18 september 2019
tisdag, 02 april 2019 16:54

Preferensaktien i Oscar störtdök

Skrivet av 

 

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, sålde sina preferensaktier redan i september förra året, vilket innebar en förtjänst om 52 Mkr om han hade sålt preferensaktierna i dag.

 


Förutom en inställd utdelningen på preferensaktier har Oscar Properties vidtagit operationella, strategiska och finansiella åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge. Under tisdagen störtdök Oscar Properties Holding PREFB med 266 kr.

 

Byggverksamheten ska avvecklas, utdelningen på preferensaktier ställs in, obligationer och preffar kan omvandlas till stamaktier samt förlängning av obligationslån. Sedan tidigare har projektportföljen anpassats genom ett antal avyttringar och konverteringar. Vidare har tre nya koncept lanserats för att bredda verksamheten och ett kostnadsbesparingsprogram har genomförts med estimerade kostnadsbesparingar om cirka 30 Mkr årligen.

 

Nu kommer Oscar Properties med ett förslag till obligationsinnehavare om att förlänga bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0005936390) om 450 Mkr med ursprungsförfall i september 2019 till september 2021. Som ett led i detta ska obligationsinnehavare erbjudas att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B.     Inför årsstämman den 2 maj föreslås vidare att ingen utdelning på stamaktier lämnas, att utdelningen på bolagets preferensaktier ställs in på obestämd tid och att ingen inlösen av preferensaktier av serie B, vilka anmälts för inlösen, kommer att ske. Också när det gäller preferensaktierna utreds möjligheter för en framtida utbytesprocess där innehavare får växla dessa till stamaktier. Dessutom planeras en avveckling av entreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro med 50 anställda.

 

Med den inställda utdelningen på preferensaktier och avvecklingen av byggentreprenadverksamheten frigörs likviditet om cirka 117 Mkr årligen som Oscar kan använda för att investera i verksamheten för att generera långsiktigt aktieägarvärde. Ett villkor för obligationsförlängningen är att Oscar Properties gör en frivillig amortering om 25 procent av det nominella beloppet av obligationslånet till par senast den 31 december 2019. Om detta villkor inte uppfylls förfaller obligationslånet till omedelbar betalning.

 

Finansieringen av obligationsamorteringen ska ske genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd. Inga avtal om detta har ingåtts, vilket gör att amorteringen inte är säkerställd.

 

Som ett led i obligationsförlängningen kommer Oscar Properies att – fram tills dess att amortering och/eller konvertering gjorts av sammantaget 50 procent av obligationslånets nominella belopp – lämna aktiepant i projektet Gasklockan.

 

Större obligationsinnehavare, däribland Spiltan och Mangold, som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna stödjer Oscasrs förslag och har åtagit sig att acceptera och rösta för obligationsförlängningen. Mangold förvarar därutöver obligationer motsvarande ytterligare 7 procent av rösterna, vars innehavare kan följa Mangolds generella rekommendation och rösta för obligationsförlängningen.