20 september 2019
onsdag, 08 februari 2017 12:23

ALM vill köpa Småa för 870 Mkr

Skrivet av 
alt

Joakim Alm, vd för ALM Equity.


ALM Equity har tecknat ett villkorat avtal med JM och HSB Projektpartner om köp av deras andelar om 35,7 procent i bostadsutvecklaren Småa AB. Avtalet omfattar således totalt 71,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 620,3 Mkr och för att affären ska fullföljas krävs att en betydande andel av övriga aktieägare i Småa säljer sina andelar.


    

ALM har lämnat erbjudande till resterande aktieägare om köp av övriga aktier i Småa, vilket gör att det totala förvärvspriset uppgår till 870 Mkr. Förvärvet ska finansieras genom banklån om 600 Mkr och preferensaktier. Tillträde och betalning ska ske under första halvåret i år.
    

– Småa är ett stabilt företag med stark kompentens, gott rykte och fina byggrätter. Vi kompletterar varandra i erbjudande och DNA och vi ser goda möjligheter att utvecklas tillsammans genom att kunna jobba närmare varandra. Med ett gemensamt erbjudande kommer vi kunna utvecklas väl framöver. För aktieägarna i ALM Equity innebär detta ett positivt resultattillskott framgent, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity.
    

Om affären fullföljs kommer ALM och Småa tillsammans ha över 1.600 bostäder i produktion och byggrättsportfölj på 10.600 bostäder i Stockholm med omnejd. Omsättningen i den nya koncernen kommer att överstiga 2 Mdr kr per år baserat på 2015 års bokslut. År 2015 hade Småa, med cirka 80 anställda, en omsättning på 1.037 Mkr och ett resultat efter skatt på 79 Mkr, medan ALM omsatte på 934 Mkr och gjorde en vinst efter skatt om 161 Mkr.
    

– Den nya ägarstrukturen kommer att ge Småa AB bättre förutsättningar att fortsätta den starka tillväxt som bolaget är inne i. Tillsammans med ALM Equity kommer vi att bli en av de ledande aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet vilket känns mycket spännande och stimulerande, säger Fredrik Arpe, vd för Småa.
    

Småa startade 1927 under namnet Småstugebyrån och har varit en viktig aktör i Stockholms utbyggnad och satt stark prägel på stadens utveckling genom mer än 23.000 byggda bostäder. År 1994 ombildades Småstugebyrån/Småa till ett självständigt bolag. Vid ombildningen ägde Stockholms stad, JM och HSB var sin tredjedel och år 2003 köpte Småas personal ut Stockholms stad.
    

– Det är glädjande att vi träffat avtal med ALM Equity som har goda förutsättningar att bli en långsiktigt bra ägare av Småa. JM har sedan 1994 ägt aktier i bolaget och har tillsammans med övriga ägare framgångsrikt utvecklat bolaget till att idag vara en självständig samhällsutvecklare av kvalitativa bostäder, säger Johan Skoglund, vd för JM.
    

För JMs del skulle en genomförd affär medföra ett positivt resultat om 275 Mkr, vilket skulle bokföras som en finansiell intäkt. Under de senaste åren har JM redovisat i snitt redovisat finansiella intäkter om 9 Mkr från Småa.
    

I en kommentar säger Magnus Ekström, tf vd HSB Projektpartner:
– Genom försäljningen fokuserar HSB Projektpartner mer på den egna verksamheten som är bostadsproduktion till HSBs medlemmar och bosparare. Målet är att öka produktionen de kommande åren för att svara mot behovet på marknaden.