20 september 2019
torsdag, 07 mars 2019 14:18

750 nya bostäder i Väsjön och Edsberg

Skrivet av 

Sportfältstorget blir en del av Södra Väsjön i Sollentuna.Detaljplanen är klubbad för Södra Väsjön, Edsbergs allé och del av Sportfältet i Sollentuna

 

 

Detaljplanen för Södra Väsjön har vunnit laga kraft, vilket gör det möjligt att bygga cirka 750 nya bostäder i Väsjön och Edsberg. I detaljplanen ingår att bygga Edsbergs allé inklusive gång- och cykelvägar mellan Väsjön med de centrala delarna av Edsberg.

 

Södra Väsjön är den del av Väsjöutbyggnaden som ligger närmast centrala Edsberg. Syftet med planläggningen är att skapa en sammanhängande bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, parker och den nya Edsbergs allé.

 

Det var i juni 2018 som Sollentuna kommunfullmäktige antog detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé. Planen har därefter överklagats men har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen.

 

På marken som idag ägs av kommunen, kan det byggas cirka 750 nya bostäder, lokaler i de flesta bottenvåningarna samt två förskolor och en park.

 

– Väsjön blir den hållbara stadsdelen med närhet till park, natur och en aktiv fritid. Denna detaljplan möjliggör bostäder med närhet till befintlig service i Edsberg och skapar även möjligheter för efterlängtad cykelinfrastruktur. Planen är en viktig pusselbit i attraktiva Väsjön där bostäder och natur kan utvecklas sida vid sida, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

 

Genom att Södra Väsjön vunnit laga kraft har fyra av de elva detaljplaner som ingår i Väsjöutbyggnaden vunnit laga kraft.

 

Genom åren har förslagen för utbyggnad av Södra Väsjön bearbetats i flera steg. I den plan som nu är klar har bebyggelsen anpassats i skala och struktur till de funktioner och kvaliteter som finns i området.

 

Ambitionen är att bevara och utveckla stora delar av Sportfältet som ett öppet aktivitetsfält och att den tillkommande bebyggelsen ska kunna addera nya värden till platsen i form nya funktioner, ökad trygghet, ökad tillgänglighet, bättre service och mer liv och rörelse under dygnet.

 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny sammanhållen bebyggelsestruktur som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, gator och parker. Planen syftar till att skapa förutsättningar för en levande och inbjudande bebyggelsemiljö i Södra Väsjön med en blandning av olika funktioner som bostäder, offentlig/kommersiell service och rekreation och med ett varierat utbud av platser för sociala möten och samvaro.

 

Planen syftar även till att möjliggöra för en utbyggnad av linbana som kollektivtrafik till Väsjön med möjlighet till en linbanestation i Södra Väsjön.


Inom planområdet ligger delar av Sportfältet som ska utvecklas till ett grönt parkrum med ytor för aktivitet och rekreation samt dammanläggningar för omhändertagande av dagvattnet.