17 augusti 2019
måndag, 18 juni 2018 11:44

Nya markreservationer i Malmös Limhamn

Skrivet av 
alt
Invest AS planerar ett projekt med hotell, konferens och spaanläggning på Lernacken, i anslutning till Öresundsbron.

 

Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att godkänna en markreservation inom fastigheterna Utsikten 1 och Utsikten 2, samt del av fastigheterna Limhamn 155:498 och Limhamn 154:376 i Malmö, till AB Invest AS. Här, intill Öresundsbron, önskar bolaget utveckla ett projekt med hotell, konferens och spaanläggning.

 

Markområdet ligger på Lernacken, i anslutning till brofästet. Enligt markreservationen ska AB Invest AS, i samråd med markägaren Malmö stad, ta fram ett förslag till utveckling av området, med en anläggning med bland annat hotell på cirka 10.000–15.000 kvm BTA. Vid utformningen av projektet ska stor hänsyn tas till Lernackens unika karaktär och tillgängligheten till området värnas.

 

– Lernacken har ett naturskönt, vattennära läge direkt mot Öresund, med närhet till Kastrup, Köpenhamn och centrala Malmö. En ny målpunkt som den föreslagna anläggningen kan ytterligare stärka områdets attraktivitet och bidra till nya värden, säger Håkan Thulin, Malmö stads exploateringschef.

 

Området

För det aktuella området finns en detaljplan, Dp 5028, vars innehåll bedöms vara inaktuellt och genomförandetiden löpt ut. Ny detaljplan krävs för genomförande av ett projekt. Vid eventuellt markförvärv måste bolaget även bekosta nödvändig, geoteknisk undersökning, samt vidta nödvändiga grundförstärknings- och grundläggningsåtgärder, innan nybyggnad och/eller tillbyggnad av befintliga byggnader. På fastigheten Utsikten 1 finns idag den tidigare utställningsbyggnaden för Öresundsbroprojektet. Det aktuella området ska vid en framtida överlåtelse eller tomträttsupplåtelse bilda en fastighet.

 

Villkor för markreservation

Markreservationen gäller till och med 30 juni 2019. Nytt avtal om förlängd markreservation eller annat avtal ska tecknas om projektet bedrivs aktivt och i samförstånd parterna emellan, samt ny detaljplan pågår.