13 november 2019
torsdag, 31 januari 2019 15:16

Vasakronans bästa årsresultat

Skrivet av 

 

Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.


 

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade för Vasakronan i ett resultat efter skatt på 12,9 Mdr (9,3). Den starka hyresutvecklingen har bidragit till att driftnettot ökade med 6 procent och fastighetsvärdena med 8,5 procent under 2018. I vinstresultatet ingick värdeförändring på fastigheter med 10.651 Mkr (7.973), vilket motsvarar en värdeökning på 8,5 procent (6,9) främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 138.934 Mkr (126.875).

 

Hyresintäkterna ökade totalt till 6 718 Mkr (6 490). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.

 

Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (93,1) vid årets utgång. Vakansen förklaras till 2,5 procentenheter (2,8) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

 

Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1 849 Mkr (–1 812). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla.

 

Driftnettot ökade totalt till 4.869 Mkr (4.678). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.

 

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3.884 Mkr (3.413), vilket motsvarar en ökning om 14 procent.

 

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 66.609 Mkr (64.375) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 18.321 Mkr (16.531).  Det innebar att soliditeten steg till 42 procent (39) med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,7 gånger (3,9).

 

 

Under 2018 har nyuthyrningar genomförts motsvarande 146.000 kvm (167.000) med en årshyra på 510 Mkr (613). Några av de större uthyrningarna under kvartalet var ett 6-årigt hyresavtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) om 6.600 kvm i Solna Strand och ett 7-årigt avtal om 3.200 kvm XXL i Triangeln i Malmö. Dessutom genomfördes omförhandlingar av 324.000 kvm (369.000) med en ny årshyra om 990 Mkr (1 036), vilket motsvarar en hyresökning med 12 procent (10).

 

– Vi har en oerhört stark efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen. Vårt utvecklade arbetssätt för att hjälpa kunderna att effektivisera sina lokalresurser märker vi uppskattas allt mer, samtidigt som det bidrar till högre kvadratmeterhyror för oss. På handelssidan finns nya utmaningar, på grund av den strukturomvandling som pågår. Där har vi en tydlig fördel av att bara ha cityhandel i vår portfölj, men vi arbetar också intensivt med att utveckla våra stråk och områden. Ett exempel på att vårt arbetssätt ger resultat är att Södra Förstadsgatan och Triangeln i Malmö nu är i princip fullt uthyrda, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

 

Under kvartalet godkändes Vasakronans långsiktiga klimatmål av Science Based Targets Initiative, ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact, CDP och World Resources Institute (WRI). Science Based Targets är en vetenskaplig metod som säkrar att bolagets målsättningar är i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

 

 

Efter räkenskapsårets utgång har Vasakronan tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Skatteverket om cirka 42.000 kvadratmeter i fastigheten Nya Kronan i Sundbyberg. Uthyrningen omfattar två nybyggda byggnader och en befintlig som renoveras. Inflyttning sker i slutet av 2021.