13 november 2019
tisdag, 23 april 2019 15:11

685 nya bostäder i Vårberg

Skrivet av 

 

Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson

 Flygbild över området kring Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen.Totalt 685 nya bostäder planeras i området vid Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna i Vårberg. En ny förskola vid Falkholmsgränd och upprustning av park och gator ingår också i projektet.

 

Syftet är att pröva möjlighet att tillföra 685 lägenheter i blandad upplåtelseform, och med lokaler i bottenvåningarna samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Inom området prövas även möjlighet att uppföra en förskola med åtta avdelningar. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

 

Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö. Utgångspunkten är att skapa attraktiva stadsrum, i kombination med fler bostäder. Bebyggelse, i form av flerbostadshus med lokaler i bottenvåning, prövas längs Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen. Gatorna kompletteras med gång- och cykelbanor. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken och garagelängor längs Vårbergsvägen rivs och ersätts av bostadshus. Parkering löses under mark.

 

Stångholmsparken tas i anspråk men parken kommer att ersättas inom planområdet, dels genom en parkyta vid Vårholmsbackarna, dels genom ett torg vid skärningen mellan parkstråk och Stångholmsbacken. Befintliga tunnlar avses tas bort och gatorna kommer utformas utifrån att passagerna över gatan ska bli trafiksäkra.

 

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med 685 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

 

Tidplan

Samråd 23 april - 11 juli 2019. Granskning första eller andra kvartalet av 2020. Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till slutet av 2020

 

Inblandade aktörer

Anders Ivarsson AB. Brf Hasselholmen 1 . Fastighets AB Senator. Olov Lindgren AB. M2 Asset Management AB. Våtrumsteknik i Skandinavien AB. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm).