18 september 2019
måndag, 19 november 2012 19:57

Hufvudstaden gjorde vinst om 793 Mkr

Skrivet av 
alt
Ivo Stopner, vd Hufvudstaden.

 

Hufvudstadens niomånadersvinst efter skatt minskade till 793 Mkr (1 010), motsvarande 3,84 kr per aktie (4,89). En minskning som förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet, vilket uppgick till 420 Mkr (874).

 

Värdeförändringarna i räntederivat utgjorde -7 Mkr (-85). Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 16 procent till 800 Mkr (692), främst tack vare högre hyror och tillkommande ytor genom förvärv och investeringar i fastigheter.

 

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 144 Mkr (1 058) och rörelseresultatet förbättrades till 789 Mkr (682). Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,0 procent (3,9 vid årsskiftet).

 

Investeringarna uppgick till 126 Mkr (384) och vid periodens slut marknadsvärderades fastighetsbeståndet till 22,8 Mdr kr (22,3 vid årsskiftet).

 

Upplåningen ökade till 4 550 Mkr (4 375), varav 700 Mkr avsåg utestående företagscertifikat. Den genomsnittliga effektiva räntan var 3,4 procent (3,8). Det egna kapitalet ökade till 12 775 Mkr (12 487), motsvarande en soliditet om 55 procent (56). Substansvärdet beräknades till 77 kr per aktie (76 vid årsskiftet). LE