18 april 2019

Redaktionen

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 


Amasten Fastighets AB har avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 Mkr. Tillträde ska ske den 2 september och säljare är Sterner Stenhus Fastigheter, som har 18 procent av rösterna i Amasten, vilket gör att transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande.

De elva fastigheterna innehåller 220 lägenheter och 17.381 kvm med hyresintäkter om 16,9 Mkr per år. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,7 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 107 Mkr. Utöver bankfinansiering ska Amasten erlägga 103 Mkr i form av nyemitterade stamaktier till en överenskommen teckningskurs om 5,15 kr per stamaktie, medan resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 5 Mkr.

Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

måndag, 15 april 2019 17:28

Ny Opera i Operan för 3,5 Mdr


Innanför fasaderna på Operan vid Gustav Adolfs torg i Stockholm ska en helt ny opera växa fram. Beräknad kostnad: 3,5 Mdr.


¨
Projektet ska bland annat resultera i en ny scen, nya repetitionssalar, förbättrad akustik tillgänglighet och logistik.

 


Statens fastighetsverk (SFV) och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks hemställan till finansdepartementet där kostnaden för projektet beräknas till 3,5 Mdr kr (2013 års penningvärde), att jämföra med den ursprungliga kostnadsramen om 2 Mdr kr. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden och projektet kan därmed vara färdigställt under 2027.

 

– Operans önskemål och krav som redovisades i förstudien har varit vår utgångspunkt i projekteringsarbetet. Nu finns ett förslag och lösning för hur en Ny Opera i Operan kan genomföras. Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

 

Det var 2013 som SFV och Operan fick regeringens uppdrag att utreda en nödvändig renovering och ombyggnad av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Syftet var att skapa en modern ”Ny Opera i Operan” med bra arbetsmiljö och en moderniserad opera- och balettverksamhet.

 

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

måndag, 15 april 2019 17:21

AMF delar kontor med PR-byrå

 

Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, och Aida Vrazalica, vd för byabba i Sverige.

 

I dagarna flyttar PR- och kommunikationsbyrån bybabba in på AMF Fastigheters huvudkontor på Regeringsgatan 59 i Stockholms city. Det är första gången fastighetsbolaget upplåter delar av sitt kontor till ett externt företag. Ett delat användande av kontorsmiljön är ett sätt att utforska framtidens arbetsplats och i förlängningen utveckla kunderbjudandet.

 

För tre år sedan flyttade AMF Fastigheter in i sitt nya kontor. Målsättningen var att skapa en levande kontorsmiljö med sociala ytor för olika typer av samtal och nätverkande. En kontorsmiljö som skulle kunna möta den moderna arbetsplatsens behov, även vad det gäller resursdelning. När PR- och kommunikationsbyrån bybabba idag flyttar in i AMF Fastigheters kontor realiseras idén om att kunna nyttja kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt.

 

– Eftersom hållbar stadsutveckling står högt upp på vår agenda är samutnyttjande av kontorslokaler ett intressant område för oss att utforska. En stor del av arbetsplatsens potential är tyvärr outnyttjad under många av dygnets timmar, därför är det väldigt spännande att få dela kontor med bybabba. Vi hoppas på att få många nya idéer om både kommunikation och handel och samtidigt kunna utforska hur kontorsytan kan användas på nya sätt, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

måndag, 15 april 2019 15:42

Platzer säljer hälften av Gårda Vesta

 

Gårda Vestas totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 27.800 kvm och främst bestå av kontorslokaler. Illustration: White arkitekterVid årsstämman i Platzer den 26 april 2018 godkändes en överlåtelse av 50 procent av andelarna i bolaget som äger fastigheten Gårda 2:12 (även kallat Gårda Vesta) till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt en förhyrning på 5.360 kvm kontor i fastigheten till Länsförsäkringar.

 

Länsförsäkringar äger cirka 20 procent av rösterna i Platzer och är genom sitt ägande att anse som närstående till Platzer varför överlåtelsen underställdes årsstämman för beslut.  Platzer och Länsförsäkringar har nu ingått avtal om överlåtelsen och förhyrningen i enlighet med stämmans beslut.

 

Platzer Fastigheter Holding AB är genom dotterbolag ägare till fastigheten Gårda 2:12 (Gårda Vesta). En större byggnad är under uppförande på fastigheten med beräknat färdigställande 2021. Byggnadens totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 27.800 kvm och främst bestå av kontorslokaler.

 

 

Efter färdigställandet väntas Gårda Vesta, vid full uthyrningsgrad, inbringa hyresintäkter på cirka 75 Mkr årligen.

 

 

Platzer har i enlighet med stämmans godkännande överlåtit 50 procent av andelarna i det fastighetsägande bolaget till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Vid tiden för stämman uppgick fastighetens bedömda marknadsvärde till 1.300 Mkr enligt genomförd extern värdering och hade en extern belåning på cirka 780 Mkr.

 

Den preliminära köpeskillingen för hälften av andelarna i det fastighetsägande bolaget uppgår därmed till cirka 132 Mkr och baseras på summan av fastighetens övervärde och det fastighetsägande bolagets egna kapital med ett avdrag för latent skatt.

 

Platzers frånträde av hälften av andelarna sker när projektet är färdigställt vilket beräknas ske kvartal 4 2021.

 

 

I samband med frånträdet och i enlighet med stämmans beslut kommer Länsförsäkringar, utöver att erlägga slutligt beräknad köpeskilling, att lösa hälften av ett ägarlån. Den slutliga köpeskillingen kommer fastställas på motsvarande sätt som beskrivits ovan i samband med frånträdet, och kommer då baseras på ny extern marknadsvärdering av fastigheten genomförd av tre externa oberoende auktoriserade värderare av kommersiella fastigheter från välrenommerade värderingsfirmor.

 

Platzer har som en del i affären även tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Länsförsäkringar i Gårda Vesta om 5.360 kvm kontor. Hyran är marknadsmässig och har bestämts på armlängds avstånd samt validerats av oberoende expertis. Utöver hyra betalar Länsförsäkringar ett marknadsmässigt investeringstillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för mervärdesskatt och även ett hyrestillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för driftskostnader.

 

Världens största flygplats, Daxing Airport i Peking, har hittills kostat cirka 111 Mdr kr.Pekings nya flygplats Daxing kommer att vara den största i världen när den öppnas senare i år. Bygget av Daxing Airport i Peking har hittills kostat cirka 12 miljarder dollar, cirka 111 Mdr kr.


Mindre än 50 kilometer söder om huvudstaden i Kina finns det omfattande byggprojektet som, när det är klart i september i år, blir världens största flygplats och den nya flygplatsen kommer helt enkelt att fungera som en andra internationell flygplats för Peking. Enligt Reuters kommer flygbolag som Kina Southern, China Eastern och Beijing Capital Airlines att flytta till den nya Daxing-flygplatsen, medan flygbolag som Air China, Hainan Airlines och Grand China Air kommer att förbli på Beijing Capital International Airport.

 

Byggandet av Daxing flygplats började i slutet av 2014.  Det främsta syftet med den nya flygplatsen är att minska trycket på Pekings befintliga flygplats.


Totalt kommer Peking Daxing International Airport att ha sju landningsbanor och den ska kunna ta emot cirka 72 miljoner passagerare per år före år 2025.

 

Förutom passagerare förväntas flygplatsen också ta emot cirka 20 miljoner ton gods och post per år.

 

 

 

NCC ska bygga 233 bostäder och ett parkeringshus på en ny ö, Kronløbsøen, i Köpenhamns Nordhavn.NCC får en order värd över 1,5 Mdr kr för att bygga 233 bostäder och ett parkeringshus på en ny ö, Kronløbsøen, i Köpenhamns Nordhavn. Bakom projektet med en total yta om 63.000 kvm står By & Havn, PensionDanmark och Nordkranen.

 

– Projektet är helt unikt. Det är inte varje dag man som entreprenör får chansen att arbeta med den här typen av stadsutveckling. Vi har god nytta av vår tidigare erfarenhet och kompetens i det här projektet, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building Nordics i Danmark.

 

Kronløbsøen blir en nyanlagd ö med ett attraktivt läge i Indre Nordhavn mellan Sundkaj och Fortkaj, som båda är under utveckling. De 233 bostäderna kommer att fördelas på sex våningar ovanpå ett parkeringshus, som i sin tur består av fyra våningar belägna under vattenytan. Den nya ön får förbindelser i form av tre broar och en tunnel.

 

– Kronløbsøen är ett omfattande projekt och vi ser fram emot att komma igång tillsammans med våra partners. Förutom bra läge, unika bostäder och detaljhandel för Nordhavn, så blir det lätt att bo, arbeta och besöka distriktet, säger Jens Damgaard Pedersen, chef för Kronløbsøen Projekt P / S.

 

Bakom byggprojektet står projektbolaget Kronløbsøen Projekt P/S. Det ägs i sin tur av By & Havn (50 procent), PensionDanmark (40 procent) och Nordkranen (10 procent).

 

– Vi är glada över att vi nu börjar bygga attraktiva bostäder på en ny ö i Kronløbsbassinet nära vatten, stad och tunnelbana. Vi räknar med en stor efterfrågan på bostäderna och därmed en bra avkastning för våra medlemmar, säger fastighetschef Marius Møller, PensionDanmark.

 

NCC är totalentreprenör för projektet som påbörjas i sommar och väntas stå klart i slutet av 2023. Projektet är ritat av Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe samt ritkontoret STED, som ansvarar för landskapsarkitekturen. Ordern om totalt över 1,5 miljarder SEK registreras i det andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Nordics.


måndag, 15 april 2019 12:42

Skandia väljer TL Bygg i Mörby

 

Skandia Fastigheter bygger om Mörby Cetntrum. Visionsbild: Wester + Elsner Arkitekter/TMRW
Skandia Fastigheter anlitar TL Bygg för kommande etapp i ombyggnationen av Mörby Centrum norr om Stockholm. Ombyggnadsfasen avser omkring 38.000 kvm och beräknas pågå under tre år. Den är en del av en stor satsning på området där Mörby Centrum förvandlas till det mer moderna Danderyds Centrum där dagens centrum med 18.300 kvm butiksyta utökas till 33.000 kvm, samtidigt som dagens kontorsyta dubbleras.

Avtalet mellan Skandia och TL Bygg avser primärt ombyggnad av centrumområdets Hus 03 som byggdes på 60- och 70-talet med tillhörande kontor, handel och garage. Huset ska totalrenoveras med bland annat kontorsanpassningar, uppfräschning av handelsytor och flytt av befintligt fläktrum. Renoveringen ska pågå utan att störa den pågående handeln i centrumet som ska vara öppet enligt ordinarie tider under hela projektet.

– Vi är väldigt glada över att Skandia Fastigheter har valt oss som samverkanspartner i ombyggnationen av Mörby Centrum. Det är ett riktigt prestigeuppdrag vi tilldelats, med tanke på projektets art och omfattning, som vi nu tar oss an med stor stolthet, säger Tomas Sahlström, affärschef på TL Bygg.

– Genom avtalet med TL Bygg har vi fått en partner som vi i nära samarbete med kan genomföra denna etapp i om- och tillbyggnaden av Mörby centrum, blivande Danderyds Centrum. TL Byggs organisation med stor erfarenhet av projekt med kvarsittande hyresgäster både i handel och kontor tillför ett stort mervärde till genomförandet av detta komplexa projekt, säger John Walters, projektchef på Skandia Fastigheter.

måndag, 15 april 2019 12:37

Pia Meijer tar över i Sollentuna Centrum

 


Sollentuna Centrum, ägt av Thon Property, får en ny centrumchef i Pia Meijer (bilden). I höst efterträder hon Carl Isaksson, som kliver av tjänsten efter elva och ett halvt år och blir pensionär.

Pia Meijer, som lämnar sin nuvarande tjänst som centrumchef via CBRE på Sturegallerian, har över 30 års erfarenhet av strategisk och operativ fastighetsförvaltning hos både kommunala och privata svenska bolag samt även av flera olika internationella ägare. 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, har sett hur aktien rasat från 82 kronor i januari 2017 till dagens kurs om cirka 7 kronor.Sedan Oscar Properties revisorer i torsdags varnat att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer om bolagets fortsatta drift beslutade Nasdaq Stockholm AB i fredags att stamaktierna, preferensaktierna och preferensaktierna av serie B samt obligationerna i Oscar Properties Holding AB, ska noteras på observationslistan. Under torsdagen sjönk aktien med 13,8 procent och nu under måndagen den 15 april har aktien sjunkit ytterligare med 3,25 procent till 7,13 kronor. I januari 2017 stod Oscar Properties i 82 kronor.

 

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag noteras på observationslistan om det föreligger omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet hos emittenten, något som bolagets revisor Ingemar Rindstig påkallade i torsdags, då han varnade i sin revisionsberättelse att Oscar Properties är beroende av ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september 2019, förlängs. Se länk:

fredag, 12 april 2019 15:02

Atrium Ljungberg ökade hyresintäkterna

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.Under det första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna med drygt 30 Mkr till 633 Mkr (601). Det innebar att hyresintäkterna steg i jämförbart bestånd med 5,6 procent. Driftnettot ökade med nästan 11 Mkr efter en positiv nettoförsäljning av fastigheter. Det medförde att resultatet före värdeförändringar blev nära nog oförändrat med 306 Mkr (309). Men, efter mindre orealiserade värdeförändringar om 148 Mkr (499) och realiserade värdeförändringar om 17 Mkr (5), sjönk resultatet för första kvartalet 2019 till 223 Mkr (621).

 

Bolaget säger i en prognos för helåret 2019 att resultatet före värdeförändringar om 1.200 Mkr (1.214) står oförändrat fast.

 

Atrium Ljungberg är ett spännande bolag med en osedvanligt stor projektportfölj. Totalt finns hela 17 Mdr kr i möjliga projekt för bostäder, kontor och handel i Barkaby, Järfälla om 19.000 kvm; kontor på Lindholmen, Göteborg om 6.000 kvm; kontor och handel i Hagastaden, Stockholm om 17.000 kvm; kontor och handel i Mobilia och i Malmö om 22.000 kvm; utbildning kontor, bostäder och handel i Sickla, Nacka om 77.000 kvm; kontor i Sundbyberg om 39.000 kvm; kontor och handel på Södermalm, Stockholm om 75.000 kvm samt bostäder, kontor och handel i Uppsala om 87.000 kvm. Det innebär att Atrium Ljungberg har 190.000 kvm i projekt med detaljplan och 273.000 kvm i projekt med framtida detaljplaner.

 

Utöver dessa 17 Mdr kr i möjliga projekt finns även cirka 7 Mdr för cirka 167.000 kvm i kommande projekt i Slakthusområdet i avtal med Stockholms stad fram till år 2030.

 

Under första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungbergs investeringar i egna fastigheter till 398 Mkr (364), varav 202 Mkr (253) i projektfastigheter och 15 Mkr (6) i exploateringsfastigheter.

 

Investeringar i projektfastigheter avsåg främst Sickla, Mobilia och Gränbystaden. Övriga investeringar var huvudsakligen hyresgästanpassningar i fastigheter i Sickla, på Södermalm, i Sundbyberg och i Liljeholmen.


Den kvarstående investeringsvolymen för beslutade projekt var vid första kvartalets slut 3.730 Mkr.


I balansen ökade fastighetsvärdet och anläggningstillgångarna till 45.259 Mkr (41.145) samtidigt som omsättningstillgångarna steg till 47.009 Mkr (42.834).

 

Vid periodens slut utgjorde bankfinansiering 43 procent (48) av total lånevolym. De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 18.727 Mkr (.7 473). Under första kvartalet ökade de räntebärande skulderna med 221 Mkr främst kopplat till pågående investeringar i egna fastig­heter. Utestående obligationer under MTN­ programmet ökade till 7.958 Mkr (6.300). Den genomsnittliga räntan var vid periodens slut till oförändrat 1,7 procent och inklusive outnyttjade lånelöften var den genom­snittliga räntan oförändrat 1,8 procent med en genomsnittlig räntebind­ningstid om 4,1 år (4,4).

 

Derivatportföljen bestod vid periodens slut av 9.796 Mkr (9.296) i ränteswappar och valutaswappar med förfall mellan 2021 och 2029.

 

Det innebar att det egna kapitalet steg under perioden till 20.240 Mkr (18.844).

 

Bolaget hade vid periodens slut outnyttjade lånelöften utöver lånelöften som täcker utestående företagscertifikat cirka 3.260 Mkr (2.150), exklusive outnyttjad check­kredit om 300 Mkr (300).

 

Bolaget redovisade fortsatt starka nyckeltal med en soliditet om 44,1 procent (44,0), en räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (5,0) och en justerad belåningsgrad om 41,8 procent (42,3).

 

I rapporten anger bolaget fyra skäl till att investera i aktien.

1. Stabil direktavkastning. Under de senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till i genomsnitt 3,1 procent per år. Sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

2. Låg finansiell risk. Bolaget har en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad samt en investment graderating hos Moody’s med betyget Baa2 med stabil utsikt.

3. Möjlighet till god värdetillväxt. Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – en möjlighet till god värdetillväxt över tid. Under de senaste fem åren har total avkastningen uppgått till i genomsnitt tolv procent per år.

4. Hållbar stadsutveckling. Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete är integrerat i affärsmodellen där bolaget kontinuerligt utvecklar sina områden i en hållbar riktning. Bolaget är en långsiktig aktör som tar ansvar för verksamhetens påverkan på människor och miljö.

 

Atrium Ljungberg har stora och säkra projekt som kommer att kontinuerligt öka värdet i fastighetsportföljen och därmed i aktien och därför rekommenderar Fastighetsaktien ett långsiktigt innehav.

 

I en kommentar till kvartalsrapporten säger vd Annica Ånäs:

– Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investerings mål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år. SF