18 september 2019
torsdag, 08 november 2012 22:23

Balder ökade vinsten till 665 Mkr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd Balder.

 

Balders niomånadersvinst efter skatt ökade till 665 Mkr (373), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (2,23). I resultatet ingick värdeförändringar för fastigheter med 449 Mkr (486), värdeförändringar för räntederivat med -51 Mkr (-378) samt resultat från andelar i intressebolag om 58 Mkr (52). Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 508 Mkr (370), motsvarande 2,74 kr per stamaktie (2,21).

 

Med ett större fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna till 1 258 Mkr (1 097) och driftöverskottet till 870 Mkr (744). Periodens investeringar uppgick till 2 813 Mkr (3 302), varav 2 628 Mkr (3 157) var förvärv och 185 Mkr (145) investeringar i befintligt bestånd.

 

Driftöverskottet bidrog till att portföljens redovisade värde ökade till 20 667 Mkr (17 556). De räntebärande skulderna steg till 12 8074 Mkr (10 201) och finansierades till en sänkt medelränta om 3,7 procent (4,0). Det egna kapitalet ökade till 7 525 Mkr (6 258), motsvarande 39,24 kr per stamaktie (32,96). Soliditeten minskade till 34,1 procent (35,0).

 

Efter periodens utgång har Balder köpt fastigheten Spårvagnen 4 (Spårvagnshallarna) i centrala Stockholm, omfattande 23 000 kvm, för cirka 1,1 Mdr kr – ett förvärv som delvis finansierades med en nyemission av 1 miljon preferensaktier till en kurs om 290 kr. LE