glad över att kunna hälsa Christina Hedberg välkommen till Ekerö kommun. Kommundirektören spelar en mycket viktig roll som kommunens högste tjänsteman och ledare för organisationen. Vi har arbetat länge och väl med att hitta en kvalificerad kandidat och nu tycker jag att vi har hittat helt rätt person för jobbet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

ByggVesta utvecklar i Östra Sala Backe, ett område knappt två km utanför Uppsalas stadskärna som länkar samman områdena Årsta och Sala backe.
Nu fortsätter utvecklingen i Östra Sala backe i Uppsala med 132 hyresrätter och lokaler i bottenvåningen. Bakom satsningen står ByggVesta. Företaget satsar, förutom på byggnadernas gestaltning, också på ett antal hållbarhetsåtaganden. Till dem hör bland annat att bygga husen så att de får en betydligt lägre energiförbrukning än regelverket. Byggnationen kommer även göras med material som minimerar miljö- och hälsofarliga ämnen.

 

– Östra Sala Backe ska bli en levande och hållbar stadsdel med blandade bostadsformer. Uppsala går i täten för ett hållbart byggande och förhoppningsvis kan vi inspirera andra kommuner och locka nytänkande byggföretag att etablera sig här, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Byggnationen kommer ske på Fyrislundsgatan, nära Årsta centrum. Den första inflyttningen planeras ske i början av 2021.

 

 

 

Telges 16-våningshus på Stockholmsberget har byggts av Skanska och ritats av Origo arkitekter.
För några veckor sedan släpptes en fjärdedel av Telge Bostäders 72 nyproducerade lägenheter Stockholmsberget till bolagets befintliga kön. För resterande lägenheter valde bolaget att för första gången prova principen ”först till kvarn”.  Lägenheterna släpptes kl 10.00 i lördags på Telges kontor med målet att få alla 72 lägenheter bokade.

 

Syftet med denna typ av tilldelning för nyproduktion var bland annat att göra de nya bostäderna tillgängliga för fler, samt att processen skulle vara enkel och transparent.

 

– Vi är inte bara nöjda att vi uppnått de mål vi satte upp för dagen, utan också väldigt glada över att få chans att träffa våra kunder på det här sättet. Alla som vi har pratat med under dagen har varit mycket positiva och uppskattat att vi vågat prova ett nytt grepp, säger Pontus Werlinder, tf vd Telge Bostäder

Han fortsätter
— Många av de som valde att köa här var unga personer som inte hunnit samla så många köpoäng. Principen först till kvarn har gett dem en chans att få ett förstahandskontrakt i en nyproduktion.

 

Nu väntar fortsatt arbete för bostadsbolaget att genomföra resterande kontroller för att säkerställa kontraktsskrivning. Skulle någon lägenhet stå utan hyresgäst efter de kontrollerna, finns det många intressenter att kontakta på den reservlista som upprättats. I september är det dags för inflyttning.

 

Viktiga hyresgäster i den förvärvade fastighetsportföljen är livsmedelskedjor som REWE Group på bilden.
Patrizia Immobilien AG, har på uppdrag av Patrizia Retail Opportunity SCS-fond förvärvat en portfölj av 27 handelsfastigheter i Tyskland Management för cirka 100 MEUR, cirka 1.042 Mkr. Säljare är Marathon Asset. Affären innebär att Patrizias förvaltade portfölj av detaljhandelsfastigheter i Europa har ett värde om cirka 8,3 miljarder euro, cirka 86,5 Mdr kr.

 

Den förvärvade portföljen om cirka 55.600 kvm, består av handelsområden och livsmedelsbutiker och där cirka 98 procent av fastigheter hyrs av livsmedelsföretag. Nuvarande uthyrningsgrad är höga 99 procent, med en genomsnittlig löptid på uthyrning om 9,2 år, vilket är en grund för framtida potential för hyresutveckling. Hyresgäststrukturen i portföljen domineras av de fyra största tyska livsmedelsdistributörerna, Rewe Group, Edeka-Verbund, Schwarz-Gruppe och Aldi, vilka tillsammans står för tre fjärdedelar av hyresintäkterna.

 

Patrizia Retail Opportunity SCS SICAV-FIS, är en luxemburgsk specialfond som lanserades 2016, inriktad på core och core-plus avkastningar. Patrizia är en av de största och en av de mest aktiva investerarna på marknaden för detaljhandelsfastigheter i Tyskland med en nationell portfölj värd cirka 5,1 miljarder euro, cirka 53,1 Mdr kr. Patrizia har investerat i detaljhandelsfastigheter för cirka 638 miljoner euro, 6,65 Mdr kr under de senaste 24 månaderna fram till slutet av 2018.

 

Daniel Herrmann, chef för fondförvaltning, säger i en kommentar:

– Förvärvet av denna portfölj med potential för fortsatt inkomstökning kommer att optimera fondens riskavkastningsprofil till fördel för våra kunder. Samtidigt förvärvar vi moderna, välplacerade fastigheter med utmärkta och dominerande hyresgäster från livsmedelssektorn.

 

måndag, 08 april 2019 08:41

Skanska i uppdrag för Västfastigheter

 

Skanska ska rusta och bygga ut det 50 år gamla Östra sjukhuset i Göteborg. Bild: Tyréns
Skanska har slutit samarbetsavtal med Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, gällande en om- och tillbyggnad för Centralkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Samarbetet innebär att i en första fas medverka vid resterande projektering samt att fastställa kostnads- och tidsramar. Avtalet innefattar även en option på genomförandet. Planen är att det renoverade och utbyggda sjukhuset ska stå färdigt till våren 2023.

Östra sjukhuset, som utgör en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, byggdes för 50 år sedan och behöver rustas upp och byggas ut för att möta dagens krav. Skanskas uppdrag är en del i detta och innebär att förbereda för ny- och ombyggnation av lokaler för avancerad sjukvård för intensivvård, tryckkammare, klinisk fysiologi samt smärtmottagning. Omfattningen är totalt 16.000 kvm.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Västfastigheter och att få ta oss an ännu ett spännande sjukhusprojekt. I och med att vi redan samarbetar med Västfastigheter i flera pågående sjukhusprojekt kan vi dela och dra nytta av goda erfarenheter mellan dessa, säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Viktiga aspekter för byggprojektet är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material. Avsikten är att den nya byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

– Projektet är ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra sjukhuset. Det kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkammarbehandling både regionalt och på riksnivå. Östra sjukhuset blir en attraktiv arbetsplats med möjlighet till avancerad forskning. Patienterna sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra, säger Robert Thorn, projektledare och byggherreombud, Västfastigheter.


 

Willhems planerade bebyggelse i stadsdelen Kungsängen, Jönköping.
I höstas bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för nybyggnation av bostäder i stadsdelen Kungsängen. Nu är det klart att Willhems bidrag, tillsammans med Forum Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter, vunnit markanvisningen i konkurrens med 13 andra aktörer. 

Markanvisningen gäller ett nytt exploateringsområde i östra Jönköping där Willhem nu planerar ett småskaligt bostadskvarter bestående av tre mindre huskroppar som tillsammans inrymmer 47 hyreslägenheter om 1-2 rum och kök. De tre volymerna binds samman av loftgångar med god kontakt med såväl gård som gata. Byggnaden får fasad och stomme i trä, solcellspaneler och bergvärme.

− Vi har tagit fasta på kommunens tydliga stadsbyggnadsidé för området om en mänsklig skala, variationsrikedom och tydliga gränser mellan privat och offentligt, säger Karin Telldén, ansvarig projektutvecklare hos Willhem.

Hon fortsätter:
– Stor vikt har lagts vid gestaltningen av rummen mellan husen och hur husen möter gatorna. Vi ser också stora möjligheter med att bygga i trä, inte minst när det gäller minskad klimatbelastning och möjligheten att skapa en mer spännande arkitektur.

Byggstart väntas ske under första kvartalet 2020 med färdigställande under 2021.

 

 

 

 


Airport City Stockholm har utnämnt Jennie Claesson (bilden) till ny vd. Hon kommer närmast från uppdraget som tillförordnad regionchef för Handelskammaren i Uppsala län, som är en del av Stockholms Handelskammare.

 

Airport City Stockholm, som drivs gemensamt av Arlandastad Holding, Swedavia och Sigtuna kommun, befinner sig i en expansiv fas och antalet förfrågningar på stora evenemang och nya etableringar inom staden ökar. Idag arbetar 27.000 personer i staden och visionen om Sveriges enskilt största arbetsplats med 50.000 personer på plats 2030 ligger fast.

 

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med styrelse, kollegor och delägarbolagen få ta Airport City Stockholm till nästa nivå, att bygga stad på riktigt. Att få fler företag att etablera, verka och expandera här. För det är genom möten som hållbara innovationer sker. Här har vi en självklar plats – mitt i Sveriges snabbast växande affärsregion, säger Jennie Claesson.

 

– Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden,  säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden.
Heimstaden AB emitterar hybridobligationer om 2 Mdr kr på den nordiska kapitalmarknaden. De emitteras under ett låneramverk om totalt 5 Mdr kr, med möjlighet att emittera i både SEK och EUR. Initiala räntesatsen för SEK hybridobligationerna fastställdes till 3 månaders Stibor + 590 baspunkter.

 

Hybridobligationerna har en evig löptid, ett första möjligt återbetalningsdatum efter 5,5 år, och kommer att redovisas i Heimstadens räkenskaper som eget kapital.

 

Emissionslikviden ska användas för generella företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras respektive dotterbolag.

 

– Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden. Det är ytterligare ett tecken på det förtroende som bolaget har lyckats etablera på kapitalmarknaden, säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden.

 

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.


Fram till år 2021 ska Poseidon ha färdigställt 530 bostäder vid Frölunda Torg. Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

¨

Fem nya kvarter planerar Poseidon att bygga utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

 

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg, planerar Poseidon fem helt nya kvarter. Totalt ska 530 nya lägenheter bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

 

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan. Detaljplanen för området vann laga kraft i december 2017 och i februari 2019 byggstartade första kvarteret. År 2021 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.


De nya bostäderna på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 – ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7.000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

 

De nya kvarteren är noggrant utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

 

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

 

Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården

 

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats mot nordväst.

 

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

 

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

 

Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Även här byggs husen med vackra tegelfasader och öppna innergårdar. Inom projektet planeras även verksamhetslokaler, p-platser i markplan samt i parkeringsgarage.

fredag, 05 april 2019 11:28

Wilfast och NRP i nya affärer

 

Mattias Wilson, vd för Wilfast.Wilfast har, tillsammans med norska NRP (Ness, Risan & Partners), genomfört ett förvärv av en logistikfastighet om cirka 20.000 kvm utanför Helsingfors i Finland.
Förutom att vara medinvesterare i projektet har Wilfast även varit ansvarig för DD-processen.


– Det är en nybyggd logistikfastighet på vår nordiska hemmamarknad som passar väl in i vårt huvudsegment logistikfastigheter, säger Mattias Wilson, vd för Wilfast.

Nyligen sålde även Wilfast och NRP tre industrifastigheter om sammanlagt 37.000 kvm till Logistri Fastighets AB. Fastigheterna ligger i Trelleborg, Härryda och Falköping.

Wilfast och NRP har haft ett nära samarbete med sedan 2001. Totalt har parterna genom åren  genomfört fastighetsaffärer överstigande 20 Mdr kr.

Tidigare i år medverkade Wilfast även i en internationell försäljning av en stor fastighetsportfölj med åtta logistikfastigheter om 400.000 kvm i Sverige och Danmark med ett fastighetsvärde överstigande 4 Mdr kr.

I detta fall fick Wilfast på uppdrag av NRP och de nya ägarna fortsatt förtroende att förvalta fastigheterna.

– Det är fastigheter som vi känner väl och där vi ser en fortsatt utvecklingspotential. Det är genom att skapa mervärden för såväl investerare som hyresgäster som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, säger Mattias Wilson.