Skriv ut denna sida
onsdag, 14 februari 2018 17:48

Willhem ökade vinsten till 2,14 Mdr

Skrivet av 
alt
Mikael Granath, vd för Willhem.

 

I ett större bestånd ökade Willhem, helägt av Första AP-fonden, hyresintäkterna med 31 procent till 2.031 Mkr (1.546). Driftnettot ökade med 35 procent till 1.191 Mkr (880), medan ökningen i jämförbart fastighetsbestånd blev 5,3 procent. Uthyrningsgraden var fortsatt hög med 99,6 procent (99,7). Vinsten steg, efter en skattebelastning om –589 Mkr (–441), till 2.143 Mkr (1.692).

 

I vinstresultatet ingick orealiserade värdeförändringar av fastigheterna om 1.894 Mkr (1.566) samt en positiv värdeförändring av finansiella instrument om 16 Mkr (–21).

 

Under helåret 2017 gjorde bolaget flera större förvärv. Totalt 3.461 lägenheter köptes i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö för ett totalt fastighetsvärde om 5.625 Mkr. Vidare tecknade Willhem avtal om förvärv av nyproduktion i Helsingborg och Malmö omfattande totalt 186 lägenheter till ett fastighetsvärde om 408 Mkr.

 

I Malmö har bolaget tecknat ett avtal om försäljning av 722 lägenheter till ett fastighetsvärde om 795 Mkr. I Lysekil sålde Willhem  295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler. Därutöver har bytesaffären med Framtiden-koncernen i Göteborg genomförts där Willhem säljer 140 lägenheter och köper 179 lägenheter.

 

Totalt ökade värdet på Willhems 503 fastigheter (454), omfattande 1,84 miljoner kvm, till 33,4 Mdr kr (25,3). Antalet bostäder i beståndet steg till 26.002 (22.871).

 

Under helåret ökade de långfristiga skulder till 16.149 Mkr (12.475), liksom de kortfristiga skulderna som steg till 7.402 (6.280), finansierade till en medelränta om 1,9 procent (1,6). Det innebar att det egna kapitalet stärktes 14.152 Mkr (11.291) och till en oförändrad soliditet om 32 procent.

 

I slutet av år 2017 fick Willhem av Standard & Poor’s en rating om A-.

 

Under året genomfördes två obligationsemissioner om totalt 1.750 miljoner NOK till en tioårig fast ränta. Av Willhems totala finansiering om 20.919 Mkr (17.125) utgjordes 4.450 Mkr (4.570) av certifikat, 13.049 Mkr (8.850) av obligationer medan resterande upplåning om 3.420 Mkr (3.705) var bankfinansiering.

 

Willhem fick nyligen motta Aktiv-Bo:s pris av Kundkristallen för största lyftet inom området service. Vd Mikael Granath säger i rapporten:

 

– Under våren genomförde vi vår årliga kundattitydundersökning (NKI). Till vår stora glädje ökade serviceindex i NKI-undersökningen påtagligt till 77 procent (74). För denna ökning tilldelades vi i februari priset Kundkristallen för största lyftet inom området service av Aktiv-Bo. Detta är ett resultat av det strukturerade kundfokusarbete som genomförts under ett par års tid. SF

Senaste från Redaktionen