18 september 2019
tisdag, 02 april 2019 09:11

Amasten bygger 105 Riki-lägenheter i Sollentuna

Skrivet av 

 

Amastens nyligen påbörjade Riki-lägenheter i Timrå.
Amasten Fastighets AB har avtalat om att förvärva resterande 66 procent projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 260 Mkr. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,8 Mkr. Säljare är Östanå RE AB och Adelphos International Group AB.


Projektet förväntas färdigställas i slutet av 2020 och kommer då omfatta 105 Riki-lägenheter och ett närcentrum. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 5.523 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 13 Mkr per år och en bedömd direktavkastning om 4,4 procent.

Den preliminära köpeskillingen för de resterande aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 32,2 Mkr. Köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, via en riktad emission till säljarna, med en överenskommen teckningskurs om 5,25 kr per stamaktie, vilka kommer att emitteras vid fastighetens färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.