9 december 2019
måndag, 27 november 2017 15:22

ALM Equity ökade vinsten stort till 196 Mkr

Skrivet av 
alt
Joakim Alm och ALM Equity har en trygg affärsmodell som klarar störningar på marknaden för bostadsrätter.

 

ALM Equity har verkligen ökat försäljning och resultat. För årets första nio månader mer än fördubblade bolaget omsättningen till 1.922 Mkr (863) med ett rörelseresultat som steg till 267 Mkr (165). Vinsten efter skatt ökade för årets första nio månader till 195,5 Mkr (131,2) med en rörelsemarginal som minskade till 14,2 procent (15,8).

 

I balansen ökade samtliga tillgångar till 4.666 Mkr (3.010) varav projektfastigheternas värde minskade till 93 Mkr (138) medan exploateringsfastigheternas värde steg till 3.698 Mkr (1.878).

 

De långfristiga skulderna steg till 1.158 Mkr (554) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 1.300 Mkr (580). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 2.197 Mkr (1.046), med en soliditet som steg till 40 procent (24).

 

Per 30 september 2017 hade Alm Equity 24 (11) projekt under produktion om totalt cirka 120.750 kvm (60.700), varav ALM Equitys andel utgjorde cirka 93.050 kvm (38.000). Detta motsvarar 2.016 (1.196) bostäder, varav ALM Equitys andel var 1.473 (771).

 

Av dessa var 1.567 bostäder i nyproduktion, medan 449 har skapats genom ombyggnation av befintliga byggnader. Den totala försäljningsgraden i produktion uppgick vid kvartalets slut till 81 procent (90 )

 

Under tredje kvartalet tillträdde kunder totalt 100 bostäder varav ALM Equitys andel var 95 bostäder.

 

Joakim Alm menar i ett förord till rapporten att en överhettning på marknaden delvis beror på spekulation av köpare som har bokat lägenheter för snabb vidareförsäljning och, när bokningen gick över i ett upplåtelseavtal, sålt kontraktet med en procentuellt högre vinst. När bostadsrättsmarknaden nu har stannat av och lånelöften förfallit blir de bokade lägenheterna veritabla krutdurkar.

 

Trots oron på bostadsmarknaden har ALM Equity en trygg affärsmodell. Joakim Alm förklarar:

– Under moderbolaget ligger varje fastighetsprojekt i en egen bolagsstruktur med egen finansiering som i allmänhet är uppbyggd genom samarbete med externa investerare och med en palett finansiella instrument för att optimera kapitalanvändningen. Det ger också en stor uthållighet i händelse av störningar på marknaden som kan medföra att projekttiden blir utsträckt. I takt med att projekten färdigställs och tillträds av sina nya ägare återbetalas skulderna och projektbolagen avvecklas. Vinsten delas ut till moderbolaget som endera kan återbetala skulder eller, när marknaden är lämplig, investera i nya projekt. Att hela tiden arbeta med en optimal kapitalanvändning är en viktig nyckel till den höga avkastning på det egna kapitalet som ALM Equity har kunnat visa upp under hela sin verksamhet. SF