9 december 2019
torsdag, 02 februari 2017 17:37

Lindbeck och Småa bygger i Nockebyhov

Skrivet av 
alt

Lindbecks Boende AB ska bygga 60 bostadsrätter i flerbostadshus i korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick i Nockebyov.

 

alt

Småas 20 radhus ska byggas längs Tyska Bottens väg och Nockebyhov med tre våningar, varav den nedersta är en suterrängvåning.

 

Lindbecks Boende AB fick en markanvisning i februari 2014 i ett område vid korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick i Nockebyov för 60 bostadsrätter i flerbostadshus. Lindbecks flerfamiljshus är vinkelställda mot varandra med en längre huskropp längs Tyska Bottens väg. Husen byggs samman i bottenvåningen med ett garageplan. Genom att husen inte byggs ihop vid torget blir skogsslänten synlig från korsningen.

 

Husen ska få mellan tre och fem våningar med indrag och förskjutningar som följer gatornas lutningar. I bottenvåningarna närmast det torg som skapas planeras lokaler med entréer placerade mot torget.

 

I förslaget finns planer för cykelrum i bottenplanet och cykelparkering under tak sammanbyggt med entrédelen. Sammanlagt planeras 120 cykelplatser, eller drygt 2 platser per lägenhet. Delar av bottenplan i flerbostadshusen inrymmer lokaler, för exempelvis café eller gym. Vid korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick skapas ett mindre torg.

 

Småa 20 radhus

Småas 20 radhus längs Tyska Bottens väg byggs tre våningar, varav den nedersta är en suterrängvåning. Radhusen planeras i tre längor. Parkering sker på gemensamma parkeringsytor inom planområdet. Fem av husen får parkering på egen tomt. Varje hus har en egen tomt på baksidan, men slänten närmast Mälarblick och Ferievägen blir en samägd naturslänt. Befintlig trappa med närliggande grönska mellan Tyska Bottens väg och Mälarblick/Gubbkärrsskogen ligger kvar.

 

Småa fick sin direktanvisning för fastigheten Nockebyhov 2:22 av Exploateringskontoret, omfattande 4.500-5.000 kvm naturmark i december 2015.

 

Samråd

Från den 24 januari till den 7 mars 2017 hålls samråd för detaljplanen Nockebyhov 2:22. I planen finns 20 radhus längs Tyska Bottens väg och två flerbostadshus i 4-5 våningar med 60 bostadsrätter där Tyska Bottens väg möter Mälarblick.

 

Judarskogens naturreservat

Planområdet ligger nära Judarskogens naturreservat. Idag finns gröna spridningskorridorer utmed slänten närmat Mälarblick, utmed gångvägen/trappan och närmast korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick. I planen bevaras delvis dessa samband och det planeras även för annan grönkompensation i området i och med denna och andra detaljplaner i västra Nockebyhov. TM