20 april 2019
fredag, 06 juli 2018 16:45

Diös fastighetsportfölj ökade till 20 Mdr

Skrivet av 
alt
Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

 

Diös Fastigheter fortsätter att stärka sitt resultat genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Halvårsvinsten efter skatt steg till 587 Mkr (581), motsvarande 4,34 kr (4,46), med orealiserade värdeförändringar i fastigheter med 227 Mkr (302) och i derivat med 12 Mkr (14). Under perioden förvärvade Diös 3 fastigheter (33) för 138 Mkr (4.753) och investerade 298 Mkr (290) i befintligt bestånd. Detta bidrog till att portföljens värde passerade 20 miljarder, närmare bestämt 20.060 Mkr (19.457 vid årsskiftet).

 

– Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt, säger vd Knut Rost.

 

Hyresintäkterna ökade till 887 Mkr (832) med en ekonomisk uthyrningsgrad om 91 procent (90). Driftöverskottet uppgick till 545 Mkr (527), vilket motsvarar en överskottsgrad om 62 procent (63). Den försämrade överskottsgraden förklaras främst av ökade vinterrelaterade kostnader. Förvaltningsresultatet förbättrades med 4,5 procent till 421 Mkr (403).

 

Bland periodens större händelser kan nämnas att Diös tecknade en avsiktsförklaring med Nordic Choice Hotels om att bygga ett konferenshotell med 250 rum i kvarteret Magne i centrala Umeå samt att bolaget kom överens om ett hyreskontrakt om 4.500 kvm med Internationella Engelska Skolan i Luleå.

 

Koncernens räntebärande skulder ökade till 11.190 Mkr (11.104 vid årsskiftet). Belåningsgraden uppgick till 55,8 procent och den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument och lånelöften var oförändrat 1,5 procent.

 

Eget kapital uppgick per 30 juni till 7.084 Mkr (6.887) och soliditeten oförändrat 34,9 procent – väl över målet om 30 procent. LE