13 november 2019
fredag, 26 oktober 2012 19:10

NCC ökade vinsten till 773 Mkr Utvalda

Skrivet av 
alt
Peter Wågström, vd NCC.

 

Samtliga NCCs affärsområden ökade omsättningen och alla, med undantag av NCC Roads, förbättrade sitt resultat under årets första tre kvartal. För koncernen som helhet steg nettoomsättningen till 38 157 Mkr (34 416), med ett rörelseresultatet som förbättrades till 1 202 Mkr (876). Vinsten efter skatt höjdes till 773 Mkr (544), motsvarade 7,13 kr (5,00) per aktie.

 

Störst förbättring uppvisade NCC Housing, som tyngdes av nedskrivningar i Danmark i fjol. Till resultatökningen bidrog vidare projekt- och markförsäljningar inom NCC Property Development och en högre produktion samt en förbättrad marginal inom Construction. Marginalen förbättrades till 3,8 procent (2,4), och under det tredje kvartalet var marginalen i den danska byggverksamheten hela 7 procent.

 

Färre antal startade bostadsprojekt medförde att orderingången under perioden minskade till 40,3 Mdr kr (42,9). Orderstocken ökade däremot med 2,2 Mdr kr till 48,5 Mdr kr.

 

I balansräkningen om 39,1 Mdr kr (32,9) ingick bostadsprojekt med 12,5 Mdr (9,9) och fastighetsprojekt med 5,3 Mdr (4,5). Nettolåneskulden ökade till 9 024 Mkr (3 960), finansierad till en sänkt medelränta om 3,6 procent (4,2). Det egna kapitalet minskade till 7 822 Mkr (8 297), motsvarande en sänkt soliditet om 20 procent (25).

 

NCC ser en svag marknad framför sig under slutet av innevarande år och i början av 2013. Men sett till helåret 2013 är bedömningen att bygginvesteringarna kommer att vara i nivå med i år, eller något högre. LE