24 augusti 2019
tisdag, 03 juli 2018 11:50

Länsstyrelsen säger nej till Tellus Towers

Skrivet av 
alt
Tellus Towers med två torn samt med ytterligare två lägre hus och en överdäckning av Telefonplans tunnelbana, blir med stor sannolikhet endast en skiss. Foto: Wingårdhs arkitekter/SSM Fastigheter

 

Stockholms stad planerar för ny bebyggelse – inklusive två höga bostadshus om 58 respektive 78 våningar, som SSM planerar att bygga vid centrala Telefonplan. Länsstyrelsen avstyrker nu SSM:s utbyggnadsförslag med hänsyn till riksintresset för flyg.

 

Stockholms stad har inbjudit Länsstyrelsen till tidigt samråd om ”Idé kring utbyggnad av centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1, m.fl.”. Länsstyrelsen har i detta tidiga skede en rådgivande och samordnande roll.

 

Utbyggnadsförslaget innebär ny bebyggelse med cirka 1.500 lägenheter vid centrala Telefonplan i södra Stockholm. Kvarteren planeras till 4–6 våningar förutom två skyskrapor om 58 respektive 78 våningar.

 

Länsstyrelsen anser att förslaget i sin nuvarande form står i konflikt med riksintresset för både Arlanda och Bromma flygplatser, i enlighet med Swedavia Arlanda/Brommas gemensamma yttrande, och därför inte tillgodoser riksintressen för kommunikationer – flyg enligt 3 kap. 8 § i miljöbalken.

 

Utöver det behöver staden komplettera utbyggnadsförslaget inför kommande samråd med planbeskrivning och plankarta. Staden behöver också utreda och ta hänsyn till riksintressen för kulturmiljö, nationalstadspark och världsarv, riksintressen för väg och flyg, miljökonsekvensnormer för luft och vatten samt hälsa och säkerhet. Förslaget bör även ha en fördjupad strategi för sociala aspekter i det offentliga rummet, som barnperspektiv och jämställdhetsaspekt, inför kommande formella samråd.

 

Länsstyrelsen saknar dessutom ett resonemang om medveten placering av höga byggnader ur ett stadsbyggnadsperspektiv, där hänsyn tas till bland annat stadens siluett, topografi, kulturmiljövärden och byggnadens symbolvärde.

 

– Vid planering av höga eller mycket höga byggnader blir det allt mer akut att vi påbörjar ett brett samtal om hur och var dessa byggnader kan placeras i Stockholm med omnejd, säger Åke Modig, planhandläggare på Länsstyrelsen.

 

I en kommentar kan sägas att risken är stor SSM får ändra förutsättning för Tellus Towers inför den kommande säljstarten under Q1 2019. I prospektet för Tellus Tower säger SSM: ”De två tornen blir de högsta bostadshusen i Stockholm med sina närmare 1.250 bostäder, varav drygt 95 procent är ettor och tvåor.” Troligt är att SSM i närtid planerar nya förslag för Tellus Towers med betydligt färre våningar, vilket kanske är mer lämpligt med tanke på det svåra marknadsläget för nyproduktion i Stockholm. SF