20 september 2019
måndag, 01 april 2019 14:27

Heimstaden offentliggör preliminär proforma

Skrivet av 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.Heimstaden har inlett möten med utvalda investerare för att undersöka förutsättningarna för bolaget att emittera hybridobligationer. I samband med detta offentliggör bolaget preliminära proforma uppgifter efter Heimstadens senaste transaktioner. Nyligen genomförde bolaget ett stort förvärv om motsvarande 14,6 Mdr kr i Nederländerna och samtidigt övertog Heimstaden Bostad AB fastigheter och projekt i Danmark och Sverige för totalt cirka 16 Mdr kr från moderbolaget Heimstaden AB. Vidare tillträdde Heimstaden nyligen ett förvärv om motsvarande cirka 2,1 Mdr kr i Danmark.

 

I syfte att beskriva den finansiella ställningen före och efter transaktionerna, inklusive den under året genomförda obligationsemissionen i Heimstaden Bostad AB om 700 MEUR (7,3 Mdr kr) under dess utestående EMTN-program, presenterar bolaget en preliminär proforma balansräkning per 31 december 2018 och en preliminär proforma resultaträkning för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018. Som led i finansieringen av transaktionerna har också ett efterställt aktieägarlån om 1.025 Mkr från Heimstadens koncernmoderbolag Fredensborg AS upptagits och inkluderats i proforman.

 

De preliminära proforma balans- respektive resultaträkningarna är tänkta att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen och det hypotetiska resultatet som om transaktionerna och obligationsemissionen hade genomförts vid årsskiftet.

 

Av dessa framgår att värdet av Heimstadens förvaltningsfastigheter vid årsskiftet uppgick till 92.976 Mkr (76.249), långfristiga skulder till 54.345 Mkr (38.195), kortfristiga skulder till 6.102 Mkr (8.938) och eget kapital till oförändrat 33.936 Mkr.

 

Vidare uppgick hyresintäkterna till 4.258 Mkr (3.393), driftnettot till 2.296 Mkr (1.810) och förvaltningsresultatet till 1.160 Mkr (989). Värdeförändringar i förvaltningsfastigheterna uppgick till 4.720 (2.744) och totalreslultatet till 4.775 Mkr (2.949).

 

Med utgångspunkt från Heimstadens preliminära proforma intjäningsförmåga och balansräkning var bolagets nettobelåningsgrad vid årsskiftet 62,2 procent (53,7), medan räntetäckningsgraden var 2,4 procent (2,2) och soliditeten 34,6 procent (40,7).