22 augusti 2019
måndag, 27 november 2017 16:39

Catella säkerställer fortsatt kontroll över IPM

Skrivet av 
alt
IPM Informed Portfolio Management är ett systematiskt investeringsverktyg som erbjuder placeringar globalt för institutionella investerares aktieportföljer.

 

För att säkerställa fortsatt kontroll över IPM Informed Portfolio Management AB (IPM) har Catella avtalat med ett antal befintliga aktieägare i moderbolaget IPM Informed Portfolio Management B.V. (”IPM B.V.”) om förvärv av aktier i IPM B.V. Köpeskillingen är beroende av vissa villkor och väntas uppgå till mellan 160 Mkr och 212 Mkr. Överenskommelsen är villkorad bland annat av godkännande från en bolagsstämma i Catella och ett myndighetsgodkännande. Affären baseras på ett bolagsvärde i IPM AB om cirka 2 Mdr kr.

 

IPM har konsoliderats i Catella-koncernen sedan 2014, genom ett direkt och indirekt ägande (via IPM B.V.) om 50,7 procent i kombination med ett aktieägaravtal med ett antal större minoritetsägare. Catella kommer att förvärva mellan 10,0 procent och 13,3 procent av aktierna i IPM B.V., vilket gör att Catellas indirekta och direkta ägande i IPM AB efter transaktionen kommer att uppgå till mellan 58,3 och 60,7 procent av aktierna.

 

Överenskommelsen med Befattningshavarna innebär också att Catella i utbyte mot Garantin givit dem en option att om fem år sälja sina återstående innehav i IPM till Catella på vissa villkor. Befattningshavarna önskar även efter budet att kvarstå som stora ägare i IPM och erbjuds därför av Catella att återköpa aktier i dotterbolaget IPM AB för det fall att de måste infria sitt garantiåtagande.